Projekce obyvatelstva Pardubického kraje do roku 2070

 

13. 12. 2019

Podle nově zpracované projekce obyvatelstva by měl počet obyvatel Pardubického kraje na konci roku 2070 klesnout pod 500 tisíc osob. Hlavním důvodem poklesu bude v tomto období ztráta obyvatel přirozenou měnou, obyvatele by měl kraj ztrácet i díky vnitřnímu stěhování ve vztahu k ostatním krajům ČR. Kladná bilance je naopak očekávána u zahraničního stěhování. Populace kraje bude i nadále stárnout, vzroste průměrný věk obyvatel i zastoupení seniorů v populaci.

Po necelých šesti letech vydal Český statistický úřad projekci obyvatelstva v krajích České republiky, a to do roku 2070. Navazuje na střední variantu projekce obyvatelstva celé České republiky do roku 2100 vydanou v listopadu 2018. Prahem projekce byla demografická struktura obyvatelstva krajů k 1. 1. 2019 podle pohlaví a věku; nejzazším výstupním údajem je stav populace kraje k 1. 1. 2071 (resp. demografické události roku 2070).

Projekce předpokládá další mírný růst průměrného věku matek při narození dítěte spojený se slabým růstem či stagnací plodnosti a pokles intenzity úmrtnosti. V projekci je zahrnuta i migrace obyvatel kraje, jejíž vývoj je však velmi těžko předvídatelný a je nejvíce ovlivnitelný vnějšími vlivy. Aktuální projekce předpokládá zachování kladného migračního salda všech krajů ČR se zahraničím a pozvolné sbližování intenzity vnitřní migrace mezi kraji. Projekce ukazuje pouze na hypotetický vývoj počtu a věkového složení obyvatel kraje, který by byl výsledkem naplnění scénáře vývoje jednotlivých složek populačního vývoje.

Počet a věková struktura obyvatel Pardubického kraje podle projekce do roku 2070*)

tabulka

Pohyb obyvatel*) Pardubického kraje podle projekce do roku 2070

graf

Podle projekce by se měl počet obyvatel v Pardubickém kraji do roku 2070 snížit o 21 tisíc na 499 tisíc osob. Hlavním důvodem poklesu v tomto období bude ztráta obyvatel přirozenou měnou (převaha počtu zemřelých nad narozenými) o 80 tisíc osob. Počet obyvatel by měl klesat i díky vnitřnímu stěhování ve vztahu k ostatním krajům, a to o 4 tisíce osob. Jedinou složkou populačního vývoje, u které je očekávána kladná bilance, je zahraniční stěhování, které by podle projekce mělo kraji zajistit přírůstek ve výši 63 tisíc osob. V roce 2070 by měl Pardubický kraj být 9. nejlidnatějším krajem české republiky, oproti 11. místu na mezikrajském žebříčku v roce 2019.

Počty osob v základních věkových skupinách, index stáří a index ekonomického zatížení
v Pardubickém kraji podle projekce do roku 2070
(stav k 1. 1.)

graf

Populace kraje bude nadále stárnout, předpokladem je i prodlužující se naděje dožití (až na 85 let u mužů a 89 let u žen v roce 2070). Průměrný věk žijících obyvatel kraje by se měl podle projekce do roku 2070 zvýšit o 4,6 roku na 47,0 let (ze současných 42,4 let); mužům by mělo být v průměru 46,2 let, ženám 47,8 let.

Přibližně o 10 tisíc osob by měl do roku 2070 poklesnout počet dětí ve věku 0–14 let, osob ve věku 15–64 let by mělo v kraji žít o 49 tisíc méně než nyní. Počet obyvatel ve věku 65 a více let by se měl nadále každoročně zvyšovat, přičemž kulminovat by měl na konci padesátých let na úrovni okolo 156 tisíc osob. V následujícím období by měl počet seniorů postupně klesat a v roce 2070 dosáhnout 142 tisíc. Zatímco v roce 2019 tvořily osoby 65leté a starší 19,9 % populace kraje, v roce 2070 by to mělo podle projekce být 28,5 %.

Po vstupu silných populačních ročníků narozených v 70. letech minulého století do věkové kategorie 65letých a starších dojde k výraznému nárůstu indexu stáří, po roce 2040 by mělo na 100 dětí mladších 15 let v kraji připadat již více než 190 seniorů. Maxima by měl index stáří podle výsledků projekce v kraji dosáhnout na přelomu 50. a 60. let, kdy se dostane až na hodnotu 208. Na horizontu projekce, tj. v roce 2070 by na 100 dětí ve věku 0–14 let mělo připadat 198 seniorů nad 65 let, v současnosti přitom index stáří dosahuje hodnoty 126.

Věkové složení obyvatelstva Pardubického kraje v letech 2018, 2030 a 2050

graf

K významnému populačnímu růstu by mělo do roku 2070 dojít pouze ve dvou již nyní nejpočetnějších krajích, v kraji Středočeském (o téměř 0,5 milionu osob) a v Hlavním městě Praze (o 411 tisíc osob). Bydliště v těchto dvou krajích by v budoucnu mohla mít až jedna třetina obyvatel republiky, když v současnosti je to jedna čtvrtina. Mírné přírůstky obyvatelstva by mohly zaznamenat také kraje Plzeňský a Jihomoravský. Nejvyšší úbytky obyvatelstva předpokládá projekce u Moravskoslezského (o téměř 27 %) a Karlovarského kraje (úbytek o 23 %).

Počet obyvatel v krajích ČR podle projekce do roku 2070*)

tabulka

Nejmladší obyvatelstvo by měl i v roce 2070 mít kraj Středočeský (45,1 let) a Hl. město Praha (46,0 let), v průměru nejstarší by mělo zůstat obyvatelstvo Zlínského kraje (48,7 let). Průměrný věk obyvatel Pardubického kraje (47,0 let) by měl podle projekce být v roce 2070 v mezikrajském srovnání šestý nejnižší (stejně jako v současné době).

Počet obyvatel v krajích ČR*)

graf