Chov hospodářských zvířat v Královéhradeckém kraji v roce 2021

 

Podle výsledků chovu hospodářských zvířat došlo v Královéhradeckém kraji meziročně ke zvýšení celkového stavu skotu i krav. Zvýšila se výroba a prodej mléka i průměrná denní dojivost. Stavy prasat se naopak snížily, ale prodej jatečných prasat se zvýšil. Stavy drůbeže se snížily, Královéhradecký kraj klesl ze čtvrtého na páté místo mezi kraji.

Chov skotu

K 31. prosinci 2021 bylo v Královéhradeckém kraji zjištěno na základě výsledků výběrového šetření celkem 99,2 tis. kusů skotu. Proti roku 2020 se celkový stav skotu zvýšil o 1 326 kusů (tj. o 1,4 %). Z hlediska věkových kategorií je ze 45,6 % zastoupen skot nad 2 roky, z 23,5 % skot ve věku mezi 1 a 2 roky, z 15,1 % skot mladší 6 měsíců a zbývajících 15,9 % patří skotu ve věku mezi 6 měsíci a 1 rokem.

V mezikrajském srovnání velikosti stád skotu se náš kraj umístil na 6. místě a podílel se na ČR 7,3 %. Nejpočetnější stáda skotu byla evidována v Jihočeském kraji (212 tis. kusů) a Kraji Vysočina (necelých 212 tis. kusů), nejmenší v kraji Karlovarském (38 tis. kusů) a Ústeckém (40 tis. kusů).

 

Navýšení průměrných stavů krav proti loňské srovnatelné skutečnosti evidují všechny kraje s výjimkou kraje Jihomoravského. V Královéhradeckém kraji se průměrný stav krav v počtu 39,8 tis. kusů zvýšil o 292 kusů (tj. o 0,7 %).

Počet narozených telat v kraji se meziročně zvýšil o 1 077 ks (o 2,7 %), počet odchovaných telat o 1 190 kusů (o 3,2 %). Na 100 krav připadlo 101,7 narozených telat. Úhyn telat z počtu narozených dosahoval 5,5 %, což je méně než průměr ČR (6,2 %).

V roce 2021 bylo v Královéhradeckém kraji vyrobeno 249,5 mil. litrů mléka, tj. o 0,6 % více než v roce 2020. Průměrná denní dojivost ve výši 24,61 litrů vzrostla o 0,1 %. Prodáno bylo 242,2 mil. litrů mléka a skutečnost předchozího roku byla překročena o 0,5 %. Tržnost mléka představovala 97,1 %.

Bylo prodáno 24,1 tis. kusů jatečného skotu o celkové váze 13 085 tun v živé hmotnosti. V roce 2020 to bylo 23,8 tis. kusů a 12 788 tun živé hmotnosti, tedy meziroční hmotnostní nárůst o 2,3 %.

 

 

Chov prasat

Podle stavu zjištěného k 31. 12. 2021 bylo v Královéhradeckém kraji chováno celkem 65,6 tis. kusů prasat. Ve srovnání se stavem k 31. 12. 2020 se tento počet snížil o 3,3 tis. kusů (o 4,8 %). Z tohoto počtu byla největší část určena na výkrm (dvě pětiny), prasata určená k chovu se na celkovém počtu podílela 8,3 %. Mezi chovnými kusy převažovaly prasnice (70,0 % chovných prasat). Podíl Královéhradeckého kraje na celorepublikovém chovu prasat činil 4,4 %.

 

 

Během roku 2021 se v Královéhradeckém kraji narodilo 134,5 tis. kusů selat, tj. meziroční nárůst o 7,2 %. V devíti krajích došlo k meziročnímu poklesu narozených selat, nejvíce v kraji Karlovarském (o 22,6 %), a v pěti krajích k nárůstu, nejvíce v kraji Královéhradeckém (o 7,2 %). Uhynulá selata z počtu narozených činila 13,0 %, což bylo meziročně o 0,2 procentního bodu více. Odchovaných selat bylo v kraji 117,0 tis. (meziročně o 7,0 % více). Na 1 prasnici se v roce 2021 narodilo 30,0 kusů selat a odchovalo 26,1 kusů selat, tj. o 2,0 %, resp. o 2,2 % méně než v roce 2020.

V Královéhradeckém kraji se v roce 2021 prodalo 13,7 tis. tun jatečných prasat v živé hmotnosti, tj. o 4,1 % více než ve srovnatelném období předchozího roku.

 

 

 

Chov drůbeže

Stavy drůbeže k 31. prosinci 2021 v Královéhradeckém kraji dosáhly počtu 2 374,5 tisíc kusů, tj. v meziročním porovnání pokles o 60,0 tisíc kusů (tj. o 2,5 %). Na celkovém chovu drůbeže v České republice se náš kraj podílel 9,2 %, čímž se v mezikrajském srovnání umístil na pátém místě za kraji Středočeským (včetně hl. města Prahy), Pardubickým, Plzeňským a Jihomoravským.

Počínaje referenčním rokem 2010 se slepicí rozumí nosnice, které dosáhly snáškové zralosti a jsou chovány pro produkci vajec nezamýšlených k vylíhnutí. Jejich počet k 31. 12. 2021 dosáhl v Královéhradeckém kraji 408,8 tisíc kusů. Na celkovém stavu slepic v ČR se kraj podílel 7,9 % a v mezikrajském srovnání byl pátý za krajem Pardubickým (1 281 tis. kusů), Středočeským vč. hl. města Prahy (1 280 tis. kusů), Plzeňským (848 tis. kusů) a Jihomoravským (519 tis. kusů).

 

 

Produkce konzumních vajec představovala ke konci roku 2021 celkem 128 mil. kusů, což byl meziroční pokles o 15,8 %.

Prodej jatečné drůbeže zahrnuje prodej obchodním a zpracovatelským organizacím, prodej přímým spotřebitelům (vč. spotřeby a zpracování na výrobky ve vlastním podniku) a přímý vývoz. Meziročně klesl o desetinu na 11,3 tis. tun v živé hmotnosti.

 

Více informací naleznete v publikacích: Chov skotu - 2. pololetí 2021, Chov prasat - 2. pololetí 2021 a Chov drůbeže - 2021

Další informace o zemědělství Královéhradeckého kraje jsou v odkaze Statistiky/Zemědělství.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

Tel.: 495 762 317

E-mail: vera.varmuzova@czso.cz

 

  • Chov hospodářských zvířat v Královéhradeckém kraji v roce 2021 - komentář v PDF
  • Výsledky chovu skotu v Královéhradeckém kraji
  • Stavy prasat podle hmotnostních kategorií v Královéhradeckém kraji (stav k 31. 12.)
  • Výsledky chovu prasat v Královéhradeckém kraji
  • Výsledky chovu drůbeže v Královéhradeckém kraji