Stav a lov zvěře v Pardubickém kraji v roce 2016

 

V lesích Pardubického kraje potkáte nejčastěji srnčí zvěř. Myslivci odstřelili nejvíce kusů černé zvěře ze všech lovených druhů zvířat v kraji. Stavy zajíců a bažantů jsou na historickém minimu.

Data o stavu zvěře v České republice každoročně zveřejňuje ČSÚ v publikaci Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře (za období 1. 4. daného roku – 31. 3. roku následujícího). ČSÚ data přebírá z rezortních statistických zjišťování Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.

V honitbách Pardubického kraje bylo k 31. 3. 2017, tzv. jarní kmenový stav zvěře, evidováno více než 52 tis. kusů sledovaných druhů lovné zvěře (5,3 % republikového úhrnu). Nejčetnější zastoupení má v kraji zvěř srnčí s téměř 18 tis. kusy, následovali zajíci (14 tis.), kachny divoké (7 tis.), bažanti (7 tis.) a zvěř černá (3 tis.). V kmenových stavech bylo více než tisíc kusů zvěře mufloní i daňčí, zvěře jelení bylo evidováno 550 kusů. Ve srovnání s ostatními kraji je v Pardubickém kraji četnější výskyt zajíců a kachen, nižší stavy má zvěř jelení a daňčí.

Jarní kmenové stavy vybraných druhů lovné zvěře v krajích ČR k 31. 3. 2017

Graf: Jarní kmenové stavy vybraných druhů lovné zvěře v krajích ČR k 31. 3. 2017

Stav a lov vybraných druhů lovné zvěře v Pardubickém kraji

Tabulka: Stav a lov vybraných druhů lovné zvěře v Pardubickém kraji

Stav a lov vybraných druhů lovné zvěře v Pardubickém kraji a České republice

Jarní kmenový stav jelení zvěře od roku 2003 v Pardubickém kraji (547 kusů v roce 2016) zvolna stoupá (nárůst stavu jelenů mezi lety 2003 a 2016 o 16 %), přestože počet ulovených kusů jelení zvěře od roku 2003 stoupá strměji (nárůst o 81 %) a v roce 2016 byl zaznamenán nejvyšší počet odstřelených kusů za sledované období (304 kusy). Na republikové úrovni kmenový stav jelení zvěře vzrostl od roku 2003 o pětinu, počet odlovených kusů vzrostl ve stejném období o dvě pětiny.

Zvěř daňčí zaznamenává v posledních letech maximální kmenové stavy, ale i maximální počty odlovených kusů. Již v mnoha oblastech České republiky se jeví stavy tohoto druhu spárkaté zvěře jako téměř kalamitní vzhledem k nárůstu škod, především v zemědělství.

Kmenový stav daňčí zvěře v Pardubickém kraji (1 tisíc kusů) se zvýšil od roku 2003 do roku 2016 o více než 50 %, při současném téměř trojnásobném nárůstu počtu odstřelených kusů. V České republice dosáhl kmenový stav daňčí zvěře v roce 2016 maximálního počtu téměř 33 tisíc kusů (nárůst od roku 2003 o 73 %).

Stav a lov jelení a daňčí zvěře v Pardubickém kraji

Graf: Stav a lov jelení a daňčí zvěře v Pardubickém kraji

Zvěř srnčí má v honitbách Pardubického kraje i celé republiky nejvyšší zastoupení a poměrně stabilní stavy. Kmenový stav srnčí zvěře v kraji se dlouhodobě drží kolem 18 tisíc kusů (tj. 6,1 % srnčí zvěře v ČR) a odstřel byl v posledních 3 letech do 6,5 tisíce kusů (6,3 % odstřelené srnčí zvěře v ČR).

Populační explozi zažívá v posledních letech v českých honitbách černá zvěř. Kmenový stav černé zvěře v Pardubickém kraji se od roku 2003 sice zvýšil jen o pětinu na 3 tisíce kusů (tj. 4,8 % černé zvěře v ČR); odstřel však vzrostl více než dvojnásobně na 9,3 tisíce kusů (tj. 5,8 % odlovené kančí zvěře ČR).

