Spotřeba zemního plynu v Pardubickém kraji v roce 2020

 

24. 2. 2021

Kromě teplotních vlivů se v roce 2020 projevila na spotřebě plynu protiepidemická opatření – meziročně poklesla spotřeba u velko a maloodběratelů, zatímco v domácnostech spotřeba plynu mírně vzrostla.

Informace z oblasti energetiky o provozu plynárenské soustavy pravidelně zveřejňuje v krajském členění Energetický regulační úřad (www.eru.cz). Základní údaje (počet zákazníků, spotřeba plynu) jsou za jednotlivé měsíce zveřejňovány čtvrtletně. Data pocházejí od distributorů plynu a obchodníků s plynem. Zde uváděné údaje za celý rok 2020 jsou součtem dat z jednotlivých Čtvrtletních zpráv o provozu plynárenské soustavy ČR; roční hodnoty za rok 2020 je tedy třeba považovat za předběžné.

Spotřeba zemního plynu v České republice dlouhodobě klesala až do roku 2014; v následujících třech letech rostla. Růst byl v roce 2018 vystřídán poklesem o 4,4 %. V roce 2019 v porovnání s rokem 2018 spotřeba plynu v ČR vzrostla o 4,5 %, což bylo důsledkem růstu spotřeby plynu zejména u velkoodběratelů. Růst pokračoval i v roce 2020 (předběžně o 1,5 %), a to v důsledku zvýšení spotřeby ve 4. čtvrtletí. Největší meziroční růst celkové spotřeby byl zaznamenán v listopadu (o 12 %), v prosinci (o 10 %) a v březnu (o 9 %), naproti tomu nejvýrazněji spotřeba poklesla v září a v květnu (o 12 %).

Roční spotřeba zemního plynu v Pardubickém kraji v letech 2015 až 2020
tabulka

Značná část plynu je využívána k vytápění, a to nejen v domácnostech, ale i u dalších odběratelů (kotelny provozované právnickými osobami). Spotřeba plynu tedy do značné míry závisí na vývoji průměrných teplot vzduchu. V posledních 10 letech byly teploty většinou nad dlouhodobým průměrem. Výjimkou byl rok 2010, kdy teplota v ČR zaostávala za dlouhodobým průměrem o 0,4°C. V roce 2020 byla roční teplota 0,8°C nad úrovní dlouhodobého normálu, příčinou byly s výjimkou května a července celoročně vyšší měsíční průměry teplot. Největší odchylka od dlouhodobého normálu byla zaznamenána v únoru (o 4,1°C) a v prosinci (o 2,3°C).

V Pardubickém kraji se v roce 2020 spotřebovalo podle předběžných údajů 371,0 mil. m3 zemního plynu. Jde o nejnižší spotřebu za poslední čtyři roky. Meziročně poklesla spotřeba plynu v kraji o 2,1 %. Podíl spotřeby zemního plynu v kraji na spotřebě celé ČR činil v uplynulém roce 4,3 %, byl tedy o 0,2 procentního bodu nižší než v roce 2019. V České republice dosahovala v roce 2020 průměrná spotřeba plynu v domácnostech na 1 odběratele 859 m3, v Pardubickém kraji to bylo 960 m3, což představuje 111,7 % průměru v celé České republice.

Ve spotřebě plynu jsou v kraji, obdobně jako v celé ČR, patrné výraznější sezonní výkyvy vzhledem k tomu, že podstatná část zemního plynu slouží k vytápění, a to nejen bytů, ale i veřejných budov, výrobních podniků i objektů služeb. Částečně byly sezonní výkyvy ovlivněny též opatřeními vyvolanými epidemickou situací. Podíl jednotlivých měsíců se na roční spotřebě v roce 2020 pohyboval od 4,1 % v srpnu po 14,4 % v lednu (v roce 2019 to bylo 15,5 %). Na každý ze zimních měsíců připadalo více než 11,2 % roční spotřeby, zatímco spotřeba v každém z letních měsíců v roce 2020 nepřesáhla 4,4 % ročního úhrnu. Naproti tomu sezonnost ve spotřebě elektřiny je v kraji poměrně malá. Podíl jednotlivých měsíců se v roce 2020 pohyboval od 7,2 % v dubnu (částečný lockdown) po 10,1 % ročního úhrnu v lednu. Podíl jednotlivých měsíců na roční spotřebě elektřiny závisí nejen na délce měsíce a počtu pracovních dnů, ale částečně i na ročním období (přitápění či delší doba svícení v zimě, chlazení či omezení výroby v souvislosti s dovolenými v létě).

