Věkové složení obyvatelstva Pardubického kraje v roce 2018

 

12. 6. 2019

Ke konci roku 2018 žilo na území Pardubického kraje 520 316 obyvatel, jejichž průměrný věk činil 42,4 let. Obyvatelstvo Pardubického kraje je mezi kraji České republiky šesté nejmladší. Podíl dětské složky na populaci kraje se zvyšuje již desátým rokem. Počet i podíl obyvatel v produktivním věku klesá, osoby ve věku nad 65 let mají v kraji v současnosti nejvyšší absolutní i relativní zastoupení od roku 1991. Obyvatelstvo Pardubického kraje stárne, v roce 2018 připadalo na sto dětí do 15 let již 126 seniorů, což představuje šestou nejnižší hodnotu v mezikrajském srovnání.

31. 12. 2018 žilo na území Pardubického kraje 520 316 obyvatel, v tom 257 948 mužů a 262 368 žen. Celkovým počtem obyvatel se Pardubický kraj řadí na jedenácté místo mezi kraji České republiky; méně obyvatel žije pouze v krajích Vysočina, Libereckém a Karlovarském.

Oproti konci roku 2017 vzrostl počet obyvatel v kraji téměř o 2 tisíce osob. Nárůst počtu obyvatel zajistilo zahraniční stěhování. Počet obyvatel se ve sledovaném období zvýšil celkem v osmi krajích České republiky. Absolutně i relativně (po přepočtu na 1 000 obyvatel) nejvíce obyvatel přibylo ve Středočeském kraji a v Hl. městě Praze (12,2 ‰, resp. 10,9 ‰). Pardubický kraj se hodnotou 3,8 ‰ zařadil spolu s Jihomoravský krajem na čtvrté místo v mezikrajském srovnání. K nejvyššímu relativnímu úbytku obyvatel došlo v krajích Karlovarském a Moravskoslezském
(-2,7 ‰, resp. -2,1 ‰).

Pohyb obyvatelstva v krajích České republiky v roce 2018

V kraji žilo ke konci roku 2018 celkem 82 063 dětí do 15 let, na populaci kraje se tak tato věková skupina podílela 15,8 %. Oproti předchozímu roku vzrostl počet obyvatel v nejmladší věkové kategorii o více než devět set osob, ve srovnání s rokem 2008, kdy dosáhl počet dětí do 15 let v kraji minima (necelých 75 tis.), posílila tato skupina obyvatelstva o více než 7 tis. osob. Přestože se počet dětí i jejich procentuální zastoupení na populaci kraje v posledních deseti letech zvyšuje, ve srovnání s rokem 1991 je dětí mladších 15 let v kraji o 25 tis. méně.

Charakteristiky věkového složení obyvatelstva Pardubického kraje ve vybraných letech
(stav k 31. 12.)

Osob v tzv. produktivním věku (15 až 64 let) žilo ke konci roku 2018 v kraji 334 475, tj. 64,3 % z celkového počtu obyvatel kraje. Ve srovnání s předchozím rokem se snížil počet osob v této věkové kategorii o 1,4 tisíce. Počet i podíl obyvatel v této skupině klesá již od roku 2009, kdy do produktivního věku začaly přecházet populačně slabé ročníky druhé poloviny 90. let 20. století. V produktivním věku jsou přitom nejpočetnější generace obyvatelstva narozené v 70. letech minulého století.

K 31. 12. 2018 žilo v Pardubickém kraji 103 778 osob ve věku 65 a více let, na populaci kraje se senioři podíleli 19,9 %. Jedná se o nejvyšší absolutní počet i relativní zastoupení od roku 1991. Meziročně vzrostl počet osob v nejstarší věkové skupině o 2,5 tisíce, ve srovnání s rokem 1991 žije nyní v kraji o 39 tisíc seniorů více.

Průměrný věk obyvatel v Pardubickém kraji ve vybraných letech (k 31. 12.)

