Zaměstnanost a mzdy v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2020

 

4. 6. 2020

(předběžné údaje)

Průměrná hrubá měsíční mzda v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí roku 2020 meziročně vzrostla o 1 548 Kč na 30 349 Kč. Průměrná mzda zaměstnanců byla ve sledovaném období třetí nejnižší mezi kraji republiky. Mzdy v kraji meziročně rostly (+5,4 %) ve srovnání s průměrem za celou ČR (+5,0 %) rychleji. Reálně (po zohlednění inflace) se mzda v kraji zvýšila o 1,7 % (v celé ČR o 1,4 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený na plně zaměstnané) v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2020 meziročně poklesl o 2 tis. na 181,2 tis. osob. K meziročnímu zvýšení počtu zaměstnanců došlo pouze v Hl. městě Praze (o 19,7 tis. osob, tj. o 2,3 %). Ve všech ostatních krajích republiky byl počet zaměstnanců v 1. čtvrtletí 2020 ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 nižší. Meziroční pokles o 1,1 % zaznamenaný v Pardubickém kraji byl mezi kraji nejnižší, nejvýraznější úbytky počtu zaměstnanců v relativním vyjádření zaznamenaly kraje Karlovarský (-2,9 %) a Moravskoslezský (-2,4 %).

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2020

Meziroční změna počtu zaměstnanců (přepočtené osoby) podle krajů ČR
v 1. čtvrtletí 2020
(pracovištní metoda)

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců vzrostla v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2020 meziročně o 1 548 Kč (tj. o 5,4 %) na 30 349 Kč.

Ve srovnání s ostatními kraji se Pardubický kraj výší průměrné hrubé mzdy u přepočtených osob v 1. čtvrtletí 2020 zařadil na 12. místo, nižší mzdy měli zaměstnanci ve Zlínském a Karlovarském kraji.

Za průměrnou republikovou mzdou (34 077 Kč) zaostávaly mzdy v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2020 o 3,7 tis. Kč, za mzdami v Hlavním městě Praze (42 760 Kč) o 12,4 tis. Kč.

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance (přepočtené osoby) podle krajů ČR
v 1. čtvrtletí 2020
(pracovištní metoda)

Meziroční nominální tempo růstu mezd v kraji (5,4 %) bylo v porovnání s republikovým tempem o 0,4 procentního bodu rychlejší. Tempo růstu mezd v krajích republiky se pohybovalo v rozpětí od 3,1 % v Hl. městě Praze do 6,0 % v kraji Jihočeském.

Meziroční nominální růst průměrné hrubé mzdy zaměstnance (přepočtené osoby)
podle krajů ČR v 1. čtvrtletí 2020
(pracovištní metoda)

Vývoj reálné mzdy je vedle růstu nominálních mezd ovlivněn také růstem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. V 1. čtvrtletí 2020 se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 3,6 %, reálná mzda v Pardubickém kraji tedy vzrostla o 1,7 % (k výpočtu byl použit index spotřebitelských cen za celou ČR); průměrné reálné navýšení mezd v ČR činilo 1,4 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda (přepočtené osoby) v Pardubickém kraji podle čtvrtletí