Cena vody i stočného se v kraji v roce 2015 vyrovnala

 

Spotřeba fakturované pitné vody v Královéhradeckém kraji již neklesá, zastavil se trend z minulých let. Ceny vodného i stočného se v roce 2015 vyrovnaly na 32,6 Kč za m3. Vodné meziročně vzrostlo o 0,7 Kč/m3 a stočné o 0,9 Kč/m3. Zvýšil se podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci, zejména s napojením na čistírny odpadních vod.

Podle výsledků o vodovodech a kanalizacích za rok 2015 vzrostla meziroční spotřeba fakturované vody v Královéhradeckém kraji celkem o 3,0 l na osobu a den a množství vody fakturované domácnostem o 2,3 l na osobu a den. Tento růst je celorepublikový. V České republice se ve srovnání s rokem 2014 zvýšilo specifické množství vody fakturované celkem o 2,0 l na osobu a den a specifické množství vody fakturované domácnostem o 0,6 l na osobu a den.

V Královéhradeckém kraji bylo v roce 2015 fakturováno celkem 122,8 litrů pitné vody na osobu a den, domácnostem pak 79,9 litrů, což jsou hodnoty pod celorepublikovým průměrem. Největší specifické množství vody fakturované celkem i domácnostem bylo mezi kraji vykázáno v loňském roce v Hl. městě Praze (170,5 l na osobu a den, resp. 106,0 l na osobu a den) a nejnižší v kraji Zlínském (113,2 l na osobu a den, resp. 75,6 l na osobu a den).

 

Tabulka: Spotřeba vody, ceny vodného a stočného podle krajů v roce 2015

 

Sazba ceny pitné vody v České republice stoupla z 34,8 Kč/m3 na 35,6 Kč/m3 a sazba ceny stočného z 29,8 Kč/m3 na 30,7 Kč/m3. V Královéhradeckém kraji se vodné zvýšilo o 0,7 Kč/m3 na 32,6 Kč/m3. Sazba stočného se zvýšila o 0,9 Kč/m3 na 32,6 Kč/m3. Růst ceny vody zaznamenaly téměř všechny kraje kromě Karlovarského a Plzeňského a cena stočného se nezvýšila pouze v Plzeňském kraji.

Graf: Průměrná cena za 1 m3 fakturované vody a odváděných odpadních vod v Královéhradeckém kraji v letech 2006 až 2015

Nejvyšší zvýšení ceny vody bylo zaznamenáno v Jihomoravském kraji (o 1,7 Kč/m3), cena stočného stoupla nejvíce ve Středočeském kraji (o 1,6 Kč/m3). Cena vodného se v Královéhradeckém kraji pohybovala pod celorepublikovým průměrem, naopak cena stočného jej přesáhla o 1,9 Kč/m3. Ceny vodného a stočného jsou uváděny bez DPH.

Graf: Cena vodného a stočného podle krajů v roce 2015 (bez DPH)

Vodovody

V roce 2015 bylo vodou z vodovodů zásobeno v Královéhradeckém kraji 94,4 % obyvatel, tj. o 0,2 procentního bodu nad průměrem České republiky a mezi kraji je to 9. pořadí. Stoprocentní zásobování obyvatel vodou z vodovodů mají pouze Karlovarský kraj a Hlavní město Praha.

Graf: Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů podle krajů v roce 2015

Tabulka: Vybrané ukazatele o vodovodech v Královéhradeckém kraji v roce 2014 a 2015

 

Vodovodní síť v kraji dosáhla ke konci roku 2015 délky 5 035 km, což představuje 6,5 % vodovodní sítě České republiky. Počet osazených vodoměrů dosáhl 128,7 tisíc a počet vodovodních přípojek 129,3 tisíc.

V Královéhradeckém kraji bylo v roce 2015 vyrobeno 30,3 milionů m3 vody, z toho 87,3 % představovala voda podzemní. V meziročním porovnání vzrostl objem vyrobené vody o 3,3 %, u výroby vody z podzemních vod pak o 0,5 %. Růst ve výši 3,1 % zaznamenal objem fakturované pitné vody. Největší podíl fakturované vody připadl na domácnosti (65,1 %). Objem tržeb za vodné dosáhl 759 milionů Kč (bez DPH), tj. o 5,2 % více než v roce 2014.

 

Kanalizace

Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci má vzestupnou tendenci. Ve sledovaném roce vzrostl na 78,1 %, což je v absolutním vyjádření nárůst o 5,1 tisíc osob. Celkový počet obyvatel v domech napojených na kanalizaci je 430 tisíc, z toho je 73,1 % napojeno na čistírnu odpadních vod, tj. meziroční nárůst o 9,6 tisíc obyvatel (tj. o 2,4 %).

V roce 2015 bylo v Královéhradeckém kraji 132 čistíren odpadních vod (ČOV) s celkovou kapacitou 226 tisíc m3 na den. Na mechanicko-biologickém principu čištění pracovala většina z nich (130 zařízení). Délka kanalizační sítě dosáhla 2,5 tisíc km s 85,8 tisíci kanalizačními přípojkami. Podíl čištěných odpadních vod z vod vypouštěných do kanalizace představoval 95,2 %.

Pravidelně stoupající částka stočného dosáhla za uplynulý rok 791,4 mil. Kč, tj. meziroční nárůst o 1,0 %. Ve sledovaném roce došlo k poklesu množství vod vypouštěných do kanalizace o 1,7 %. Množství vody čištěné (včetně srážek) stouplo o 4,7 %.

Množství vyprodukovaných kalů zaznamenalo meziročně zvýšení o 29,0 %. Z celkového objemu 9,9 tisíc tun sušiny byla více než třetina (39,5 %) zneškodněna přímou aplikací a rekultivací, polovina (50,3 %) prostřednictvím kompostování.

Tabulka: Vybrané ukazatele o kanalizacích v Královéhradeckém kraji v roce 2014 a 2015

Graf: Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci podle krajů v roce 2015

Více informací naleznete v publikaci Vodovody, kanalizace a vodní toky 2015.

Další informace o vodovodech a kanalizacích Královéhradeckého kraje jsou v odkaze Statistiky/Životní prostředí.