Průměrný věk obyvatel Pardubického kraje meziročně vzrostl o jednu desetinu roku na 42,4 roku, ženám bylo v průměru 43,8 roku a mužům 41,0 et. Od roku 1991 se průměrný věk obyvatel kraje zvýšil o 6,2 roku. Nejvyšší průměrný věk mělo v roce 2018 obyvatelstvo Zlínského a Královéhradeckého kraje (43,1 let), naopak nejmladší populací se vyznačuje kraj Středočeský (41,2 roku). V mezikrajském srovnání bylo obyvatelstvo Pardubického kraje šesté nejmladší, republikový průměr činil v loňském roce 42,3 let.

Vývoj počtu obyvatel ve věkových skupinách 0–14 let a 65 a více let, indexu stáří a indexu ekonomického zatížení v Pardubickém kraji v letech 1991 až 2018 (stav k 31. 12.)

Pokračující stárnutí populace lze dokumentovat také na vývoji poměrových ukazatelů. Stále vyšších hodnot nabývá index stáří, který vyjadřuje vzájemný poměr počtu osob seniorské a dětské složky obyvatelstva. Početní převaha seniorů nad dětmi byla v kraji poprvé evidována v roce 2007, kdy index stáří dosáhl hodnoty 100,6. V roce 2018 připadalo na 100 dětí do 15 let již 126 seniorů starších 65 let; jedná se o šestou nejnižší hodnotu mezi všemi kraji České republiky. Nejvyšší hodnoty dosáhl index stáří v Královéhradeckém kraji (136,3), nejnižší pak v kraji Středočeském (103,0).

Vzájemný početní poměr jednotlivých základních věkových skupin popisuje také tzv. index ekonomického zatížení, který udává počet osob ve věku 0 až 14 let a 65 a více let připadající na 100 obyvatel ve věku 15 až 64 let. Od roku 2008 vlivem oslabování produktivní kategorie a pokračujícím posilováním kategorie pětašedesátiletých a starších osob hodnota tohoto ukazatele trvale narůstá. V roce 2018 dosáhl index ekonomického zatížení v Pardubickém kraji hodnoty 55,6; v roce 2008 to bylo 42,2.

Charakteristiky věkového složení obyvatelstva Pardubického kraje a jeho okresů
k 31. 12. 2018

Budeme-li považovat index stáří a průměrný věk za hlavní ukazatele vypovídající o stáří populace, pak se nejstarším obyvatelstvem v rámci Pardubického kraje vyznačuje okres Chrudim. V roce 2018 zde index stáří dosáhl hodnoty 130,5 (29. nejvyšší hodnota mezi okresy České republiky) a průměrný věk činil 42,7 let. Nejpříznivější poměr mezi dětskou a seniorskou složkou populace byl zjištěn v okrese Pardubice, kde v roce 2018 index stáří dosáhl hodnoty 124,4. Nejnižší průměrný věk mělo obyvatelstvo Orlickoústecka – 42,3 let (28. nejnižší hodnota mezi 77 okresy republiky).

Index stáří ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje
(stav k 31. 12.)

Mezi patnácti správními obvody obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje byla nejpříznivější věková struktura v roce 2018 na Žambersku, HolickuLanškrounsku. Tyto správní obvody se vyznačují v rámci kraje nejvyšším zastoupením dětské složky populace na straně jedné a nízkými podíly nejstarší věkové kategorie na straně druhé, s čímž souvisí nejnižší zjištěné hodnoty indexu stáří (Žambersko – 114, Holicko – 115 a Lanškrounsko – 118). Obyvatelům správního obvodu Žamberk bylo v roce 2018 v průměru 41,6 roku, průměrný věk obyvatel LanškrounskaHolicka činil 41,8 roku.

Méně příznivé věkové složení obyvatelstva nacházíme ve správních obvodech Hlinsko, Moravská Třebová, Česká Třebová či Králíky. Na Hlinecku připadalo na 100 dětí do 15 let 141 osob starších 65 let, na Moravskotřebovsku dosáhl index stáří hodnoty 137. Na HlineckuČeskotřebovsku byl zaznamenán nejvyšší průměrný věk obyvatel mezi správními obvody kraje (shodně 43,0 let).