Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání

 

30. 1. 2020

Výzkumem a vývojem se v Pardubickém kraji v roce 2018 zabývalo 2,6 tis. osob, více než 80 % zaměstnanců pracovalo v podnikatelském sektoru. Výdaje na VaV přesáhly 3 mld. Kč, podíl investičních výdajů byl v mezikrajském srovnání třetí nejvyšší. V oblasti ICT bylo v kraji zaměstnáno 8,6 tis. odborníků. Podíl uživatelů internetu starších 16 let se přiblížil 80 %, téměř polovina obyvatel kraje komunikuje na sociálních sítích.

Výzkum a vývoj

Výzkumem a vývojem (VaV) se v České republice v roce 2018 zabývalo 74 969 osob (přepočteno na plnou roční pracovní dobu plně věnovanou VaV činnostem). Počet těchto zaměstnanců v dlouhodobém pohledu roste, proti roku 2017 se zvýšil o 7,5 %, přičemž nárůst byl zaznamenán ve všech krajích. Více než třetina z celkového počtu zaměstnanců působila v hl. m. Praze, necelá pětina v Jihomoravském kraji. Naopak v deseti krajích podíl na počtu zaměstnanců VaV v České republice nedosáhl ani 5 %.

V roce 2018 dosáhly celkové výdaje na výzkum a vývoj 102,8 miliardy korun, proti roku 2017 vzrostly téměř o 14 %. Více než pětinový relativní nárůst byl zaznamenán v Olomouckém a v Plzeňském kraji. Dlouhodobě nejdůležitějším centrem českého výzkumu a vývoje je však nadále Praha, v níž byla v roce 2018 realizována více než třetina celkových výdajů, konkrétně 36,9 mld. Kč. S velkým odstupem za ní následovaly kraje Jihomoravský a Středočeský, každý s podílem na těchto výdajích v České republice přibližně 16 %. Při přepočtu na regionální hrubý domácí produkt však dosáhl nejvyšší hodnoty Jihomoravský kraj (2,9 %), v Praze a Středočeském kraji výdaje dosahují téměř 2,7 % HDP vytvořeného v příslušném kraji. Naproti tomu v Karlovarském a Ústeckém kraji se podíl pohybuje kolem 0,3 %.

Nejvíc prostředků na výzkum a vývoj bylo vynaloženo v podnikatelském sektoru, a to 57,4 mld. Kč, z toho více než čtvrtina (28,3 %) v hl. m. Praze a dále 19,1 % ve Středočeském kraji a 14,7 % v Jihomoravském kraji. Ze státního rozpočtu bylo na výzkum a vývoj v roce 2018 vynaloženo 35 mld. Kč, tedy o 3,8 mld. více než v roce 2017. Největší část prostředků (15,9 mld. Kč) směřovala na výzkum a vývoj prováděný na veřejných vysokých školách, 10,0 mld. Kč získaly ústavy Akademie věd ČR a 4,5 mld. Kč směřovalo do podnikatelského sektoru.

V Pardubickém kraji:

  • v oblasti výzkumu a vývoje v roce 2018 pracovalo 2,6 tis. osob (přepočteno na plné úvazky), nejvyšší podíl osob (84,5 %) byl zaměstnán v podnikatelském sektoru a v mezikrajském srovnání byl tento podíl čtvrtý nejvyšší
  • celkové výdaje vynaložené na výzkum a vývoj v roce 2018 překročily 3 mld. a byly v mezikrajském srovnání páté nejnižší, podíl investičních výdajů byl však mezi kraji třetí nejvyšší;
  • nadprůměrný podíl výdajů na VaV v kraji směřuje do podnikatelského sektoru, polovina výdajů na VaV se realizuje ve velkých podnicích (s 250 a více zaměstnanci).

Výdaje na výzkum a vývoj podle krajů v roce 2018

graf

 

Informační a komunikační technologie

Činnostmi v oblasti ICT se v České republice v roce 2017 zabývalo 192,5 tis. zaměstnanců (fyzické osoby), z toho 48,1 % tvořili ICT specialisté a zbývající část ICT technici. Z hlediska územního rozložení jsou ICT specialisté nejvíce koncentrováni v Praze a v Jihomoravském kraji.

Počítač má doma 78 % českých domácností, tento podíl se v posledních letech již výrazně nemění. Roste však využívání přenosných počítačů, tedy notebooku nebo tabletu. Ve 2. čtvrtletí roku 2019 se alespoň jeden takový počítač nacházel ve dvou třetinách domácností.

Internet v České republice používá 81 % osob starších 16 let. Každý den se k síti připojovalo 87 % uživatelů internetu, před deseti lety to bylo 57 %. Uživatelů internetu v posledních letech přibývá hlavně mezi seniory. Podíl osob nad 65 let, které se připojují k internetu, se od roku 2010 ztrojnásobil z 13 % na současných 39 %.

Podíl domácností s připojením na internet se stále zvyšuje, v roce 2018 dosáhl v republikovém průměru 79,6 %, nejvíce to bylo v Praze (83,6 %), nejméně v Ústeckém kraji (73,9 %). Roste podíl osob, které užívají internet na mobilním telefonu. V roce 2018 jej používalo v hlavním městě Praze 66,3 % uživatelů (z obyvatel ve věku 16 a více let), v roce 2010 to bylo pouze 9,7 % obyvatel. Obdobný vzestup nastal i v dalších krajích jako je Plzeňský (63,2 % uživatelů v roce 2018) či Karlovarský (59,6 %).

Internetové bankovnictví využívá v České republice 63 % osob starších 16 let, což je oproti roku 2010 trojnásobek. Zvyšuje se také podíl online nakupujících. Ještě v roce 2010 v e-shopech nakupovala pouze čtvrtina Čechů ve věku 16 a více let, v současné době je to téměř 60 %.

V Pardubickém kraji:

  • v oblasti ICT bylo v roce 2017 zaměstnáno 8,6 tis. odborníků, z toho 54,1 % tvořili ICT technici a zbytek ICT specialisté;
  • podíl domácností vybavených počítačem (na celkovém počtu domácností v kraji) je pod republikovým průměrem, podíl bezdětných domácností osob mladších 40 let vybavených počítačem je však v mezikrajském srovnání třetí nejvyšší;
  • podíl uživatelů internetu (z obyvatel ve věku 16 a více let) se v roce 2018 blížil 80 % a byl 5. nejvyšší mezi kraji ČR;
  • podle ekonomické aktivity používá internet 100 % studentů, 96,4 % zaměstnaných obyvatel kraje a 34,3 % důchodců;
  • významný nárůst byl zaznamenán v případě uživatelů internetu na mobilním telefonu, jejichž podíl vzrostl z 3,6 % v roce 2010 na 54,7 % v roce 2018;
  • již čtvrtým rokem patří uživatelé internetového bankovnictví v kraji k nejčetněji zastoupené skupině obyvatel v mezikrajském srovnání a jejich podíl již překročil 60 %;
  • téměř polovina obyvatel kraje (48,7 %) komunikuje na sociálních sítích, podle dosaženého věku jsou uživatelé nejčetněji zastoupeni v kategorii obyvatel ve věku 16–34 let (88,7 %), následuje skupina uživatelů ve věku 35–54 let (55,0 %) a nejnižší zastoupení uživatelů sociálních sítí je mezi osobami staršími 55 let (16,9 %).