Podíl jednotlivých měsíců na spotřebě elektřiny a zemního plynu v Pardubickém kraji
v roce 2020

Pramen: Energetický regulační úřad

graf

sektoru domácností jsou sezonní rozdíly v odběru zemního plynu ještě výraznější. V lednu, únoru a prosinci se v posledních letech měsíční spotřeba v domácnostech pohybuje mezi 14 a 21 % ročního úhrnu, v letních měsících, kdy se plyn v domácnostech využívá pouze k vaření a v části domácností k ohřevu teplé vody, se jednotlivé měsíce na roční spotřebě plynu podílejí méně než dvěma procenty. Z výběrového statistického šetření ENERGO 2015 vyplynulo, že cca dvě třetiny zemního plynu spotřebovaného v domácnostech slouží k vytápění, necelá čtvrtina k ohřevu vody a zbytek je využíván k vaření.

Podíl jednotlivých měsíců na spotřebě zemního plynu v domácnostech v Pardubickém kraji a ČR v roce 2019 a 2020
Pramen: Energetický regulační úřad

graf

Největším odběratelem zemního plynu v kraji jsou velkoodběratelé, následují domácnosti a maloodběratelé. V porovnání s rokem 2015 se spotřeba plynu u středních odběratelů zvýšila o 19,6 %, maloodběratelů o 6,5 % a spotřeba velkoodběratelů poklesla o 1,1 %, přitom největší meziroční růst spotřeby v roce 2020 nastal u domácností (o 3,8 %). Meziroční pokles spotřeby plynu byl v roce 2020 zaznamenán u maloodběratelů (o 6,8 %) a velkoodběratelů (5,4 %). Podíl domácností na spotřebě plynu v kraji oproti roku 2015 vzrostl o 0,1 procentního bodu na 32,4 % a podíl velkoodběratelů poklesl o 2,4 procentního bodu na 39,6 %.

Spotřeba zemního plynu podle skupin odběratelů v Pardubickém kraji v roce 2015 a 2020
Pramen: Energetický regulační úřad

graf

Meziroční změny spotřeby ve skupině domácností bezprostředně souvisejí s klimatickými podmínkami v jednotlivých letech. V roce 2010 byla průměrná teplota v kraji 0,8 °C pod dlouhodobým normálem, naproti tomu v letech 2014 a 2015 byla nad dlouhodobou úrovní teplot o 1,3 °C. V  roce 2018 byla průměrná teplota v kraji dokonce 1,7 stupně nad dlouhodobým normálem, v roce 2019 byl dlouhodobý normál v kraji překročen o 1,5 °C, v roce 2020 o 1,1 °C. Nadprůměrně teplé byly v roce 2020 v kraji všechny měsíce s výjimkou května a července.

Roční spotřeba zemního plynu na 1 domácnost odebírající plyn a průměrná teplota vzduchu v Pardubickém kraji v letech 2010 až 2020
Pramen: Energetický regulační úřad

graf

Spotřeba zemního plynu v domácnostech byla v Pardubickém kraji v roce 2020 v přepočtu na 1 domácnost využívající zemní plyn na úrovni 112 % republikového průměru. Je to důsledek toho, že je v kraji nadprůměrný podíl domácností, které využívají plyn k vytápění i ohřevu teplé vody (viz výběrové šetření ENERGO 2015).

Podrobnější informace o spotřebě zemního plynu v regionálním členění v roce 2020 (obdobně jako za předchozí roky) je možné získat na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu ze Čtvrtletních zpráv o provozu plynárenské soustavy ČR, popř. z Roční zprávy o provozu plynárenské soustavy ČR, informace o spotřebě energií v domácnostech ze šetření ENERGO 2015 lze získat na internetových stránkách ČSÚ v Pardubicích z příspěvku Spotřeba paliv a energie v domácnostech Pardubického kraje.

 

 • Tabulka - Roční spotřeba zemního plynu v Pardubickém kraji v letech 2015 až 2020
 • Spotřeba zemního plynu v Pardubickém kraji v roce 2020 - komentář v PDF
 • Kontaktní osoba:
  Ing. Hedvika Fialová
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  tel.: 466 743 418
  e-mail: hedvika.fialova@czso.cz