Dočasná pracovní neschopnost v Královéhradeckém kraji v 1. pololetí 2021

 

V Královéhradeckém kraji bylo v 1. pololetí 2021 průměrně nemocensky pojištěno 200 tisíc osob. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti meziročně stoupl o téměř polovinu, průměrná doba trvání jedné pracovní neschopnosti se však meziročně zkrátila o 9 dní, v porovnání s ostatními kraji byla nejnižší v ČR. Denně bylo průměrně v dočasné pracovní neschopnosti 13,5 tisíce osob.

 

V kraji bylo v první polovině roku 2021 průměrně nemocensky pojištěno 200 172 osob, meziročně se počet pojištěnců mírně zvýšil (nárůst o 1 038 osob, tj. o 0,5 %). V České republice se v 1. pololetí 2021 účastnilo nemocenského pojištění v průměru 4,69 milionů osob, kraj se na celkovém počtu nemocensky pojištěných v ČR podílel 4,3 %.

Tabulka: Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v 1. pololetí 2021

 

Během prvních šesti měsíců roku 2021 bylo nově hlášeno 75 072 případů dočasné pracovní neschopnosti, v porovnání se stejným obdobím roku 2020 se počet nově hlášených případů zvýšil o 47,7 %, tj. o více než 24 tisíc případů. Pro nemoc bylo hlášeno 70 087 případů, tj. 93,4 %, pro pracovní úrazy bylo hlášeno 1 267 případů, tj. 1,7 %, nově hlášených 3 718 případů, tj. 5,0 %, bylo hlášeno pro ostatní úraz. Z hlediska meziokresního srovnání se na celkovém počtu nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti nejvíce podílel okres Hradec Králové (téměř jedna třetina všech nově hlášených případů), nejnižší podíl byl zaznamenán v okrese Jičín (13,8 % nově hlášených případů).

 

Graf: Dočasná pracovní neschopnost (DPN) pro nemoc a úraz podle krajů v 1. pololetí 2021

Na sto nemocensky pojištěných v 1. pololetí 2021 připadalo v Královéhradeckém kraji 37,50 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, zatímco v 1. pololetí 2020 to bylo pouze 25,5 případů. Krajská hodnota překročila republikový průměr o necelých osm případů, v porovnání s ostatními kraji to byla druhá nejvyšší hodnota v ČR. Nejvyšší hodnoty dosáhl tento relativní ukazatel nemocnosti v Libereckém kraji, kde bylo hlášeno 39,06 nových případů na 100 nemocensky pojištěných, naopak nejméně nově hlášených případů bylo ve sledovaném období evidováno v hl. m. Praze (21,72 případů). Mezi okresy kraje se celkový počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na sto pojištěných pohyboval v intervalu 32,86 případů v okrese Hradec Králové až 44,6 případů v okrese Rychnov nad Kněžnou.

Počet kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti dosáhl  v prvních šesti měsících roku 2021 v kraji hodnoty 2,4 milionů, meziroční nárůst činil téměř 314 tisíc dnů, tj. 14,8 %. Kraj se na republikové hodnotě ukazatele podílel 4,8 %. Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti činila 32,5 dne, meziročně se snížila o 9,3 dne. Krajská průměrná pracovní neschopnost byla v porovnání s ostatními kraji nejkratší v ČR, průměrná republiková doba trvání jedné pracovní neschopnosti byla o téměř 4 dny delší (36,3 dne). Ve Zlínském kraji (poslední místo) trvala průměrná pracovní neschopnost o téměř 10 dní déle než v kraji Královéhradeckém (42,4 dne). Při porovnání okresů kraje byla nejdelší průměrná doba trvání jedné dočasné pracovní neschopnosti v okrese Jičín (34,6 dne), zatímco v okrese Rychnov nad Kněžnou to bylo v průměru o 5 dní méně (29,2 dne).

 

Graf: Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v HKK a jeho okresech v 1. pololetí 2021

 

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik osob ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. V 1. pololetí 2021 dosáhlo průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti hodnoty 6,724 %. Proti stejnému období roku 2020 se průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti zvýšilo o 0,868 procentních bodů. Z hlediska mezikrajského srovnání šlo o sedmou nejnižší hodnotu v ČR, nejnižší průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti mělo hl. m. Praha (4,295 %), nejvyšší Moravskoslezský kraj (7,356 %). V okresech kraje se průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pohybovalo mezi 5,871 % v okrese Hradec Králové a 7,450 % v okrese Jičín. Denně bylo v kraji průměrně v dočasné pracovní neschopnosti 13,5 tisíce osob, na celkovém počtu 280 973 osob, které byly denně v dočasné pracovní neschopnosti v ČR, se tak kraj podílel 4,8 %.

V  kraji bylo v 1. pololetí 2021 průměrně evidováno také 5 950 nemocensky pojištěných osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Tyto osoby v průběhu sledovaného období nahlásily 669 případů pracovní neschopnosti, na 100 nemocensky pojištěných OSVČ tak připadlo 11,24 případů. Průměrná doba trvání 1  případu dočasné pracovní neschopnosti OSVČ dosáhla 71,20 dne. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti OSVČ činilo 4,423 %, v porovnání s ostatními kraji bylo šesté nejnižší.

 

Poznámka:
Základní ukazatele statistiky dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz jsou zpracované z administrativního zdroje Informačního systému České správy sociálního zabezpečení.
Data o nově hlášených případech dočasné pracovní neschopnosti a související ukazatele jsou ČSÚ dále zpracovány v členění podle pohlaví pojištěnců a sídla zaměstnavatele. Rozlišení dle krajů a okresů vychází z údaje o sídle útvaru, který vede evidenci mezd u zaměstnavatele osoby, která je v pracovní neschopnosti.

 

Více informací naleznete v publikaci  Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice -1. pololetí 2021

Další informace o dočasné pracovní neschopnosti v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Zdravotnictví, pracovní neschopnost

 

Kontakt:

Mgr. Jana Bečvářová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: jana.becvarova@czso.cz

tel.: 495 762 322

 

 

 

  • Dočasná pracovní neschopnost v Královéhradeckém kraji v 1. pololetí 2021 - aktualita v pdf
  • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v 1. pololetí 2021