Dočasná pracovní neschopnost v Královéhradeckém kraji v 1. pololetí 2020

 

V Královéhradeckém kraji bylo v 1. pololetí 2020 průměrně nemocensky pojištěno necelých 200 tisíc osob. Na sto pojištěnců bylo hlášeno 25,52 nových případů dočasné pracovní neschopnosti, jeden případ trval v průměru 41,8 dne. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti činilo 5,856 %, což byla šestá nejnižší hodnota v ČR.

 

V kraji bylo v první polovině roku 2020 průměrně nemocensky pojištěno 199 135 osob, meziročně se počet pojištěnců mírně snížil (pokles o 1 500 osob, tj. o 0,7 %). V České republice se v 1. pololetí 2020 účastnilo nemocenského pojištění v průměru 4,7 milionů osob, kraj se na celkovém počtu nemocensky pojištěných v ČR podílel 4,2 %.

Tabulka: Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v 1. pololetí 2020

Během prvních šesti měsíců roku 2020 bylo nově hlášeno 50 811 případů dočasné pracovní neschopnosti, v porovnání se stejným obdobím roku 2019 se počet nově hlášených případů zvýšil o 7,4 %, tj. o téměř 3,5 tisíce případů. Pro nemoc bylo hlášeno 46 124 případů, tj. 90,8 % všech nově hlášených případů, pro pracovní úrazy bylo hlášeno 1 133 případů, tj. 2,2 %, nově hlášených 3 554 případů, tj. 7,0 %, bylo hlášeno pro ostatní úraz. Z hlediska meziokresního srovnání se na celkovém počtu nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti nejvíce podílel okres Hradec Králové (téměř jedna třetina všech nově hlášených případů), nejnižší podíl byl zaznamenán v okrese Jičín (13,2 % nově hlášených případů).

 

Graf: Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů v 1. pololetí 2020

Na sto nemocensky pojištěných v 1. pololetí 2020 připadalo v Královéhradeckém kraji 25,52 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, zatímco v 1. pololetí 2019 to bylo pouze 23,58 případů. Krajská hodnota překročila republikový průměr o necelé tři případy, v porovnání s ostatními kraji to byla čtvrtá nejvyšší hodnota v ČR. Nejvyšší hodnoty dosáhl tento relativní ukazatel nemocnosti v Libereckém kraji, kde bylo hlášeno 29,04 nových případů na 100 nemocensky pojištěných, naopak nejméně nově hlášených případů bylo ve sledovaném období evidováno v hl. m. Praze (18,23 případů). Mezi okresy kraje se celkový počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na sto pojištěných pohyboval v intervalu 22,76 případů v okrese Hradec Králové až 29,42 případů v okrese Náchod. V okrese Náchod bylo hlášeno nejvíce nových případů dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci (27,00 případů). V počtu nových případů z důvodu pracovních úrazů získal prvenství okres Trutnov (0,65 případů). Nejvíce ostatních úrazů bylo v relativním vyjádření evidováno v okrese Rychnov nad Kněžnou (2,07 případů).

Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti dosáhl  v prvních šesti měsících roku 2020 v kraji hodnoty 2,1 milionů, meziroční nárůst činil více než 290 tisíc dnů, tj. 15,8 %. Kraj se na republikové hodnotě ukazatele podílel 4,5 %. Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti činila 41,8 dne, meziročně se průměrná doba zvýšila o 3 dny. V mezikrajském srovnání patřila krajská hodnota k jedné z nejnižších (3. místo), nejnižší průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti byla v hl. m. Praze (40,5 dne), naopak ve Zlínském kraji (poslední místo) byla průměrná doba trvání jednoho případu o 10 dní delší než v kraji Královéhradeckém (51,8 dne). Při porovnání okresů kraje byla nejdelší průměrná doba trvání jedné dočasné pracovní neschopnosti v okrese Trutnov (45,3 dne), zatímco v okrese Rychnov nad Kněžnou to bylo v průměru o 8 dní méně (37,2 dne).

 

Graf: Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v HKK a jeho okresech v 1. pololetí 2020

 

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik osob ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. V 1. pololetí 2020 dosáhlo průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti hodnoty 5,856 %. Proti stejnému období roku 2019 se průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti zvýšilo o 0,811 p.b. Z hlediska mezikrajského srovnání šlo o šestou nejnižší hodnotu v ČR, nejnižší průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti mělo hl. m. Praha (4,060 %), nejvyšší Moravskoslezský kraj (7,216 %). V okresech kraje se průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pohybovalo mezi 5,136 % v okrese Hradec Králové a 6,723 % v okrese Náchod. Denně bylo v kraji průměrně v dočasné pracovní neschopnosti 11,7 tisíce osob, na celkovém počtu 260 451 osob, které byly denně v dočasné pracovní neschopnosti v ČR, se tak kraj podílel 4,5 %.

V  kraji bylo v 1. pololetí 2020 průměrně evidováno také 5 903 nemocensky pojištěných osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Tyto osoby v průběhu sledovaného období nahlásily 453 případů pracovní neschopnosti, na 100 nemocensky pojištěných osob tak připadlo 7,67 případů. Průměrná doba trvání 1  případu dočasné pracovní neschopnosti OSVČ dosáhla 98,49 dne. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti OSVČ činilo 4,153 %, v porovnání s ostatními kraji bylo šesté nejnižší.

 

Poznámka:
Základní ukazatele statistiky dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz jsou zpracované z administrativního zdroje Informačního systému České správy sociálního zabezpečení.
Data o nově hlášených případech dočasné pracovní neschopnosti a související ukazatele jsou ČSÚ dále zpracovány v členění podle pohlaví pojištěnců a sídla zaměstnavatele. Rozlišení dle krajů a okresů vychází z údaje o sídle útvaru, který vede evidenci mezd u zaměstnavatele osoby, která je v pracovní neschopnosti.

 

Více informací naleznete v publikaci  Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - za 1. pololetí 2020

Další informace o dočasné pracovní neschopnosti v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Zdravotnictví, pracovní neschopnost

 

 

Kontakt:

Mgr. Jana Bečvářová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: jana.becvarova@czso.cz

tel.: 495 762 322

 

 

 

  • Dočasná pracovní neschopnost v Královéhradeckém kraji v 1. pololetí 2020 - aktualita v pdf
  • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v 1. pololetí 2020