Spotřeba zemního plynu v Pardubickém kraji v roce 2016

 

Chladnější počasí v lednu a ve 4. čtvrtletí roku 2016 vedlo v Pardubickém kraji podle předběžných údajů k meziročnímu zvýšení spotřeby zemního plynu o 4,3 %. Roční spotřeba plynu tak byla nejvyšší za poslední 4 roky. V domácnostech, které využívají plyn především k vytápění, vzrostla spotřeba o 7,7 %.

Informace z oblasti energetiky o provozu plynárenské soustavy pravidelně zveřejňuje v krajském členění Energetický regulační úřad (www.eru.cz). Základní údaje (počet zákazníků, spotřeba plynu) byly do konce roku 2015 publikovány s měsíční periodicitou, od roku 2016 jsou data za jednotlivé měsíce zveřejňovány čtvrtletně. Data pocházejí od distributorů plynu a obchodníků s plynem. Údaje za celý rok 2016 jsou součtem dat z jednotlivých Čtvrtletních zpráv o provozu plynárenské soustavy ČR; roční hodnoty za rok 2016 je tedy třeba považovat za předběžné.

Spotřeba zemního plynu v České republice dlouhodobě klesala až do roku 2014; od roku 2006 se snížila o jednu pětinu. V roce 2015 následoval růst spotřeby o 4,5  % a v roce 2016 o dalších 8,5 %. Značná část plynu je využívána k vytápění, a to nejen v domácnostech, ale i u dalších odběratelů (kotelny provozované právnickými osobami). Spotřeba plynu tedy do značné míry závisí na vývoji průměrných teplot vzduchu. V posledních 10 letech byly teploty většinou nad dlouhodobým průměrem. Výjimkou byl rok 2010, kdy teplota zaostávala za dlouhodobým průměrem o 0,4°C. V roce 2016 byla sice roční teplota nad úrovní dlouhodobého normálu, ale příčinou byly vysoké letní průměry teplot. V zimních měsících byly teploty nadprůměrné pouze v únoru. V roce 2016 v porovnání s rokem 2015 spotřeba plynu v ČR vzrostla o 8,5 %, přitom největší růst byl zaznamenán ve 4. čtvrtletí, a to zejména v listopadu (o 21 %) a v prosinci (o 30 %). Výraznější pokles spotřeby (o 10 %) byl zaznamenán v únoru, přitom rok 2016 byl přestupný a únor byl o 1 den delší.

Roční spotřeba plynu v Pardubickém kraji v letech 2011 až 2016

Zdroj: Energetický regulační úřad

V Pardubickém kraji se v roce 2016 spotřebovalo 368,9 mil. m3 zemního plynu, což je v přepočtu 3 944 GWh. Jde o nejvyšší spotřebu za poslední čtyři roky. Meziročně vzrostla spotřeba plynu v kraji o 4,3 %, tento přírůstek spotřeby byl mezi kraji nejnižší. Podíl spotřeby zemního plynu v kraji na spotřebě celé ČR činil v uplynulém roce 4,5 %, byl tedy o 0,3 procentního bodu nižší než v roce 2011. V České republice dosahovala v roce 2016 spotřeba plynu na obyvatele 781 m3, v Pardubickém kraji to bylo 714 m3, což představuje 91,4 % průměru České republiky.

Sezonnost ve spotřebě elektřiny je v kraji poměrně malá. Podíl jednotlivých měsíců se pohybuje od 7,3 % (v červenci) po 9,8 % ročního úhrnu (v lednu) v závislosti na délce měsíce, počtu pracovních dnů a částečně na ročním období (přitápění či delší doba svícení v zimě, chlazení či omezení výroby v souvislosti s dovolenými v létě). Naproti tomu ve spotřebě plynu jsou patrné výraznější sezonní výkyvy vzhledem k tomu, že podstatná část zemního plynu slouží k vytápění, a to nejen bytů, ale i veřejných budov, výrobních podniků i objektů služeb. Podíl jednotlivých měsíců se pohybuje od 3,6 % (v červenci) po 15,0 % z ročního úhrnu (v lednu). Na každý ze zimních měsíců připadá více než 11 % roční spotřeby, zatímco spotřeba v každém z letních měsíců se pohybuje kolem 4 % ročního úhrnu.

Podíl jednotlivých měsíců na spotřebě elektřiny a zemního plynu v Pardubickém kraji v roce 2016

Zdroj: Energetický regulační úřad

sektoru domácností jsou sezonní rozdíly v odběru zemního plynu ještě výraznější. Podle šetření ENERGO 2015 jsou cca dvě třetiny zemního plynu spotřebovány k vytápění, necelá čtvrtina slouží k ohřevu vody a zbytek je využívána k vaření. V lednu a prosinci činí měsíční spotřeba v domácnostech cca 18 % ročního úhrnu, v letních měsících, kdy se plyn v domácnostech využívá pouze k vaření a v části domácností k ohřevu teplé vody, se jednotlivé měsíce na roční spotřebě plynu podílejí méně než dvěma procenty.

Podíl jednotlivých měsíců na spotřebě zemního plynu v domácnostech v ČR a Pardubickém kraji v roce 2015 a 2016

Zdroj: Energetický regulační úřad

Největším odběratelem zemního plynu v kraji jsou velkoodběratelé, následují domácnosti a maloodběratelé. V porovnání s rokem 2011 se spotřeba plynu u velkoodběratelů nezměnila, spotřeba středních odběratelů vzrostla o 2,0 %. Největší pokles spotřeby byl zaznamenán u maloodběratelů (o 6,7 %), přitom se počet maloodběratelů zvýšil o 2,2 %.  Spotřeba zemního plynu v domácnostech za stejné období poklesla o 4,6 %. Snížil se tím podíl domácností na spotřebě plynu v kraji oproti roku 2011 o 0,7 procentního bodu na 33,3 % a vzrostl podíl velkoodběratelů o 0,9 procentního bodu na 40,2 %.

Spotřeba zemního plynu podle skupin odběratelů v Pardubickém kraji v roce 2011 a 2016

Zdroj: Energetický regulační úřad

Meziroční změny spotřeby ve skupině domácností bezprostředně souvisejí s klimatickými podmínkami v jednotlivých letech. V roce 2010 byla průměrná teplota v kraji 0,4 °C pod dlouhodobým normálem, naproti tomu v roce 2015 byla nad dlouhodobou úrovní teplot o 1,3 °C. V uplynulém roce 2016 byla průměrná teplota v kraji sice 0,5 stupně nad dlouhodobým normálem, avšak podílel se na tom především teplý červen, červenec a září. Prosinec již byl v kraji výrazně teplotně podnormální.

Roční spotřeba zemního plynu na 1 domácnost odebírající plyn a průměrná teplota vzduchu v Pardubickém kraji v letech 2010 až 2016

Zdroj: Energetický regulační úřad

Spotřeba zemního plynu v domácnostech byla v Pardubickém kraji v roce 2016 v přepočtu na 1 domácnost na úrovni 109,2 % republikového průměru. Je to důsledek toho, že je v kraji nadprůměrný podíl domácností, které využívají plyn k vytápění i ohřevu teplé vody. Podle šetření ENERGO 2015 používá zemní plyn k vytápění v ČR 36,2 % domácností, v Pardubickém kraji 47,0 % domácností, k ohřevu vody v ČR 27,6 % domácností, zatímco v kraji 34,5 % domácností.

Podrobnější informace o spotřebě zemního plynu v regionálním členění v roce 2016 (obdobně jako za předchozí roky) je možné získat na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu ze Čtvrtletních zpráv o provozu plynárenské soustavy ČR, popř. z Roční zprávy o provozu plynárenské soustavy ČR.

Kontaktní osoba:
RNDr. Petr Dědič
Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
tel.: 737 858 698
e-mail:
petr.dedic@czso.cz