Školská statistika v Pardubickém kraji ve školním roce 2020/2021

 

1. 11. 2021

Mateřské školy v kraji měly ve školním roce 2020/2021 nejnižší počet dětí za posledních deset let. Zastoupení mužů mezi pedagogy mateřských škol se v kraji zvyšuje, většinu však nadále tvoří ženy. Základní školy v kraji navštěvovalo nejvíce žáků za posledních patnáct let. Průměrné finanční ohodnocení pedagogů na základních školách v kraji bylo ve školním roce 2020/2021 nepatrně vyšší než na středních školách. Téměř padesátiprocentní úbytek počtu studentů v kraji měly v posledních deseti letech vyšší odborné školy. Počet studentů Univerzity Pardubice se během tohoto období snížil o třetinu.

Ve školním roce 2020/2021 evidovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v ČR celkem 5 317 mateřských škol, z toho 6,0 %, tj. 317 vykazovalo činnost na území Pardubického kraje. Zatímco počet zařízení zajišťujících předškolní vzdělávání se v kraji meziročně snížil (o 2 mateřské školy), počet tříd vzrostl o 8 na rovných 800. Mateřské školy na území kraje navštěvovalo celkem 17 897 dětí, což bylo nejméně za posledních deset let. Ve srovnání s předchozím rokem se počet dětí v mateřských školách v kraji snížil o 2,7 %, tedy o něco více než v celé České republice, kde došlo k poklesu pouze o 2,0 %. Je ovšem nutné upozornit, že k velkému meziročnímu poklesu došlo ve věkové kategorii dětí mladších tří let, jejichž počet se v mateřských školách v kraji meziročně snížil o 21,0 % a v celé České republice pak o 19,6 %. Průměrný počet dětí na třídu v mateřských školách se v kraji od školního roku 2013/2014 snižuje, mezi školními roky 2012/2013 až 2020/2021 poklesl z 24,4 na 22,4.

Soukromé mateřské školy se v kraji ve školním roce 2020/2021 podílely na celkovém počtu mateřských škol pouze 2,2 %, což byla nejnižší hodnota mezi kraji. Naopak nejvyšší hodnota byla zaznamenána v Praze, kde byl zřizovatelem mateřské školy soukromník téměř ve čtvrtině případů. V Pardubickém kraji provozoval ve školním roce 2020/2021 privátní sektor 7 mateřských škol, které navštěvovalo 147 dětí v celkem osmi třídách (pro srovnání ve školním roce 2011/2012 to byly pouze dvě školy s 60 dětmi ve třech třídách). Na jednu třídu v soukromé mateřské škole v kraji připadalo ve školním roce 2020/2021 průměrně 18,4 dětí.

Mateřské školy v Pardubickém kraji v letech 2015 až 2020
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

tabulka

Ve školním roce 2020/2021 dorazilo poprvé k zápisu do 1. ročníku základních škol v Pardubickém kraji 5 577 dětí, z toho 18,6 %, tj. 1 036 dětí požádalo o odklad povinné školní docházky. Poslední čtyři školní roky je pak evidován vyšší počet dětí s žádostí o odklad povinné školní docházky. Mezi dětmi, které žádají o odklad, mají dlouhodobě převahu chlapci (65,3 % ve školním roce 2020/2021).

Děti poprvé u zápisu na základních školách v Pardubickém kraji
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

graf

Základní vzdělávání v Pardubickém kraji zajišťovalo ve školním roce 2020/2021 celkem 250 škol. Jejich počet byl v posledních deseti letech téměř konstantní, pohyboval se mezi 250 až 252 v jednom školním roce. V základních školách v kraji bylo ve školním roce 2020/2021 otevřeno celkem 2 446 tříd, z toho 59,6 % (tj. 1 459) fungovalo v rámci prvního stupně. Do druhého stupně patřilo 987 tříd, což bylo nejvíce za posledních 14 let. Zařízení poskytující základní vzdělávání v kraji navštěvovalo ve školním roce 2020/2021 celkem 47 454 žáků, z toho 57,2 % (tj. 27 165) na prvním stupni. Stejně jako v případě tříd byl i počet žáků na druhém stupni nejvyšší za posledních 14 let, druhý stupeň základních škol v kraji navštěvovalo ve školním roce 2020/2021 celkem 20 289 žáků. Na prvním stupni základních škol v kraji připadalo na třídu průměrně 18,6 žáků, na druhém stupni základních škol 20,6 žáků.

Základní školy v Pardubickém kraji v letech 2015 až 2020
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

tabulka

Soukromé základní školy se v kraji ve školním roce 2020/2021 podílely na celkovém počtu základních škol 4,0 %, což byla čtvrtá nejnižší hodnota mezi kraji. V celkem deseti privátních školách v kraji bylo ve školním roce 2020/2021 otevřeno 79 tříd, které navštěvovalo 638 žáků (414 patřilo mezi žáky prvního stupně, 224 mezi žáky druhého stupně). Ve srovnání se školním rokem 2011/2012 došlo ke skokovému růstu počtu otevřených škol (o 7), tříd (o 53) i počtu žáků v nich (o 473). Na jednu třídu v soukromé ZŠ v kraji připadalo ve školním roce 2020/2021 průměrně 8,1 žáků.

Střední školy v Pardubickém kraji v letech 2015 až 2020 (bez konzervatoře)
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

tabulka

Středoškolské vzdělávání v Pardubickém kraji zajišťovalo ve školním roce 2020/2021 celkem 74 škol. Také jejich počet byl v posledních deseti letech téměř konstantní, pohyboval se mezi 73 až 75 v jednom školním roce. V rámci školního roku 2020/2021 bylo na středních školách v kraji otevřeno 1 033 tříd, které navštěvovalo 22 533 žáků. Ve srovnání s předchozími lety se sice počet tříd i žáků zvyšuje, nicméně je třeba upozornit, že se jejich počty pouze postupně vrací na dřívější úroveň. Z dlouhodobějšího pohledu můžeme totiž zaznamenat nejnižší počty tříd i žáků mezi školními roky 2014/2015 až 2017/2018. Průměrný počet 21,8 žáka na třídu byl na středních školách v kraji ve školním roce 2020/2021 vyšší než na základních školách, kde činil 19,4 žáka na třídu.

Konzervatoře a vyšší odborné školy v Pardubickém kraji v letech 2015 až 2020
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

tabulka

V Pardubickém kraji dlouhodobě působí jedna konzervatoř, kterou ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo 242 žáků. Jejich počet se v posledních deseti letech pohyboval mezi 224 ve školním roce 2012/2013 až 243 ve školním roce 2016/2017 a 2019/2020. Podíl studentů denního studia se na konzervatoři v kraji v posledních deseti letech pohybuje mezi 66,0 % až 69,3 %.

Počet vyšších odborných škol se od školního roku 2010/2011 celorepublikově snižuje. Tato skutečnost však dlouho neplatila pro Pardubický kraj, kde se držel počet vyšších odborných škol dlouhodobě okolo deseti, a to až do školního roku 2018/2019. Mezi školními roky 2018/2019 až 2020/2021 se již počet vyšších odborných škol v kraji snížil, a to konkrétně z devíti na šest. Také studentů těchto škol v průběhu posledních deseti let ubylo, celorepublikově o 37,1 % z 29 335 studentů ve školním roce 2011/2012 na 18 458 studentů ve školním roce 2020/2021, v kraji jejich počet během stejného období klesl o 48,7 % z 1 545 studentů na 792. Rovněž podíl studentů denního studia se na vyšších odborných školách v kraji během posledních deseti let snížil, a to ze 73,5 % ve školním roce 2011/2012 na 63,4 % ve školním roce 2020/2021.

Průměrné měsíční platy/mzdy učitelů na vybraných stupních škol v Pardubickém kraji
Pramen: Český statistický úřad, Informační systém o průměrném výdělku

graf

Ve školním roce 2020/2021 bylo v Pardubickém kraji zaměstnáno celkem 1 644 pedagogů v mateřských školách (po přepočtu na plně zaměstnané), z toho 98,8 % tvořily ženy. Na jednu stranu měli muži mezi všemi pedagogy v mateřských školách velmi nízké zastoupení, na druhou stranu jejich zastoupení v průběhu posledních deseti let vzrostlo (z 0,5 % na 1,2 %). Průměrné finanční ohodnocení pedagogů v mateřských školách (plat/mzda) je ve srovnání s ohodnocením jejich kolegů na základních a středních školách dlouhodobě nižší.

Na základních školách v kraji vyučovalo ve školním roce 2020/2021 celkem 3 426 pedagogů (po přepočtu na plně zaměstnané), z toho 85,5 % tvořily ženy. Pod první stupeň základních škol v kraji patřilo 1 682 pedagogů a pod druhý stupeň základních škol 1 743 pedagogů. Na prvním stupni základních škol v kraji měly ženy výraznější převahu než na druhém stupni základních škol (zastoupení z 94,3 %, respektive ze 77,0 %). Průměrné finanční ohodnocení pedagogů na základních školách v kraji (plat/mzda) bylo ve školním roce 2020/2021 o necelých 300 Kč vyšší než průměrné finanční ohodnocení pedagogů na středních školách. To ovšem neplatilo v celorepublikovém pohledu, v rámci kterého měli o téměř 700 Kč vyšší průměrné finanční ohodnocení pedagogové na středních školách.

Na středních školách v kraji (včetně konzervatoře) vyučovalo ve školním roce 2020/2021 celkem 2 194 pedagogů (po přepočtu na plně zaměstnané), z toho bylo 58,1 % žen. Na celkovém počtu 62 pedagogů konzervatoře se ženy podílely 44,6 %. Na vyšších odborných školách v kraji bylo ve výše zmíněném roce zaměstnáno 33 pedagogů, z toho 69,6 % žen.

Učitelé podle pohlaví a druhu školy v Pardubickém kraji ve školním roce 2020/2021
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V akademickém roce 2020/2021 poskytovalo vysokoškolské vzdělání v České republice celkem 59 vysokých škol, přičemž 26 škol můžeme zařadit mezi veřejné, 2 školy mezi státní a 31 škol mezi soukromé. V Pardubickém kraji neměla sídlo žádná státní ani soukromá vysoká škola. Jedinou veřejnou vysokou školou v kraji je Univerzita Pardubice, na které studovalo v akademickém roce 2020/2021 celkem 6 989 studentů (stav k 31. 12. 2020), což bylo o 3,7 % více než v akademickém roce 2019/2020. Ve srovnání s akademickým rokem 2011/2012, ve kterém měla Univerzita Pardubice nejvíce studentů, to bylo ovšem o 35,0 % méně. Mezi studenty se státním občanstvím České republiky na Univerzitě Pardubice můžeme v akademickém roce 2020/2021 zařadit 6 530 osob. Do kategorie cizinců se pak zařadilo 459 osob, což bylo o 8,3 % více než v akademickém roce 2019/2020 a o 114,5 % více oproti akademickému roku 2011/2012. V prezenční formě studia bylo na Univerzitě Pardubice zapsáno 86,3 % ze všech cizinců studujících na této univerzitě a 79,1 % ze všech studentů se státním občanstvím České republiky (v akademickém roce 2020/2021).

Více než polovina ze všech studentů Univerzity Pardubice měla trvalé bydliště v regionu soudružnosti NUTS 2 Severovýchod (55,7 %). Téměř třetina studentů pardubické univerzity (32,1 %) pak patřila mezi osoby s bydlištěm přímo v Pardubickém kraji. Celkem mělo trvalé bydliště v kraji 2 244 studentů Univerzity Pardubice, přičemž téměř polovina z nich patřila trvalým bydlištěm do okresu Pardubice (45,5 %). S odstupem následoval okres Chrudim (s 25,2 %) a Ústí nad Orlicí (s 19,5 %). Nejnižší zastoupení měli studenti ze Svitavska (9,8 %). V zahraničí mělo trvalé bydliště 5,9 % studentů Univerzity Pardubice.

Studenti Univerzity Pardubice podle místa bydliště v akademickém roce 2020/2021
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

tabulka

Zároveň je třeba upozornit, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy eviduje studenty veřejných a soukromých vysokých škol nejen podle místa studia, ale také podle místa trvalého bydliště. Podle prvního zmíněného hlediska bylo v akademickém roce 2020/2021 evidováno v Pardubickém kraji 6 549 studentů, kteří měli státní občanství ČR, z toho 56,9 % tvořily ženy (zde jsou započítáni nejen studenti Univerzity Pardubice, ale také několik studentů Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava s místem výuky v Pardubickém kraji). Podle druhého zmíněného hlediska bylo v kraji evidováno 12 171 studentů se státním občanstvím ČR, z toho 56,4 % zaujímaly ženy.

Vysokoškolští studenti se státním občanstvím ČR v Pardubickém kraji
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

tabulka

Poznámka:
Počty vysokých škol a jejich studentů jsou vykazovány vždy podle stavu k 31. 12., pro akademický rok 2020/2021 jsou tak v celém textu využívána data k 31. 12. 2020. 

 

 • Tabulka - Mateřské školy v Pardubickém kraji v letech 2015 až 2020
 • Tabulka - Základní školy v Pardubickém kraji v letech 2015 až 2020
 • Tabulka - Střední školy v Pardubickém kraji v letech 2015 až 2020 (bez konzervatoře)
 • Tabulka - Konzervatoře a vyšší odborné školy v Pardubickém kraji v letech 2015 až 2020
 • Tabulka - Studenti Univerzity Pardubice podle místa bydliště v akademickém roce 2020/2021
 • Tabulka - Vysokoškolští studenti se státním občanstvím ČR v Pardubickém kraji
 • Školská statistika v Pardubickém kraji ve školním roce 2020/2021 - komentář v PDF
  • Více informací naleznete pod odkazy:

 • Školy a školská zařízení - školní rok 2020/2021 Odkaz [nové okno]
  (publikace ČSÚ s daty za ČR a kraje)
 • Mzdy učitelů v regionálním školství - 2013–2020 Odkaz [nové okno]
  (publikace ČSÚ s daty za ČR a kraje)
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
  (data o vzdělávání za ČR a kraje)
 • Statistika školství MŠMT Odkaz [nové okno]
 • Školský portál Pardubického kraje Odkaz [nové okno]
  (provozovaný Krajským úřadem Pardubického kraje)
 • Kontakt:
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Mgr. Bc. Aleš Trpík, Tel: 466 743 415, E-mail: ales.trpik@czso.cz
  Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 466 743 418, 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz