Spotřeba zemního plynu v Pardubickém kraji v roce 2019

 

9. 3. 2020

Teplejší počasí v únoru, březnu a v závěru roku 2019 vedlo k poklesu spotřeby plynu v domácnostech v Pardubickém kraji oproti roku 2018 o 5,2 %. Přesto celková spotřeba zemního plynu v kraji meziročně vrostla podle předběžných údajů o 1,1 %, a to v důsledku růstu spotřeby plynu u velko a maloodběratelů.

Informace z oblasti energetiky o provozu plynárenské soustavy pravidelně zveřejňuje v krajském členění Energetický regulační úřad (www.eru.cz). Základní údaje (počet zákazníků, spotřeba plynu) byly do konce roku 2015 publikovány s měsíční periodicitou, od roku 2016 jsou data za jednotlivé měsíce zveřejňována čtvrtletně. Data pocházejí od distributorů plynu a obchodníků s plynem. Zde uváděné údaje za celý rok 2019 jsou součtem dat z jednotlivých Čtvrtletních zpráv o provozu plynárenské soustavy ČR; roční hodnoty za rok 2019 je tedy třeba považovat za předběžné.

Spotřeba zemního plynu v České republice dlouhodobě klesala až do roku 2014; v následujících třech letech rostla. Růst byl v roce 2018 vystřídán poklesem o 4,4 %. V roce 2019 v porovnání s rokem 2018 spotřeba plynu v ČR vzrostla o 4,5 %, což bylo důsledkem růstu spotřeby plynu zejména u velkoodběratelů o 8,9 %. Největší meziroční růst celkové spotřeby byl zaznamenán v květnu (o 61 %) a v dubnu (o 30 %), naproti tomu nejvýrazněji spotřeba poklesla v březnu (o 23 %).

Roční spotřeba zemního plynu v Pardubickém kraji v letech 2014 až 2019
tabulka

Značná část plynu je využívána k vytápění, a to nejen v domácnostech, ale i u dalších odběratelů (kotelny provozované právnickými osobami). Spotřeba plynu tedy do značné míry závisí na vývoji průměrných teplot vzduchu. V posledních 10 letech byly teploty většinou nad dlouhodobým průměrem. Výjimkou byl rok 2010, kdy teplota zaostávala za dlouhodobým průměrem o 0,4°C. V roce 2019 byla roční teplota 1,9°C nad úrovní dlouhodobého normálu, příčinou byly s výjimkou května celoročně vyšší měsíční průměry teplot. Největší odchylka od dlouhodobého normálu byla zaznamenána v červnu (o 5,2°C) a v listopadu (o 3,2°C).

V Pardubickém kraji se v roce 2019 spotřebovalo 378,9 mil. m3 zemního plynu, což je v přepočtu 4 044 GWh. Jde o druhou nejvyšší spotřebu za posledních šest let. Meziročně vzrostla spotřeba plynu v kraji o 1,1 %. Podíl spotřeby zemního plynu v kraji na spotřebě celé ČR činil v uplynulém roce 4,5 %, byl tedy o 0,2 procentního bodu nižší než v roce 2018. V České republice dosahovala v roce 2019 průměrná spotřeba plynu v domácnostech na 1 odběratele 830 m3, v Pardubickém kraji to bylo 925 m3, což představuje 111,5 % průměru v celé České republice.

Ve spotřebě plynu jsou v kraji, obdobně jako v celé ČR, patrné výraznější sezonní výkyvy vzhledem k tomu, že podstatná část zemního plynu slouží k vytápění, a to nejen bytů, ale i veřejných budov, výrobních podniků i objektů služeb. Podíl jednotlivých měsíců se na roční spotřebě v roce 2019 pohyboval od 3,8 % v červnu po 15,5 % v lednu (v roce 2018 to bylo 14,7 % v únoru). Na každý ze zimních měsíců připadalo více než 12,5 % roční spotřeby, zatímco spotřeba v každém z letních měsíců v roce 2019 nepřesáhla 4,1 % ročního úhrnu. Naproti tomu sezonnost ve spotřebě elektřiny je v kraji poměrně malá. Podíl jednotlivých měsíců se v roce 2019 pohyboval od 7,3 % v červenci po 10,3 % ročního úhrnu v lednu, přitom v roce 2018 to bylo 9,8 % v březnu. Podíl jednotlivých měsíců na roční spotřebě elektřiny závisí nejen na délce měsíce a počtu pracovních dnů, ale částečně i na ročním období (přitápění či delší doba svícení v zimě, chlazení či omezení výroby v souvislosti s dovolenými v létě).

