Vodovody a kanalizace v Pardubickém kraji v roce 2018

 

22. 10. 2019

Spotřeba vody byla v Pardubickém kraji nejvyšší za uplynulých šest let. Domácnostem v kraji bylo v roce 2018 fakturováno druhé nejmenší množství vody na osobu a den v mezikrajském srovnání. Cena vodného a stočného trvale stoupá. Vodné bylo v roce 2018 v Pardubickém kraji v mezikrajském srovnání druhé nejnižší, stočné třetí nejvyšší.

Vodovody

V roce 2018 bylo v Pardubickém kraji zásobováno pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu 505,5 tisíce osob, což byla obdobná hodnota jako v roce předchozím. Podíl obyvatel zásobovaných vodou z veřejných vodovodů jen mírně meziročně poklesl na 97,4 %. V republikovém srovnání vykázaly 100% pokrytí v zásobování obyvatel pitnou vodou v roce 2018 Hlavní město Praha a Karlovarský kraj, Pardubický kraj se umístil na pátém nejvyšším stupni a nejnižší podíl obyvatel vykázal kraj Plzeňský (86,3 %) a Středočeský (86,4 %). Délka vodovodní sítě dosáhla v kraji 4 848 kilometrů a vodovodních přípojek bylo evidováno více než 135 tisíc.

Spotřeba vody a vývoj cen vodného podle krajů ČR v roce 2018

V roce 2018 bylo pro obyvatele Pardubického kraje vyrobeno 27,8 mil. m3 pitné vody, z toho voda z podzemních zdrojů představovala 78,3 %. Největší podíl podzemní vody má Olomoucký kraj (90,9 %), nejmenší podíl vykázalo Hlavní město Praha (17,7 %). Množství vyrobené vody se v kraji meziročně zvýšilo o 1,8 %. Objem fakturované vody zaznamenal proti roku 2017 v Pardubickém kraji nárůst o 2,4 %, v roce 2018 to bylo 22,8 mil. m3; na domácnosti připadlo 64,5 % z celkového množství fakturované vody. Necelých 20 % vody určené k realizaci se v kraji nefakturovalo, z tohoto množství představovaly 85 % ztráty v trubní síti.

Vybrané ukazatele o vodovodech pro veřejnou potřebu v Pardubickém kraji

Největší specifické množství vody fakturované celkem i vody fakturované domácnostem bylo v rámci krajů České republiky v roce 2018 vykázáno v Hlavním městě Praha (174,0 l/osobu/den, resp. 107,5 l/osobu/den) a nejnižší ve Zlínském kraji (114,6 l/osobu/den, resp. 75,7 l/osobu/den). V Pardubickém kraji bylo v roce 2018 vyfakturováno v přepočtu na osobu a den celkem 123,6 litrů vody, domácnostem bylo fakturováno 79,7 litrů na osobu a den, což představuje druhé nejmenší množství vody v mezikrajském srovnání.

Tržby za vodné se v Pardubickém kraji blížily k 778,4 mil. Kč, což je o 6,1 % více než v roce 2017. Průměrná cena pitné vody v kraji vzrostla z 32,9 Kč/m3 (bez DPH) v roce 2017 na 34,1 Kč/m3 v roce 2018, což sice představovalo zvýšení o 3,6 %, přesto byla cena vody v kraji druhá nejnižší v mezikrajském srovnání.

Kanalizace

V roce 2018 byl v Pardubickém kraji 74,6% podíl obyvatel napojených na kanalizační síť, což byla zároveň třetí nejnižší hodnota v mezikrajském srovnání. V domech napojených na kanalizaci ústící do čistíren odpadních vod žilo téměř 380  tisíc osob. Délka kanalizační sítě v kraji se v roce 2018 prodloužila a tvořila více než 2,5 tis. km.

Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci a vývoj cen stočného
podle krajů ČR v roce 2018

Množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace bez zpoplatněných srážkových vod bylo ve sledovaném roce o 1,6 % vyšší než v roce 2017 a tímto způsobem odteklo 23 mil. m3 odpadních vod. Z tohoto množství připadá 11,3 mil. m3 na vody splaškové a 6,6 mil. m3 na vody průmyslové a ostatní. Podíl čištěných odpadních vod z vod vypouštěných do kanalizace představoval 99,0 %.

Cena stočného v Pardubickém kraji v roce 2018 proti předchozímu roku vzrostla o 1,10 Kč na 36,20 Kč (bez DPH), nadále byla třetí nejvyšší v Česku a proti republikovému průměru byla cena stočného o 2,80 Kč vyšší.

V roce 2018 bylo v Pardubickém kraji provozováno 134 čistíren odpadních vod (ČOV), s celkovou kapacitou 155 tis. m3 za den. Všechny ČOV fungují na mechanicko-biologickém principu čištění, z nichž u více než 63 % dochází v procesu čištění k dalšímu odstraňování polutantů. Převažovala zařízení s dalším odstraňováním dusíku a fosforu (42) a s dalším odstraňováním dusíku (37).

Účinnost odstraňování znečištění na odtoku z ČOV se meziročně zvýšila. K nejúčinnějšímu čištění docházelo zejména ve formě biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) (98,3 %), nerozpuštěných látek (97,7 %) a více než 94 % dosahovala účinnost u chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr). U celkového dusíku pak zůstávalo z vod na přítoku téměř 20 % a u celkového fosforu více než 38 % znečištěných látek i na odtoku z ČOV.

Vybrané ukazatele o kanalizacích a ČOV pro veřejnou potřebu v Pardubickém kraji

 

 • Tabulka – Vybrané ukazatele o vodovodech pro veřejnou potřebu v Pardubickém kraji
 • Tabulka – Vybrané ukazatele o kanalizacích a ČOV pro veřejnou potřebu v Pardubickém kraji
 • Vodovody a kanalizace v Pardubickém kraji v roce 2018 – komentář v PDF
 • Více informací naleznete:

 • Kontakt:
  Ing. Monika Mikanová
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 466 743 421
  E-mail: monika.mikanova@czso.cz