Stav a lov zvěře v Pardubickém kraji v roce 2017

 

V honitbách Pardubického kraje je nejčetněji zastoupena zvěř srnčí, zajíci a bažanti. Myslivci v kraji odstřelili nejvíce kusů černé zvěře, bažantů a zvěře srnčí. Stavy zajíců a bažantů jsou na historickém minimu a každoročně klesají.

Informace o myslivosti každoročně zveřejňuje ČSÚ v publikaci Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře (za období 1. 4. daného roku – 31. 3. roku následujícího). ČSÚ data přebírá z rezortních statistických zjišťování Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.

V honitbách Pardubického kraje bylo k 31. 3. 2018, tzv. jarní kmenový stav zvěře, evidováno více než 50,5 tis. kusů sledovaných druhů lovné zvěře (5,3 % republikového úhrnu). Nejčetnější zastoupení má v kraji zvěř srnčí se 17,5 tis. kusy, následovali zajíci (13,7 tis.), bažanti (6,8 tis.), kachny divoké (6,7 tis.), a zvěř černá (2,9 tis.). V kmenových stavech bylo více než tisíc kusů zvěře mufloní i daňčí, zvěře jelení bylo evidováno téměř 580 kusů. Ve srovnání s republikovým průměrem je v Pardubickém kraji četnější výskyt zvěře srnčí, zajíců a kachen, nižší stavy mají bažanti a zvěř jelení a daňčí.

Jarní kmenové stavy vybraných druhů lovné zvěře v Pardubickém kraji a ČR k 31. 3. 2018

meziročním srovnání jarního kmenového stavu zvěře v Pardubickém kraji se v roce 2017 počet sledovaných druhů zvěře snížil o necelá tři procenta. Od roku 2016 se zvýšil počet zvěře jelení (nárůst o 6 %) a daňčí (nárůst o 1 %), u ostatních druhů zvěře se výskyt snížil, největší pokles kmenového stavu byl zaznamenán u kachny divoké (pokles o 8 %).

Stav a lov vybraných druhů lovné zvěře v Pardubickém kraji


Od roku 2003 poklesl v Pardubickém kraji jarní kmenový stav u vybraných druhů zvěře téměř o 11 %. Maximální snížení stavu bylo evidováno u bažantů (40% pokles) a zajíců (téměř 30% pokles); jejich stavy jsou již od roku 2008 na dlouhodobém minimu a nadále každoročně klesají. Stavy zvěře srnčí poklesly ve srovnání s kmenovým stavem roku 2003 téměř o 20 %. Kmenový stav kachny divoké je evidován od roku 2010, její počet se v kraji do roku 2017 snížil o 16 %. Největší početní nárůst zaznamenala v průběhu patnácti let zvěř daňčí (téměř 60 %), o pětinu se zvedly stavy jelenů a stav zvěře černé se zvýšil o 16 %.

Populační explozi zažívá v posledních letech v českých honitbách černá zvěř. Kmenový stav černé zvěře v České republice se ve srovnání s rokem 2003 zvýšil o jednu třetinu, přestože počet odlovených kusů vzrostl ve sledovaném období trojnásobně.

Jak je patrné z předchozího kartodiagramu, meziroční přírůstky kmenového stavu černé zvěře v roce 2017 byly zaznamenány pouze v západní a severovýchodní části republiky. Maximální úbytky kmenového stavu černé zvěře se týkaly krajů na jihovýchodě republiky a souvisely se situací spojenou s výskytem afrického moru prasat (AMP), který byl poprvé na území ČR prokázán v červnu 2017 ve Zlínském kraji. Počet odstřelených kusů černé zvěře se v porovnání s rokem 2016 zvýšil ve všech krajích ČR. Nejvyšší nárůst byl evidován v Libereckém (o 73 %) a Zlínském (o 68 %) kraji, nejnižší meziroční nárůst vykázaly kraje Jihomoravský (o 20 %) a Vysočina (o 25 %).

Zastoupení vybraných druhů zvěře ulovené odstřelem v Pardubickém kraji a ČR v roce 2017

Porovnáním druhové skladby odstřelené zvěře během mysliveckého roku 2017 (Od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018) v Pardubickém kraji a ČR vidíme v kraji vyšší zastoupení odlovené černé a srnčí zvěře, výrazně nižší podíl tvoří bažanti a kachny. Nejvyšší podíl z republikového úhrnu odstřelené zvěře tvořila v kraji zvěř mufloní, srnčí a černá; nejnižší podíly připadly na zvěř jelení a bažanty.

Jarní kmenové stavy a odstřel zvěře v Pardubickém kraji