Podíl jednotlivých měsíců na spotřebě elektřiny a zemního plynu v Pardubickém kraji
v roce 2019

Pramen: Energetický regulační úřad

graf

sektoru domácností jsou sezonní rozdíly v odběru zemního plynu ještě výraznější. V lednu, únoru a prosinci se v posledních letech měsíční spotřeba v domácnostech pohybuje mezi 15 a 21 % ročního úhrnu, v letních měsících, kdy se plyn v domácnostech využívá pouze k vaření a v části domácností k ohřevu teplé vody, se jednotlivé měsíce na roční spotřebě plynu podílejí méně než dvěma procenty. Z výběrového statistického šetření ENERGO 2015 vyplynulo, že cca dvě třetiny zemního plynu spotřebovaného v domácnostech slouží k vytápění, necelá čtvrtina k ohřevu vody a zbytek je využíván k vaření.

Podíl jednotlivých měsíců na spotřebě zemního plynu v domácnostech v Pardubickém kraji a ČR
v roce 2018 a 2019

Pramen: Energetický regulační úřad

graf

Největším odběratelem zemního plynu v kraji jsou velkoodběratelé, následují domácnosti a maloodběratelé. V porovnání s rokem 2014 se spotřeba plynu u velkoodběratelů zvýšila o 27,9 %, maloodběratelů o 21,8 % a spotřeba středních odběratelů vzrostla o 14,3 %, přitom největší meziroční růst spotřeby v roce 2019 nastal u maloodběratelů (o 6,6 %). Meziroční pokles spotřeby plynu byl v roce 2019 zaznamenán pouze u domácností (o 5,2 %). Podíl domácností na spotřebě plynu v kraji oproti roku 2014 poklesl o 2,6 procentního bodu na 30,6 % a podíl velkoodběratelů vzrostl o 2,4 procentního bodu na 41,0 %.

Spotřeba zemního plynu podle skupin odběratelů v Pardubickém kraji v roce 2014 a 2019
Pramen: Energetický regulační úřad

graf

Meziroční změny spotřeby ve skupině domácností bezprostředně souvisejí s klimatickými podmínkami v jednotlivých letech. V roce 2010 byla průměrná teplota v kraji 0,8 °C pod dlouhodobým normálem, naproti tomu v letech 2014 a 2015 byla nad dlouhodobou úrovní teplot o 1,3 °C. V  roce 2018 byla průměrná teplota v kraji dokonce 1,7 stupně nad dlouhodobým normálem, v roce 2019 byl dlouhodobý normál v kraji překročen o 1,5 °C. Nadprůměrně teplé byly v roce 2019 v kraji všechny měsíce s výjimkou ledna a května.

Roční spotřeba zemního plynu na 1 domácnost odebírající plyn a průměrná teplota vzduchu v Pardubickém kraji v letech 2010 až 2019
Pramen: Energetický regulační úřad

graf

Spotřeba zemního plynu v domácnostech byla v Pardubickém kraji v roce 2019 v přepočtu na 1 domácnost využívající zemní plyn na úrovni 112 % republikového průměru. Je to důsledek toho, že je v kraji nadprůměrný podíl domácností, které využívají plyn k vytápění i ohřevu teplé vody (viz výběrové šetření ENERGO 2015).

Podrobnější informace o spotřebě zemního plynu v regionálním členění v roce 2019 (obdobně jako za předchozí roky) je možné získat na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu ze Čtvrtletních zpráv o provozu plynárenské soustavy ČR, popř. z Roční zprávy o provozu plynárenské soustavy ČR, informace o spotřebě energií v domácnostech ze šetření ENERGO 2015 lze získat na internetových stránkách ČSÚ v Pardubicích z příspěvku Spotřeba paliv a energie v domácnostech Pardubického kraje.

 

 • Tabulka - Roční spotřeba zemního plynu v Pardubickém kraji v letech 2014 až 2019
 • Spotřeba zemního plynu v Pardubickém kraji v roce 2019 - komentář v PDF
 • Kontakt:
  Ing. Hedvika Fialová
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 466 743 418
  E-mail: hedvika.fialova@czso.cz