Pracovní neschopnost v Pardubickém kraji v roce 2020

 

11. 6. 2021

V Pardubickém kraji byl v roce 2020 zaznamenán dlouhodobě nejvyšší meziroční růst nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti (o 26,2 %). Ve srovnání s předchozím rokem se v kraji zvýšilo také průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti (o 0,73 p. b.) či průměrný denní stav dočasně práce neschopných (o 14,6 %). Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti se naopak meziročně zkrátila o 3,8 dne.

V roce 2020 bylo v Pardubickém kraji evidováno v průměru 203,8 tisíc nemocensky pojištěných osob, z toho 2,6 % tvořily osoby samostatně výdělečně činné. Počet pojištěnců v kraji meziročně poklesl o 0,1 % (tj. o 182 osob) a byl 5. nejnižší v mezikrajském srovnání. V rámci okresů Pardubického kraje se počet nemocensky pojištěných osob meziročně zvýšil pouze v okrese Pardubice (o 1,6 %, tj. o 1 288 osob). V ostatních okresech kraje pojištěnců meziročně ubylo. Nejvyšší pokles můžeme zaznamenat v okrese Ústí nad Orlicí (o 1,9 %, tj. o 1 061 osob), poté následoval okres Chrudim (o 1,2 %, tj. o 398 osob) a k nepatrnému poklesu došlo také v okrese Svitavy (o 0,03 %, tj. o 11 osob).

Základní ukazatele pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz za rok 2020
Pramen: Česká správa sociálního zabezpečení
tabulka

Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti se v Pardubickém kraji meziročně zvýšil o 26,2 % (tj. o 22 902 případů) na 110,3 tisíc (dlouhodobě nejvyšší meziroční růst v kraji) a v celé České republice o 24,9 % (tj. o 476 221 případů) na 2 391 tisíc. K nárůstu došlo ve všech krajích i okresech ČR, přičemž v Pardubickém kraji byl zaznamenán 6. nejvyšší nárůst mezi kraji. V rámci okresů kraje vzrostl počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti nejvýrazněji v okrese Svitavy (o 31,8 %, tj. o 4 469 případů), naopak nejméně v okrese Pardubice (o 22,3 %, tj. o 7 408 případů). V okrese Ústí nad Orlicí byl zaznamenán nepatrně vyšší růst (o 27,7 %, tj. o 7 066 případů) než v okrese Chrudim (o 27,0 %, tj. o 3 959 případů).

Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných se v Pardubickém kraji zvýšil ze 42,87 v roce 2019 na 54,14 v roce 2020. Hodnota 54,14 nově hlášených případů byla oproti celé ČR (50,98 nově hlášených případů) mírně nadprůměrná. Ve srovnání s ostatními kraji se ovšem jednalo o 5. nejnižší hodnotu.

Základní ukazatele pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v Pardubickém kraji v letech 2014 až 2020
Pramen: Česká správa sociálního zabezpečení
tabulka

V roce 2020 bylo v Pardubickém kraji denně v průměru 11 577 osob práce neschopných, což bylo o 1 473 osob více než v roce 2019. Průměrný denní stav dočasně práce neschopných se v kraji zvýšil o 14,6 %, což byl nárůst pod republikovým průměrem (15,7 %).

Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti dosáhla v roce 2020 v Pardubickém kraji 38,4 dne, což bylo oproti předchozímu roku o 3,8 dne méně a zároveň nejméně ve srovnání s předchozími deseti lety. Hodnota ukazatele se pohybovala pod republikovým průměrem (39,4 dne) a ve srovnání s ostatními kraji byla 6. nejnižší. V okresech Pardubického kraje se průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti pohybovala v intervalu od 34,1 dne v okrese Pardubice až po 43,4 dne v okrese Svitavy.

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Pardubickém kraji, jeho okresech a ČR
Pramen: Česká správa sociálního zabezpečení

graf

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti, které udává, kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz, se v Pardubickém kraji zvýšilo ze 4,95 % v roce 2019 na 5,68 % v roce 2020. Ve srovnání s republikovým průměrem byla v Pardubickém kraji v roce 2020 zaznamenána o 0,19 procentního bodu vyšší hodnota. V rámci okresů kraje se pak hodnota ukazatele pohybovala od 4,59 % v okrese Pardubice až po 6,74 % v okrese Chrudim. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v okrese Pardubice je nejen dlouhodobě nejnižší z okresů Pardubického kraje, ale také velmi nízké v porovnání se všemi 77 okresy ČR. V roce 2020 byla hodnota tohoto ukazatele v okrese Pardubice 4. nejnižší mezi všemi okresy ČR, v posledních deseti letech (2011─2020) pak nejhůře 7. nejnižší. Naopak okres Chrudim si drží dlouhodobě nejvyšší hodnotu v rámci Pardubického kraje (v roce 2020 byla 20. nejvyšší ve srovnání se všemi okresy ČR).

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle pohlaví v Pardubickém kraji a ČR
Pramen: Česká správa sociálního zabezpečení

graf

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc se v Pardubickém kraji meziročně zvýšilo o 0,68 procentního bodu na 4,90 % v roce 2020. Oproti tomu průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro úraz se v kraji meziročně zvýšilo pouze o 0,05 procentního bodu na 0,79 % v roce 2020.

Dlouhodobě vyšší průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti mají v Pardubickém kraji ženy. Meziročně více ovšem vzrostlo průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti mužů, které se zvýšilo o 0,76 procentního bodu na 5,14 % v roce 2020. Ve srovnání s tím se průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti žen meziročně zvýšilo o 0,69 procentního bodu na 6,25 % v roce 2020.

 

 • Tabulka - Základní ukazatele pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz za rok 2020
 • Tabulka - Základní ukazatele pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v Pardubickém kraji v letech 2011 až 2020
 • Pracovní neschopnost v Pardubickém kraji v roce 2020 - komentář v PDF
 • Další údaje o pracovní neschopnosti naleznete pod odkazy:

 • Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - za rok 2020 Odkaz [nové okno]
  (publikace ČSÚ s daty za ČR, kraje a okresy)
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
  (data o pracovní neschopnosti za ČR, kraje a okresy)
 • Kontakt:
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Mgr. Bc. Aleš Trpík, E-mail: ales.trpik@czso.cz
  Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 466 743 418, 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz