Sklizeň zemědělských plodin v Pardubickém kraji v roce 2023

 

13. 5. 2024

Rok 2023 znamenal v Pardubickém kraji oproti předchozímu roku úbytek sklizňových ploch i nižší sklizeň obilovin. Pouze ozimé druhy obilovin zaznamenaly vyšší sklizeň a výnos. Meziroční rozšíření osevních ploch řepky znamenalo i nárůst sklizně. Pardubický kraj zůstává nejvýznamnějším producentem léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v ČR. V kraji se rozšiřují sady ovocných stromů.

Podle dat zemědělských podniků se sídlem na území Pardubického kraje v roce 2023 činila celková sklizeň obilovin 511,5 tis. tun z výměry 85,2 tis. ha při průměrném výnosu 6,01 t/ha. V porovnání s předchozím rokem poklesly sklizňové plochy u většiny druhů obilovin pěstovaných v kraji kromě ozimých druhů. Průměrný hektarový výnos obilovin se meziročně zvýšil především vlivem zvýšeného hektarového výnosu ozimých druhů. Celková sklizeň obilovin v kraji byla nižší téměř o 6,5 tis. tun než v roce předcházejícím a tvořila 6,4 % z celkové sklizně v ČR.

Sklizeň ovsa v roce 2023

kartogram

Nadprůměrné hektarové výnosy v roce 2023 v mezikrajském srovnání zaznamenali zemědělci z kraje ve sklizni ovsa (2,80 t/ha). Celková sklizeň ovsa (5,5 tis. tun) byla ve srovnání krajů šestá nejvyšší. Produkce ovsa v kraji však byla od roku 2002 nejnižší, a to především vlivem výrazně menší sklizňové plochy, která v roce 2023 činila jen necelé 2  tisíce hektarů, což představovalo necelých 40 % sklizňové plochy z roku 2002.

Další pěstovanou zemědělskou plodinou na polích Pardubického kraje je řepka. Sklizňová plocha řepky byla v roce 2023 proti předchozímu srovnatelnému období rozšířena  o 4,5  % na 25,8 tis. ha, zvýšil se hektarový výnos (na 3,45 t/ha) i celková sklizeň téměř o 5 tis. tun na 89,0 tis. tun. Sklizňová plocha řepky v Pardubickém kraji se od roku 2002 rozšířila o třetinu, celková produkce řepky byla za uplynulých 22 let pátá nejvyšší.

Řepa cukrová byla v roce 2023 na polích Pardubického kraje pěstována na šesté největší rozloze (4,3 tis. ha) od roku 2002, její sklizeň byla dokonce druhá nejvyšší (290,4 tis. tun). V mezikrajském srovnání bylo v kraji dosaženo nejvyššího hektarového výnosu cukrové řepy (67,56 t/ha) a zároveň 5. nejvyšší sklizně.

Zemědělské podniky v Pardubickém kraji jsou nejvýznamnějšími producenty léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v České republice. V roce 2023 byly léčivky pěstovány na třetí největší ploše (734 ha) v mezikrajském srovnání. Sklizeň byla mezi kraji nejvyšší a blížila se 640 tunám. Dominantní postavení v tomto oboru v kraji zůstává, přestože u sklizňových ploch léčivých rostlin je v posledních letech patrný klesající trend.

Sklizeň léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v roce 2023

kartogram

Na pokles sklizně pícnin na orné půdě v Pardubickém kraji v roce 2023 mělo vliv snížení hektarového výnosu i zmenšení sklizňové plochy. Sklizeň kukuřice na zeleno a siláž meziročně v kraji poklesla o 14,9 % na 586,6 tis. tun a představovala 8,2 % republikového úhrnu. Sklizeň pícnin na orné půdě v kraji meziročně klesla o 13,0 % na 362,8 tis. tun, což představovalo 6. nejvyšší pozici v mezikrajském srovnání a 8,4 % úhrnu ČR. Sklizeň píce v seně z trvalých travních porostů vlivem vyššího hektarového výnosu meziročně mírně vzrostla o 0,3 % na 174,5 tis. tun (4. nejnižší pozice v úhrnu ČR). Jetel byl v kraji pěstován na třetí největší rozloze (6,2 tis. ha) v mezikrajském srovnání, čtvrtá nejvyšší byla celková krajská produkce jetele (37,0 tis. tun).

Sklizeň ovoce

Ovocnářství v Pardubickém kraji má na republikové úrovni pouze okrajový význam, ale z dlouhodobého hlediska je patrné rozšiřování sadů a vysazování nových stromů. Počet jabloní  v kraji se během dvaceti let zvýšil o polovinu, meruněk je téměř čtyřikrát více a největší boom v kraji vidíme u hrušní, jejichž počty vzrostly od roku 2004 více než sedminásobně. Naopak o pětinu ubylo třešní a počty rybízových keřů v kraji byly redukovány o dvě pětiny.

Rok 2023 nebyl pro ovocnáře v kraji příznivý. Nižší úroda byla patrná u všech vybraných komodit. Zemědělské podniky v kraji v roce 2023 vyprodukovaly 1,9 tisíce tun jablek (nadpoloviční úroda předchozího roku), 234 tun slivoní a švestek (tři pětiny sklizně roku 2022) a 203 tuny hrušek (tři čtvrtiny sklizně roku 2022).

Osevní plochy ozimů

Současně s výsledky sklizní byly zjišťovány rovněž osevní plochy ozimů. K 30. listopadu 2023 byly pro sklizeň v roce 2024 v porovnání s předchozím rokem osety v Pardubickém kraji nižší plochy ozimých obilovin (-2,4 %) i řepky ozimé (-4,0 %). Rozšíření osevních ploch se týkalo  pouze ječmene ozimého (+12,3 %) žita ozimého (+1,6 %). Nejvyšší podíl osevních ploch ozimů na republikovém úhrnu má v kraji obilovina tritikale (8,4 %), jež v roce 2023 obsadila pátou nejvyšší pozici v republikovém srovnání.

Spotřeba hnojiv

V hospodářském roce 2022/2023 v Pardubickém kraji meziročně poklesla spotřeba minerálních hnojiv v čistých živináchvápenatých hnojiv v přepočtu na hektar obhospodařované zemědělské půdy (-4,9 %, resp. -23,2 %), pokles byl zaznamenán také na úrovni ČR (-2,2 %, resp. -13,8 %). Spotřeba statkových hnojiv proti předchozímu srovnatelnému období vzrostla v kraji i na celostátní úrovni (+3,3 %, resp. +0,2 %). Spotřeba organických hnojiv se v Pardubickém kraji meziročně snížila (-0,2 %), na úrovni republiky byl zaznamenán nárůst (+2,0 %).