Školství v Pardubickém kraji ve školním roce 2009/2010

 

Informace z oblasti školství v krajském členění o počtech zařízení a jejich výkonech pravidelně zveřejňuje Ústav pro informace ve vzdělávání (www.uiv.cz). Vybraná data přebírá do svých časových řad ČSÚ, část z nich lze nalézt v publikaci Školy a školská zařízení v ČR, kterou každoročně vydává ČSÚ též s využitím databáze ÚIV. Publikace obsahuje i příslušné metodické vysvětlivky. Důležitým zdrojem regionálních dat, které na svých stránkách nabízí ÚIV, jsou Krajské ročenky školství a elektronická publikace Školství v krajích v časové řadě. Data o vysokých školách a studentech vysokých škol jsou k dispozici na výše uvedených stránkách v oddíle Národní projekty / Výstupy VŠ.

Mateřské školy

Počet zapsaných dětí v mateřských školách se v kraji začal zvyšovat v roce 2006 a ve školním roce 2009/2010 byl opět na úrovni roku 1996/1997. Od té doby se však počet mateřských škol snížil o 50. Průměrný počet 24 dětí na třídu přesto zůstal zachován. Z krátkodobého pohledu se za uplynulých 5 let zvýšil počet dětí na třídu o 1 dítě. Počet dětí na učitelku se v kraji neliší od celostátního průměru (12,7 resp. 12,8).

Tab. 1 Mateřské školy v Pardubickém kraji v letech 2005 až 2009 (stav k 30. 9.)

2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
Index
2009/2005
Školy celkem (bez ohledu na počet pracovišť)
311
310
308
307
307
98,7
třídy
659
656
659
671
691
104,9
děti
15 235
15 323
15 549
16 074
16 629
109,1
učitelé (přepočtení na plně zaměstnané)
1 210
1 196
1 211
1 248
1 305
107,9

Na 1 000 dětí ve věku 3 – 5 let připadá 1 098 zapsaných dětí v mateřských školách. Je to po Zlínském a Olomouckém kraji 3. nejvyšší hodnota v ČR (průměr ČR je 1 015). Přitom je v kraji podprůměrný podíl dětí s odkladem školní docházky. Z celkového počtu sedmiletých dětí jich mělo v kraji odloženou povinnou školní docházku 20,7 %, což je o 2 procentní body méně, než činil republikový průměr (3. nejnižší hodnota po Vysočině a Moravskoslezském kraji).

Základní školy

Nejvíce žáků měly v uplynulých 20 letech základní školy po znovuzavedení 9. ročníků v roce 1996. Od té doby jejich počet poklesl o 28 %. Postupně se snižoval počet škol rušením několika méně využitých malotřídních škol; v několika případech též došlo ke slučování škol. Počet učitelů se snižoval pomaleji než počet žáků. Ve školním roce 2009/2010 připadalo v kraji na 1 učitele o 1 žáka méně než před pěti lety, přesto byl tento podíl v kraji mírně vyšší než v celé České republice. Následující časová řada je metodicky srovnatelná (do počtu škol se před rokem 2005 uváděl počet pracovišť, počet žáků je včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami).

Tab. 2 Základní školy v Pardubickém kraji v letech 2005 až 2009 (stav k 30. 9.)

2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
Index
2009/2005
Školy celkem (bez ohledu na počet pracovišť)
274
260
254
252
252
92,0
třídy
2 360
2 302
2 258
2 191
2 165
91,7
žáci
47 690
45 852
44 046
42 521
41 266
86,5
učitelé (přepočtení na plně zaměstnané)
3 241
3 227
3 139
3 072
3 004
92,7

Počet žáků na třídu nepatrně překračuje republikový průměr (ČR 18,9, kraj 19,1), přitom na 1. stupni je počet žáků na třídu v kraji podprůměrný a na 2. stupni nadprůměrný. Třídy na 2. stupni ZŠ jsou v průměru více naplněny (19,6 žáků na třídu) než na 1. stupni (18,7 žáků na třídu).

Složení žáků základních škol podle ročníků a očekávaný vývoj počtu nově přijatých žáků do 1. ročníků (na základě růstu počtu dětí předškolního věku) je zárukou toho, že počet dětí se na základních školách nebude v nejbližších letech dále snižovat.

Z následujícího grafu je patrné snížení počtu žáků v 6. ročnících související s odchodem žáků na víceletá gymnázia. Na celkovém počtu žáků v ročnících odpovídajících 2. stupni základních škol se žáci nižšího stupně víceletých gymnázií a konzervatoří v kraji podílejí 11,2 %. Tento podíl je 1,3 procentního bodu pod průměrem ČR, přitom v Hl. m. Praze je více než dvojnásobný v porovnání s republikovým průměrem.

Žáci základních škol v Pardubickém kraji podle ročníku v roce 2008/2009 a 2009/2010

Střední školy

Zatímco děti v mateřských školách a žáci na základních školách sídlících v kraji mají v témže kraji i trvalé bydliště, u středních, vyšších a vysokých škol je situace odlišná. Část studentů bydlících v kraji studuje mimo kraj, což vede v některých krajích k situaci, že zde studuje více studentů než v kraji bydlí osob odpovídajícího věku. Přesto je tento způsob porovnávání obvyklý ve většině publikací využívajících dat školské statistiky. Podle ÚIV připadalo ve školním roce 2009/2010 v Pardubickém kraji na 100 obyvatel ve věku 15 – 19 let 95 studentů, z toho 70 v maturitních oborech. Porovnání s celostátními údaji ukazuje na podprůměrnou „kapacitu“ středních škol v kraji především u maturitních oborů. Na 100 patnáctiletých obyvatel kraje připadá 12 nově přijatých studentů gymnaziálních oborů, 59 studentů oborů středního odborného vzdělávání s maturitou a 36 studentů oborů středního odborného vzdělávání s výučním listem.

Tab. 3 Střední školy v Pardubickém kraji v letech 2005 až 2009 (stav k 30. 9.)

2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
Index
2009/2005
Školy celkem (bez ohledu na počet pracovišť)
.
90
78
79
79
x
třídy
1 118
1 118
1 119
1 125
1 117
99,9
žáci
28 102
28 095
27 739
27 421
26 969
96,0
z toho v denním studiu
26 683
26 604
26 274
25 993
25 713
96,4
v tom vyučující obory:
obory gymnázií
žáci
7 204
7 160
7 125
7 061
6 910
95,9
z toho v denním studiu
7 204
7 160
7 125
7 061
6 910
95,9
obory odborného vzdělání
bez nástavbového studia
žáci
19 607
19 605
19 297
18 987
18 871
96,2
z toho v denním studiu
18 841
18 816
18 541
18 350
18 249
96,9
v tom:
obory SOŠ, praktických škol
žáci
11 360
11 517
11 266
11 087
11 014
97,0
z toho v denním studiu
10 680
10 784
10 591
10 529
10 481
98,1
obory SOU, OU
žáci
8 247
8 088
8 031
7 900
7 857
95,3
z toho v denním studiu
8 161
8 032
7 950
7 821
7 768
95,2
obory nástavbového studia
žáci
1 291
1 330
1 317
1 373
1 188
92,0
z toho v denním studiu
638
628
608
582
554
86,8
Konzervatoře
žáci
227
226
231
230
222
97,8
z toho v denním studiu
157
157
161
163
154
98,1

V uplynulých 5 letech byl v kraji zaznamenán úbytek počtu studentů ve všech hlavních studijních oborech, nejvíce v nástavbovém studiu a nejméně v oborech středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou.

Tab. 4 Žáci denního studia středních odborných škol v Pardubickém kraji podle ročníku v roce 2008/2009 a 2009/2010 (stav k 30. 9.)

Obory bez nástavbového studia
Obory nástavbového studia
celkem
v tom v ročníku
nově
přijatí
absolventi
celkem
v tom v ročníku
nově
přijatí
absolventi
1.
2.
3.
4.
1.
2.
2008/2009
18 350
5 586
5 106
4 893
2 765
5 355
4 334
582
303
279
294
208
2009/2010
18 249
5 467
5 097
4 796
2 889
5 269
4 192
554
319
235
311
247


Vyšší odborné školy

Na 100 obyvatel ČR ve věku 19 – 21 let připadá 5,1 studentů středních odborných škol. Tento údaj se neliší od poměru počtu studentů na vyšších odborných školách v Pardubickém kraji k počtu obyvatel kraje příslušné věkové kategorie. Obdobně jako u středních škol tato hodnota na regionální úrovni vypovídá spíše o vybavenosti kraje školskými zařízeními než o úrovni vzdělanosti, neboť v kraji studují též studenti z jiných krajů a obyvatelé kraje využívají možností studovat i jinde.

Tab. 5 Vyšší odborné školy v Pardubickém kraji v letech 2005 až 2009 (stav k 30.9.)

2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
Index
2009/2005
Školy celkem
9
9
11
11
11
122,2
studijní skupiny denního studia
73
72
69
58
54
74,0
studenti
1 705
1 711
1 711
1 542
1 516
88,9
z toho v denním studiu
1 410
1 391
1 283
1 070
1 038
73,6
učitelé (přepočtení na plně zaměstnané)
92
83
114
108
103
111,2

Na rozdíl od základních a středních škol nebyl úbytek žáků provázen úbytkem počtu učitelů. Jestliže ve školním roce 2005/2006 připadalo na 1 učitele vyšších odborných škol v kraji 18,5 studentů, ve školním roce 2009/2010 jich bylo pouze 14,8. Studenti denního studia na VOŠ v kraji ubývali především po zavedení bakalářského studia pro zdravotní sestry na Univerzitě Pardubice.

Vysoké školy

Na rozdíl od ostatních typů škol jsou o vysokoškolských studentech k dispozici regionální data z pohledu bydliště studentů i podle místa výuky. Data o studentech podle sídla vysoké školy zde nebyla využita.

Tab. 6 Studenti vysokých škol s bydlištěm v Pardubickém kraji v letech 2005 až 2009

2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
Index
2009/2005
Studenti celkem k 31. 12.
12 686
13 810
15 027
16 042
16 997
134,0
z toho ženy
6 575
7 363
8 193
8 942
9 588
145,8
z celku:
na veřejných VŠ
12 265
13 235
14 227
15 016
15 784
128,7
na soukromých VŠ
424
578
805
1 051
1 234
291,0
z celku:
na VŠ se sídlem v kraji
2 431
2 709
2 953
3 239
3 613
148,6

Z celkového počtu studentů s bydlištěm v kraji jich již 28 % absolvovalo nějakou vysokou školu popř. nějaký nižší typ vysokoškolského studia. Podle ÚIV dalších 581 obyvatel kraje mělo přerušené studium na VŠ (nepočítali se tudíž mezi studující), z nich 246 již nějaké vysokoškolské studium absolvovalo.

Studenti vysokých škol s bydlištěm v Pardubickém kraji v roce 2009 podle sídla studované VŠ

Na 65 vysokých školách v České republice studovalo ve školním roce 2009/2010 téměř 17 tisíc studentů s bydlištěm v Pardubickém kraji. Z tohoto počtu jich nejvíce studuje na Univerzitě Pardubice, následuje 5 vysokých škol s více než 1 000 zdejších studentů (Masarykova univerzita Brno, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Karlova Praha,VUT Brno a Univerzita Palackého Olomouc). Na dalších čtyřech vysokých školách studuje z Pardubického kraje 500 – 999 studentů (ČVUT Praha, VŠE Praha, ČZU Praha a MZLU Brno), více než 100 jich studuje na 13 VŠ a více než 10 na dalších 24 vysokých školách.

Tab. 7 Studenti vysokých škol s místem výuky v Pardubickém kraji v letech 2005 až 2009

2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
Index
2009/2005
Studenti vysokých škol s místem výuky v kraji
7 596
8 444
8 958
9 424
10 273
135,2
z toho ženy
3 854
4 346
4 640
4 877
5 429
140,9
z celku typ programu:
bakalářský
5 560
6 379
6 712
7 042
7 692
138,3
magisterský
1 635
1 658
1 790
1 918
2 074
126,9
doktorský
411
416
469
475
515
125,3
z celku prezenční studium
5 900
6 500
6 779
7 239
7 982
135,3
z toho typ programu:
bakalářský
4 457
5 079
5 232
5 589
6 222
139,6
magisterský
1 287
1 279
1 405
1 505
1 582
122,9
doktorský
162
148
148
153
183
113,0

Počet studentů – mužů na vysokých školách s místem výuky v Pardubickém kraji se v uplynulých 5 letech zvyšoval rychleji než počet studentů bydlících v kraji; u studentek byl trend opačný. Zatímco v roce 2005/2006 se ženy na počtu vysokoškolských studentů bydlících v kraji podílely 51,8 %, v roce 2009/2010 to bylo již 56,4 %. Za stejné období vzrostl podíl studentek na VŠ s místem výuky v kraji z 50,7 % na 53,1 %.

Studenti vysokých škol s místem výuky v Pardubickém kraji v roce 2009 podle kraje trvalého bydliště

Podrobnější informace o vývoji počtu středoškolských a vysokoškolských studentů v kraji lze nalézt v publikaci Vývoj lidských zdrojů v Pardubickém kraji v letech 2000 až 2009 (vybrané kapitoly).

Kontaktní osoba:
RNDr. Petr Dědič
Oddělení regionálních analýz a informačních služeb ČSÚ Pardubice
tel.: 461 541 129
e-mail:
petr.dedic@czso.cz