Vodovody a kanalizace v Pardubickém kraji v roce 2020

 

15. 6. 2021

Spotřeba vody v domácnostech se výrazně nemění. Cena fakturované vody i stočné trvale rostou. Délka vodovodní sítě se za deset let prodloužila o 325 km. Většina domů připojená na veřejnou kanalizaci je zároveň napojená na ČOV.

Vodovody

V roce 2020 bylo v Pardubickém kraji zásobováno vodou z veřejných vodovodů celkem 505,4 tisíce obyvatel, od roku 2010 vzrostl jejich počet téměř o 10,5 tisíce. Podíl obyvatel zásobovaných vodou z veřejných vodovodů v kraji v roce 2020 dosáhl 96,6 % a byl o 2,0 procentní body vyšší, než činil republikový průměr. Celková délka vodovodní sítě v kraji se během deseti let prodloužila o 325 km na 4 864 km.

Vodohospodářská zařízení v kraji v roce 2020 vyrobila  pro obyvatele 26,9 mil. m3 pitné vody, z toho voda z podzemních zdrojů představovala 79,9 %, což reprezentuje čtvrtý nejvyšší podíl v republikovém srovnání. Množství vyrobené pitné vody v kraji v roce 2020 se ve srovnání s rokem 2010 snížilo o 11,9 %. Počet úpraven vody se v průběhu deseti let zvýšil o 41 na 142 úpraven v roce 2020.  Objem fakturované vody se v čase výrazně nemění. Voda fakturovaná celkem v roce 2020 (22,5 mil. m3) představovala pokles o 3,5 % proti roku 2010. Množství vody fakturované domácnostem v roce 2020 (15,1 mil. m3) bylo o 1,9 % vyšší než v roce 2010. Podíl ztrát z vody vyrobené určené k realizaci se snížil z 18,7 % v roce 2010 na 14,0 % v roce 2020.

Voda fakturovaná, průměrná cena vody (vodné) a stočné v Pardubickém kraji
Zdroj: ČSÚ

graf

Nejvyšší specifické množství vody fakturované celkem i vody fakturované domácnostem bylo v rámci krajů České republiky v roce 2020 vykázáno v Hlavním městě Praze (160,4 l/osobu/den, resp. 112,5 l/osobu/den) a nejnižší ve Zlínském kraji (112,6 l/osobu/den, resp. 80,0 l/osobu/den). V Pardubickém kraji bylo v roce 2020 vyfakturováno v přepočtu na osobu a den celkem 121,7 litru vody; domácnostem bylo fakturováno 81,4 litru na osobu a den, což představuje čtvrté, resp. třetí nejmenší množství vody v mezikrajském srovnání.

Průměrná cena za 1 m3 fakturované vody (cena za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním) bez DPH se v krajích ČR v roce 2020 pohybovala v rozmezí od 35,8 Kč/m3 v Olomouckém kraji po 46,0 Kč/m3 v kraji Ústeckém. Cena vody v Pardubickém kraji v roce 2020 byla hodnotou 37,4 Kč/m3 třetí nejnižší v mezikrajském srovnání. Jak naznačuje výše umístěný graf – Voda fakturovaná, průměrná cena vody (vodné) a stočné v Pardubickém kraji, od roku 2010 se v kraji snížilo množství fakturované vody celkem (-7,4 l/os/den) i množství vody fakturované domácnostem (-0,4 l/os/den). Průměrná cena vody (vodné) se v kraji během deseti let zvýšila (+10,5 Kč/m3) a vzrostlo i stočné (+8,4 Kč/m3). V průměru za ČR vzrostlo během deseti let vodné o 12,3 Kč/m3, stočné se zvýšilo o 10,2 Kč/m3.

Kanalizace

V roce 2020 byl v Pardubickém kraji 74,7% podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizační síť, což byla zároveň druhá nejnižší hodnota v mezikrajském srovnání (za Libereckým krajem). Od roku 2010 se tento podíl zvýšil o 2,9 procentních bodů. V domech napojených na kanalizaci žilo v roce 2020 v kraji 391 tisíc osob a z toho více než 386 tisíc osob bydlelo v domech napojených na kanalizaci ústící do čistíren odpadních vod. Délka kanalizační sítě v kraji se od roku 2010 prodloužila o téměř 680 km na 2 605 km v roce 2020.

V roce 2020 bylo v Pardubickém kraji v provozu 144 čistíren odpadních vod, což řadilo kraj na šestou nejnižší příčku ve srovnání krajů. Počet ČOV se od roku 2010 zvýšil o 45. Celková kapacita ČOV v roce 2020 činila 156,2 tis m3/den, meziročně došlo ke zvýšení celkové kapacity o 0,6 %. Všechna zařízení fungují na mechanicko-biologickém principu čištění s následným odstraňováním polutantů. Převažovala zařízení s dalším odstraňováním dusíku a fosforu (47) a s dalším odstraňováním dusíku (41). K nejúčinnějšímu čištění docházelo zejména ve formě biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) (98,1 %) a nerozpuštěných látek (97,6 %).

Množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace bylo ve sledovaném roce 2020 o 1,7 % vyšší než v roce předchozím a tímto způsobem odteklo 23,1 mil. m3 odpadních vod. Z tohoto množství připadá 51,6 % na vody splaškové. Podíl čištěných odpadních vod z vod vypouštěných do kanalizace bez vod srážkových představoval 99,4 %.

Celkové množství čištěných vod v Pardubickém kraji v roce 2020 se meziročně zvýšilo o čtvrtinu na 44,7 mil m3. Nejvyšší podíl z čištěných vod v kraji tvoří vody srážkové (balastní), a to 59,4 %, vody splaškové tvoří 26,4 % a 14,3 % zahrnují vody průmyslové a ostatní.

Cena služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné) byla v kraji v roce 2020 evidována v průměrné výši 38,6 Kč/m3. U průměrné ceny stočného, obdobně jako vodného, bylo v kraji evidováno meziroční zvýšení (+1,3 Kč). Na rozdíl od vodného, které bylo v roce 2020 v mezikrajském srovnání třetí nejnižší, stočné bylo čtvrté nejvyšší a o 2,1 Kč překonalo průměr ČR. Nejvyšší cenu za stočné zaplatili obyvatelé Libereckého kraje (44,4 Kč/m3), nejméně naopak obyvatelé Kraje Vysočina (30,2 Kč/m3). Porovnáním cen stočného v krajích mezi roky 2010 a 2020 zjišťujeme nejvyšší přírůstek v Olomouckém kraji (+13,0 Kč), nejméně se cena stočného ve sledovaném období zvýšila ve Zlínském kraji (+6,7 Kč); Pardubický kraj se umístil na třetí nejnižší pozici (+8,4 Kč).

Průměrná cena vody (vodné) a stočné v krajích v letech 2010 a 2020
Zdroj: ČSÚ

graf

 

 • Tabulka - Vybrané ukazatele o vodovodech pro veřejnou potřebu v Pardubickém kraji
 • Tabulka - Vybrané ukazatele o kanalizacích a ČOV pro veřejnou potřebu v Pardubickém kraji
 • Vodovody a kanalizace v Pardubickém kraji v roce 2020 - komentář v PDF
 • Více informací naleznete:
 • Kontakt:
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Ing. Monika Mikanová, Tel.: E-mail: monika.mikanova@czso.cz
  Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 466 743 418, 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz