Vodovody a kanalizace v Pardubickém kraji v roce 2019

 

18. 6. 2020

V Pardubickém kraji bylo v roce 2019 vyrobeno nejnižší množství pitné vody za uplynulých pět let. Domácnostem v kraji bylo v roce 2019 fakturováno druhé nejmenší množství vody na osobu a den v mezikrajském srovnání. Cena vody a stočného trvale rostou. Pouze v Pardubickém a Jihomoravském kraji je cena stočného vyšší než cena vody.  

Vodovody

V roce 2019 bylo v Pardubickém kraji zásobováno pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu 505,7 tisíce osob, což byla obdobná hodnota jako v roce předchozím. Podíl obyvatel zásobovaných vodou z veřejných vodovodů jen mírně meziročně poklesl na 97,0 %. V republikovém srovnání vykazují dlouhodobě 100% pokrytí v zásobování obyvatel pitnou vodou Hlavní město Praha a Karlovarský kraj. Pardubický kraj se umístil na páté nejvyšší pozici a nejnižší podíl obyvatel zásobovaných vodou z veřejných vodovodů vykázal kraj Středočeský (86,5 %) a Plzeňský (85,9 %). Délka vodovodní sítě dosáhla v roce 2019 v kraji 4 878 kilometrů a vodovodních přípojek bylo evidováno téměř 137 tisíc.

Podíl obyvatel zásobovaných vodounapojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu podle krajů
roce 2019

Zdroj
: ČSÚ

V roce 2019 bylo pro obyvatele Pardubického kraje vyrobeno 27,2 mil. m3 pitné vody, z toho voda z podzemních zdrojů představovala 79,9 %, což představuje třetí nejvyšší podíl v republikovém srovnání. Množství vyrobené pitné vody se v kraji meziročně snížilo o 2,4 %. Objem fakturované vody domácnostem v roce 2019 zaznamenal proti roku 2018 v Pardubickém kraji nárůst o 0,7 % na 14,8 mil m3. Meziročně se snížil podíl ztrát z vody vyrobené určené k realizaci z 15,8 % v roce 2018 na 14,1 % v roce 2019. Téměř 17 % vody určené k realizaci nebylo v kraji fakturováno a z tohoto množství představovaly ztráty v trubní síti 83 %.

Vybrané ukazatele o vodovodech pro veřejnou potřebu v Pardubickém kraji

Největší specifické množství vody fakturované celkem i vody fakturované domácnostem bylo v rámci krajů České republiky v roce 2019 vykázáno v Hlavním městě Praze (172,8 l/osobu/den, resp. 113,1 l/osobu/den) a nejnižší ve Zlínském kraji (116,7 l/osobu/den, resp. 78,7 l/osobu/den). V Pardubickém kraji bylo v roce 2019 vyfakturováno v přepočtu na osobu a den celkem 123,2 litru vody; domácnostem bylo fakturováno 80,2 litru na osobu a den, což představuje druhé nejmenší množství vody v mezikrajském srovnání.

Tržby za vodné v roce 2019 v Pardubickém kraji překročily 815 mil. Kč, což je o 4,7 % více než v roce předchozím. Průměrná cena pitné vody v kraji vzrostla z 34,1 Kč/m3 (bez DPH) v roce 2018 na 35,9 Kč/m3 v roce 2019, což sice představovalo zvýšení o 5,3 %, přesto byla cena vody v kraji druhá nejnižší v mezikrajském srovnání.

Kanalizace

V roce 2019 byl v Pardubickém kraji 74,8% podíl obyvatel napojených na kanalizační síť, což byla zároveň třetí nejnižší hodnota v mezikrajském srovnání. V domech napojených na kanalizaci žilo v kraji téměř 390 tisíc osob a z toho 382 tisíce osob žilo v domech napojených na kanalizaci ústící do čistíren odpadních vod. Délka kanalizační sítě v kraji se v roce 2019 prodloužila a tvořila téměř 2,6 tis. km.

Průměrná cena vody (vodné) a stočnékrajích ČR v letech 2014 a 2019
Zdroj
: ČSÚ

Množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace bylo ve sledovaném roce 2019 o 1,2 % nižší než v roce předchozím a tímto způsobem odteklo 22,7 mil. m3 odpadních vod. Z tohoto množství připadá více než 50 % na vody splaškové. Podíl čištěných odpadních vod z vod vypouštěných do kanalizace bez vod srážkových představoval stejně jako v roce předchozím 99,0 %. Největší podíl z čištěných vod v roce 2019 v Pardubickém kraji tvořily vody srážkové (balastní) a to více než 50 %, téměř jednu třetinu tvořily vody splaškové a 17 % vody průmyslové a ostatní.

Cena stočného v Pardubickém kraji v roce 2019 proti předchozímu roku vzrostla o 1,10 Kč na 37,30 Kč (bez DPH), nadále zůstává třetí nejvyšší v Česku a proti republikovému průměru je cena stočného o 2,60 Kč vyšší. Pardubický a Jihomoravský kraj jsou jediné kraje v rámci ČR, ve kterých je cena stočného za 1 m3 dražší než cena vody.

V roce 2019 bylo v Pardubickém kraji provozováno 139 čistíren odpadních vod (ČOV), s celkovou kapacitou 155,4 tis. m3 za den. Všechny ČOV fungují na mechanicko-biologickém principu čištění, a navíc ve třech pětinách ČOV dochází v procesu čištění k dalšímu odstraňování polutantů. Převažovala zařízení s dalším odstraňováním dusíku a fosforu (42) a dusíku (35).

Účinnost odstraňování znečištění na odtoku z ČOV se meziročně snížila téměř u všech sledovaných ukazatelů. K nejúčinnějšímu čištění docházelo zejména ve formě biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) (98,2 %), nerozpuštěných látek (97,2 %) a téměř 94 % dosahovala účinnost u chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr).

Vybrané ukazatele o kanalizacích a ČOV pro veřejnou potřebu v Pardubickém kraji

 

 • Tabulka – Vybrané ukazatele o vodovodech pro veřejnou potřebu v Pardubickém kraji
 • Tabulka – Vybrané ukazatele o kanalizacích a ČOV pro veřejnou potřebu v Pardubickém kraji
 • Vodovody a kanalizace v Pardubickém kraji v roce 2019 – komentář v PDF
 • Více informací naleznete:

 • Kontakt:

  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Ing. Monika Mikanová, E-mail: monika.mikanova@czso.cz
  Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz