Školská statistika v Pardubickém kraji ve školním roce 2019/2020

 

21. 12. 2020

Během posledních deseti let se v Pardubickém kraji zvýšil počet dětí v mateřských školách a také počet žáků na základních školách i na konzervatoři. Naopak střední školy v kraji zaznamenaly pokles počtu žáků, snížil se i počet studentů na Univerzitě Pardubice. Nejvyšší (více než padesátiprocentní) úbytek počtu studentů v kraji měly vyšší odborné školy.

Mateřské školy v Pardubickém kraji v letech 2014 až 2019
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ve školním roce 2019/2020 fungovalo v Pardubickém kraji 319 mateřských škol, což bylo nejvíce za posledních patnáct let (mezi školními roky 2005/2006 až 2019/2020). Mateřské školy otevřely ve školním roce 2019/2020 celkem 792 tříd, které navštěvovalo 18 391 dětí. Zatímco počet otevřených tříd v kraji byl ve sledovaném období (v posledních patnácti letech) nejvyšší ve školním roce 2019/2020, počet dětí v mateřských školách dosáhl svého maxima již ve školním roce 2014/2015 a poté se snižoval. Průměrný počet dětí na třídu tak mezi školními roky 2014/2015 až 2019/2020 poklesl z 24,3 na 23,2.

Základní školy v Pardubickém kraji v letech 2014 až 2019
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Základní vzdělávání v Pardubickém kraji poskytovalo ve školním roce 2019/2020 celkem 250 škol, ve kterých bylo otevřeno 2 398 tříd. Zatímco počet základních škol v kraji se v posledních deseti letech příliš neměnil (počet škol v jednom školním roce se pohyboval mezi 250 až 252), otevřených tříd bylo ve školním roce 2019/2020 o 11,7 % (tj. o 252) více než ve školním roce 2010/2011. Základní školy v kraji navštěvovalo ve školním roce 2019/2020 celkem 47 028 žáků, což bylo o 14,8 % (tj. o 6 073) více než ve školním roce 2010/2011. Průměrný počet žáků ve třídě se tak během posledních deseti let zvýšil o 0,5 žáka na třídu z 19,1 na 19,6.

Střední školy v Pardubickém kraji v letech 2014 až 2019 (bez konzervatoře)
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Středoškolské vzdělávání v Pardubickém kraji zajišťovalo ve školním roce 2019/2020 celkem 74 škol, což bylo o 5 škol méně než ve školním roce 2010/2011. V rámci školního roku 2019/2020 bylo na středních školách v kraji otevřeno 1 030 tříd, které navštěvovalo 22 042 žáků. Oproti stavu před deseti lety se počet tříd na středních školách v kraji snížil o 7,6 %, což reflektovalo zejména úbytek žáků na těchto školách (během posledních deseti let se počet žáků snížil o 16,2 %). Průměrný počet žáků ve třídě byl ve školním roce 2019/2020 o 2,2 žáka na třídu nižší než ve školním roce 2010/2011 (pokles z 23,6 žáka na třídu na 21,4).

Konzervatoře a vyšší odborné školy v Pardubickém kraji v letech 2014 až 2019
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V Pardubickém kraji dlouhodobě zajišťuje výuku jedna konzervatoř, kterou ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo 243 žáků. To bylo o 16 žáků více než ve školním roce 2005/2006 a o 23 žáků více oproti školnímu roku 2010/2011. Podíl studentů denního studia na této konzervatoři se v posledních 15 letech pohybuje mezi 66–71 %.

Počet vyšších odborných škol v Pardubickém kraji se oproti školnímu roku 2010/2011 snížil o dvě školy z 9 na 7 škol. Počet studentů těchto škol klesl o něco výrazněji, a to konkrétně o 50,6 % z 1 499 studentů ve školním roce 2010/2011 na 741 studentů ve školním roce 2019/2020. Podíl studentů denního studia na vyšších odborných školách v kraji se během posledních 15 let snížil o 22,2 procentního bodu z 82,7 % ve školním roce 2005/2006 na 60,5 % ve školním roce 2019/2020.

Průměrné měsíční platy/mzdy učitelů podle zřizovatele a druhu školy v Pardubickém kraji
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

*Bez škol pro děti/žáky/studenty se speciálními vzdělávacími potřebami/zdravotním postižením.

Ve školním roce 2019/2020 bylo v Pardubickém kraji zaměstnáno celkem 1 604 pedagogů v mateřských školách (po přepočtu na plně zaměstnané), z toho 99,0 % tvořily ženy. Na základních školách v kraji vyučovalo ve výše zmíněném roce celkem 3 322 pedagogů, z toho 85,4 % tvořily ženy. V rámci průměrného měsíčního platu/mzdy na tom byli dlouhodobě lépe pedagogové na základních školách zřizovaných obcemi, krajem či Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zatímco v roce 2012 měli oproti svým kolegům ze základních škol zřizovaných soukromníkem nebo církví platy vyšší o 21,9 %, v roce 2019 to bylo již o 27,3 %.

Na středních školách v kraji (včetně konzervatoře) vyučovalo ve školním roce 2019/2020 celkem 2 114 pedagogů, z toho 58,8 % patřilo mezi ženy. Také v rámci středních škol měli vyšší platy/mzdy pedagogové na školách zřizovaných MŠMT, obcemi či krajem. Zatímco v roce 2012 měli oproti svým kolegům ze středních škol zřizovaných soukromníkem nebo církví platy vyšší o necelých deset procent (9,4 %), v roce 2019 byly jejich platy vyšší již o čtvrtinu (25,3 %).

Učitelé podle pohlaví a druhu školy v Pardubickém kraji ve školním roce 2019/2020
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Na vyšších odborných školách v kraji působilo ve školním roce 2019/2020 celkem 36 pedagogů, z toho 71,4 % tvořily ženy. O pedagozích vyšších odborných škol v kraji v kategorii zřizovatelů MŠMT, obec, kraj můžeme říci, že měli v posledních letech vyšší platy než jejich kolegové ze základních a středních škol ve stejné skupině zřizovatelů.

Vysokoškolští studenti se státním občanstvím ČR v Pardubickém kraji
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vysokoškolské vzdělávání v akademickém roce 2019/2020 poskytovalo v České republice celkem 60 vysokých škol, přičemž 26 škol můžeme zařadit mezi veřejné, 2 školy mezi státní a 32 škol mezi soukromé. V Pardubickém kraji neměla sídlo žádná státní ani soukromá vysoká škola. Jedinou veřejnou vysokou školou v kraji je Univerzita Pardubice, na které studovalo v akademickém roce 2019/2020 celkem 6 742 studentů (stav k 31. 12. 2019), což bylo o 36,4 % méně než v akademickém roce 2010/2011.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy eviduje studenty veřejných a soukromých vysokých škol nejen podle místa studia, ale také podle místa trvalého bydliště. Podle prvního zmíněného hlediska bylo v Pardubickém kraji v akademickém roce 2019/2020 evidováno 6 333 studentů, kteří měli státní občanství ČR, z toho 56,7 % tvořily ženy. Podle druhého zmíněného hlediska bylo v kraji evidováno 11 849 studentů se státním občanstvím ČR, z toho 57,0 % zaujímaly ženy.

Vysokoškolští studenti se státním občanstvím ČR podle formy studia v akademickém roce 2019/2020
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V akademickém roce 2019/2020 studovalo na Univerzitě Pardubice 6 318 studentů se státním občanstvím ČR, z toho 79,6 % studentů bylo zapsáno v prezenční formě studia a 20,4 % v distanční nebo kombinované formě studia. Oproti soukromým vysokým školám v ČR měla Univerzita Pardubice v akademickém roce 2019/2020 vyšší podíl studentů v prezenční formě studia (celý odstavec je zaměřen pouze na studenty se státním občanstvím ČR). Zatímco na soukromých vysokých školách v ČR bylo zapsáno pouze 43,6 % studentů v prezenční formě studia, na Univerzitě Pardubice bylo v této formě studia zapsáno 79,6 % studentů, což bylo o 36,0 procentních bodů více. Naopak na veřejných vysokých školách v ČR byl podíl studentů v prezenční formě studia téměř srovnatelný s Univerzitou Pardubice (rozdíl byl pouze 1,6 procentního bodu). Při srovnání jednotlivých fakult Univerzity Pardubice byl nejvyšší podíl prezenčních studentů zaznamenán na Fakultě restaurování, která neměla žádné studující distančně ani kombinovaně. Naopak nejnižší podíl prezenčních studentů měla Dopravní fakulta Jana Pernera (58,0 %).

Pokud již vezmeme v úvahu všechny studenty Univerzity Pardubice v akademickém roce 2019/2020, můžeme z nich více než polovinu (56,4 %) zařadit mezi osoby s bydlištěm v regionu soudružnosti NUTS 2 Severovýchod. Téměř třetina studentů pardubické univerzity (32,3 %) pak měla bydliště přímo v Pardubickém kraji. Naopak mimo území České republiky mělo bydliště 5,7 % studentů Univerzity Pardubice.

Studenti Univerzity Pardubice podle místa bydliště v akademickém roce 2019/2020
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Poznámka:
Počty vysokých škol a jejich studentů jsou vykazovány vždy podle stavu k 31. 12., pro akademický rok 2019/2020 jsou tak v celém textu využívána data k 31. 12. 2019. 

 

 • Tabulka - Mateřské školy v Pardubickém kraji v letech 2014 až 2019
 • Tabulka - Základní školy v Pardubickém kraji v letech 2014 až 2019
 • Tabulka - Střední školy v Pardubickém kraji v letech 2014 až 2019 (bez konzervatoře)
 • Tabulka - Konzervatoře a vyšší odborné školy v Pardubickém kraji v letech 2014 až 2019
 • Tabulka - Vysokoškolští studenti se státním občanstvím ČR v Pardubickém kraji
 • Tabulka - Studenti Univerzity Pardubice podle místa bydliště v akademickém roce 2019/2020
 • Školská statistika v Pardubickém kraji ve školním roce 2019/2020 - komentář v PDF
 • Více informací naleznete pod odkazy:

 • Školy a školská zařízení - školní rok 2019/2020 Odkaz [nové okno]
  (publikace ČSÚ s daty za ČR a kraje)
 • Mzdy učitelů v regionálním školství - 2012–2019 Odkaz [nové okno]
  (publikace ČSÚ s daty za ČR a kraje)
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
  (data o vzdělávání za ČR a kraje)
 • Statistika školství MŠMT Odkaz [nové okno]
 • Školský portál Pardubického kraje Odkaz [nové okno]
  (provozovaný Krajským úřadem Pardubického kraje)
 • Kontakt:
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Mgr. Bc. Aleš Trpík, E-mail: ales.trpik@czso.cz
  Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 466 743 418, 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz