Spotřeba zemního plynu v Pardubickém kraji v roce 2018

 

7. 3. 2019

Teplejší počasí v lednu a na podzim roku 2018 vedlo spolu s poklesem spotřeby u velkoodběratelů v Pardubickém kraji podle předběžných údajů k meziročnímu snížení spotřeby zemního plynu o 5,8 %. Roční spotřeba plynu v domácnostech byla nejnižší za poslední 3 roky; oproti roku 2017 poklesla o 4,0 %.

Informace z oblasti energetiky o provozu plynárenské soustavy pravidelně zveřejňuje v krajském členění Energetický regulační úřad (www.eru.cz). Základní údaje (počet zákazníků, spotřeba plynu) byly do konce roku 2015 publikovány s měsíční periodicitou, od roku 2016 jsou data za jednotlivé měsíce zveřejňovány čtvrtletně. Data pocházejí od distributorů plynu a obchodníků s plynem. Údaje za celý rok 2018 jsou součtem dat z jednotlivých Čtvrtletních zpráv o provozu plynárenské soustavy ČR; roční hodnoty za rok 2018 je tedy třeba považovat za předběžné.

Spotřeba zemního plynu v České republice dlouhodobě klesala až do roku 2014; od roku 2006 se za 8 let spotřeba snížila o jednu pětinu. V roce 2015 došlo k růstu spotřeby o 4,5  %, v roce 2016 o 8,5 % a v roce 2017 dalších 3,3 %. V roce 2018 v porovnání s rokem 2017 spotřeba plynu v ČR poklesla o 4,4 %, přitom největší pokles byl zaznamenán v dubnu (o 31 %) a v lednu (o 27 %). Výraznější růst spotřeby (o 26 %) byl zaznamenán v březnu. Značná část plynu je využívána k vytápění, a to nejen v domácnostech, ale i u dalších odběratelů (kotelny provozované právnickými osobami). Spotřeba plynu tedy do značné míry závisí na vývoji průměrných teplot vzduchu. V posledních 10 letech byly teploty většinou nad dlouhodobým průměrem. Výjimkou byl rok 2010, kdy teplota zaostávala za dlouhodobým průměrem o 0,4°C. V roce 2018 byla roční teplota 2,0°C nad úrovní dlouhodobého normálu, příčinou byly s výjimkou února a března celoročně vysoké měsíční průměry teplot. Největší odchylka od dlouhodobého normálu byla zaznamenána v dubnu (o 5,4°C) a v lednu (o 4,0°C).

Roční spotřeba plynu v Pardubickém kraji v letech 2013 až 2018

V Pardubickém kraji se v roce 2018 spotřebovalo 374,9 mil. m3 zemního plynu, což je v přepočtu 4 001 GWh. Jde o druhou nejvyšší spotřebu za posledních šest let. Meziročně poklesla spotřeba plynu v kraji o 5,8 %, tento pokles spotřeby byl mezi kraji šestý nejnižší. Podíl spotřeby zemního plynu v kraji na spotřebě celé ČR činil v uplynulém roce 4,8 %, byl tedy na úrovni roku 2017. V České republice dosahovala v roce 2018 průměrná spotřeba plynu na domácnost odebírající zemní plyn 866 m3, v Pardubickém kraji to bylo 975 m3, což představuje 112,6 % průměru v celé České republice.

Sezonnost ve spotřebě elektřiny je v kraji poměrně malá. Podíl jednotlivých měsíců se v roce 2018 pohyboval od 7,4 % (v letních měsících) po 9,8 % ročního úhrnu (v březnu, přitom v roce 2017 to bylo 9,5 % lednu) v závislosti na délce měsíce, počtu pracovních dnů a částečně na ročním období (přitápění či delší doba svícení v zimě, chlazení či omezení výroby v souvislosti s dovolenými v létě). Naproti tomu ve spotřebě plynu jsou patrné výraznější sezonní výkyvy vzhledem k tomu, že podstatná část zemního plynu slouží k vytápění, a to nejen bytů, ale i veřejných budov, výrobních podniků i objektů služeb. Podíl jednotlivých měsíců se na roční spotřebě v roce 2018 pohyboval od 3,4 % v srpnu po 14,7 % v únoru (v roce 2017 to bylo 16,7 % v lednu). Na každý ze zimních měsíců připadá více než 13 % roční spotřeby, zatímco spotřeba v každém z letních měsíců nepřesahuje 5 % ročního úhrnu.

Podíl jednotlivých měsíců na spotřebě elektřiny a zemního plynu v Pardubickém kraji
v roce 2018

Zdroj: Energetický regulační úřad

sektoru domácností jsou sezonní rozdíly v odběru zemního plynu ještě výraznější. Z výběrového statistického šetření ENERGO 2015 vyplynulo, že cca dvě třetiny zemního plynu spotřebovaného v domácnostech slouží k vytápění, necelá čtvrtina k ohřevu vody a zbytek je využíván k vaření. V lednu a prosinci se v posledních letech měsíční spotřeba v domácnostech pohybuje mezi 15 a 21 % ročního úhrnu, v letních měsících, kdy se plyn v domácnostech využívá pouze k vaření a v části domácností k ohřevu teplé vody, se jednotlivé měsíce na roční spotřebě plynu podílejí méně než dvěma procenty.

Podíl jednotlivých měsíců na spotřebě zemního plynu v domácnostech v ČR a Pardubickém kraji v roce 2017 a 2018

Zdroj: Energetický regulační úřad

Největším odběratelem zemního plynu v kraji jsou velkoodběratelé, následují domácnosti a maloodběratelé. V porovnání s rokem 2013 se spotřeba plynu u velkoodběratelů zvýšila o 20,7 % a spotřeba středních odběratelů vzrostla o 4,3 %, přitom u obou skupin odběratelů nastal v roce 2018 meziroční pokles spotřeby (o 6,3, resp. 3,8 %). Největší meziroční pokles spotřeby plynu byl v roce 2018 zaznamenán u maloodběratelů (o 9,3 %). Spotřeba zemního plynu v domácnostech proti roku 2013 poklesla o 5,5 %, přitom se meziročně v roce 2018 snížila o 4,0 %). Podíl domácností na spotřebě plynu v kraji oproti roku 2013 poklesl o 3,6 procentního bodu na 32,6 % a podíl velkoodběratelů vzrostl o 5,2 procentního bodu na 40,0 %.

Spotřeba zemního plynu podle skupin odběratelů v Pardubickém kraji v roce 2013 a 2018

Zdroj: Energetický regulační úřad

Meziroční změny spotřeby ve skupině domácností bezprostředně souvisejí s klimatickými podmínkami v jednotlivých letech. V roce 2010 byla průměrná teplota v kraji 0,7 °C pod dlouhodobým normálem, naproti tomu v letech 2014 a 2015 byla nad dlouhodobou úrovní teplot o 1,3 °C. V uplynulém roce 2018 byla průměrná teplota v kraji dokonce 1,7 stupně nad dlouhodobým normálem, podílel se na tom především teplý leden, květen, červenec a srpen. Naproti tomu únor a březen, kdy je spotřeba plynu obvykle nižší než v lednu, byl v kraji výrazně teplotně podnormální.

Roční spotřeba zemního plynu na 1 domácnost odebírající plyn a průměrná teplota vzduchu v Pardubickém kraji v letech 2010 až 2018

Zdroj: Energetický regulační úřad

Spotřeba zemního plynu v domácnostech byla v Pardubickém kraji v roce 2018 v přepočtu na 1 domácnost využívající zemní plyn na úrovni 113 % republikového průměru. Je to důsledek toho, že je v kraji nadprůměrný podíl domácností, které využívají plyn k vytápění i ohřevu teplé vody. Podle šetření ENERGO 2015 používá zemní plyn k vytápění v ČR 36,2 % domácností, v Pardubickém kraji 47,0 % domácností, k ohřevu vody užívá zemní plyn v ČR 27,6 % domácností, zatímco v kraji 34,5 % domácností. Naproti tomu podíl domácností, které v kraji využívají zemní plyn k vaření, je podprůměrný (ČR 50,8 %, kraj 46,6 %).

Podrobnější informace o spotřebě zemního plynu v regionálním členění v roce 2018 (obdobně jako za předchozí roky) je možné získat na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu ze Čtvrtletních zpráv o provozu plynárenské soustavy ČR, popř. z Roční zprávy o provozu plynárenské soustavy ČR, informace o spotřebě energií v domácnostech ze šetření ENERGO 2015 lze získat na internetových stránkách ČSÚ v Pardubicích z příspěvku Spotřeba paliv a energie v domácnostech Pardubického kraje.

 

  • Spotřeba zemního plynu v Pardubickém kraji v roce 2018 – aktualita v PDF
  • Kontaktní osoba:
    Ing. Hedvika Fialová
    Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
    tel.: 466 743 418
    e-mail: hedvika.fialova@czso.cz