 

Stav a lov srnčí a černé zvěře v Pardubickém kraji

Graf: Stav a lov srnčí a černé zvěře v Pardubickém kraji

Jak je patrné z níže přiloženého kartodiagramu, nejvyšší meziroční přírůstky kmenového stavu černé zvěře, stejně jako maximální zvýšení počtu odstřelených kusů, byly zaznamenány na severozápadu a jihovýchodu republiky. Situace v Jihomoravském kraji, kde je stav černé zvěře nejtíživější, dokumentuje současný stav, kdy ani zvyšující se lov divokých prasat nepřináší změnu v populační hustotě.

Největší meziroční přírůstky kmenového stavu černé zvěře byly v roce 2016 zjištěny v Karlovarském (nárůst o 31 %) a Jihomoravském kraji (nárůst o 25 %), nejvyšší pokles kmenového stavu o 17 % byl zaznamenán shodně v kraji Královéhradeckém a Pardubickém. Porovnáním počtu odstřelených kusů kančí zvěře v letech 2015 a 2016 můžeme vidět zvýšení v krajích Zlínském (o 29 %) a Jihomoravském (o 22 %), meziroční snížení odlovu černé zvěře nastalo v kraji Plzeňském (o 32 %) a Královéhradeckém (o 31 %).

Uvedené odstřely černé zvěře neodráží situaci spojenou s výskytem afrického moru prasat (AMP), protože historicky první potvrzený výskyt AMP v populaci prasat divokých v honitbách České republiky byl prokázán až v červnu 2017.


Černá zvěř podle krajů v roce 2016

Kartogram: Černá zvěř podle krajů v roce 2016

Stavy zajíců během let klesají k historicky minimálním hodnotám i přes stále nižší odstřely zvěře. Na poklesu se podílí změna skladby zemědělských plodin (vyšší zastoupení technických plodin), využívání stále výkonnější zemědělské techniky i účinnějších pesticidů. Jarní kmenový stav zajíců v Pardubickém kraji od roku 2003 poklesl o 26 % (pokles v ČR o 19 %) na nejnižší hodnotu 14 tisíc kusů v roce 2016. Počet odstřelených kusů v roce 2016 tvořil jen necelých 50 % odlovených kusů v roce 2003.

Divoké populace bažanta obecného postupně mizí a jsou nahrazovány voliérově odchovanou farmovou bažantí zvěří. Kmenový stav bažantů, obdobně jako u zajíců, byl v roce 2016 v kraji nejnižší od roku 2003, pokles byl ve sledovaném období téměř 40% (pokles v ČR o 24 %). Odstřel bažanta v kraji se snížil z 11,5 tisíce kusů v roce 2003 na necelých 7,8 tisíc kusů v roce 2016.

Stav a lov zajíců a bažantů v Pardubickém kraji

Graf: Stav a lov zajíců a bažantů v Pardubickém kraji

Níže uvedené grafy ukazují poměr počtu odlovených zvířat ke kmenovému stavu zvířat dle jednotlivých druhů od roku 2012. K výpočtu byly použity dvouleté průměry, např. rok 2016 je průměrem let 2015 a 2016. Nejvyšší poměr počtu odlovené zvěře, jak v Pardubickém kraji, tak i v České republice, připadl v roce 2016 na černou zvěř (308 % kmenového stavu, resp. 280 %). Nejnižší poměr počtu odlovených kusů ke kmenovému stavu tvoří zajíci. Vzhledem k trvalému snižování populace zajíců klesají jak plány lovu zvěře, tak i počty skutečně odlovených zvířat. V České republice tvořil v roce 2016 počet odstřelených zajíců 14 % kmenového stavu zaječí populace, v Pardubickém kraji to bylo pouze 10 %. Dlouhodobě nižší poměry odlovené zvěře vykazují v Pardubickém kraji ve srovnání s republikovým průměrem odlovy kachny divoké a bažantů.

 

Odlovená zvěř a jarní kmenové stavy lovné zvěře dle druhu v Pardubickém kraji a ČR

Graf: Odlovená zvěř a jarní kmenové stavy lovné zvěře dle druhu v Pardubickém kraji

Graf: Odlovená zvěř a jarní kmenové stavy lovné zvěře dle druhu v ČR