Požáry v Pardubickém kraji v roce 2017

 

 V roce 2017 bylo na území Pardubického kraje evidováno 680 požárů. Přímá škoda způsobená požáry dosáhla částky 201,6 mil. Kč a byla druhá nejvyšší za posledních 20 let. Uchráněné hodnoty ve výši 1 419 mil. Kč sedminásobně převýšily způsobené přímé škody. Při požárech bylo zraněno 114 osob a žádná osoba nepřišla o život.

Počet požárů a přímá škoda připadající na jeden požár v Pardubickém kraji

Graf Počet požárů a přímá škoda připadající na jeden požár v Pardubickém kraji

Počet požárů se v Pardubickém kraji v roce 2017 meziročně zvýšil o 3 % na 680. Během dvaceti let byl v kraji nejvyšší počet požárů zaznamenán v roce 2003 (973 požárů) a nejméně v roce 2001 (555 požárů). Škoda způsobená jedním požárem v roce 2017 činila v Pardubickém kraji v průměru 296,5 tis. Kč; byla o 9 % vyšší než v roce předchozím a za posledních 20 let byla druhá nejvyšší.

Požáry a hmotné škody v okresech ČR v roce 2017 Kartogram Požáry a hmotné škody v okresech ČR v roce 2017

Jak naznačuje výše uvedená mapa republiky, častěji dochází k požárům na západě republiky než v její východní části. Dlouhodobě se na nejvyšší pozici v počtu požárů na 1 000 obyvatel umísťuje okres Most (Ústecký kraj), nejméně požárů na 1 000 obyvatel obvykle vykazuje okres Uherské Hradiště (Zlínský kraj). Všechny okresy Pardubického kraje se mezi 76 okresy ČR a Hlavním městem Prahou umístily počtem požárů na 1 000 obyvatel v nejnižší třetině. Nejvyšší přímou škodu na 1 požár vykázal v roce 2017 obdobně jako u počtu požárů na 1 000 obyvatel okres Most a nejnižší okres Ústí nad Labem (Ústecký kraj). Okres Svitavy a Pardubice se v roce 2017 umístily výší škody na 1 požár na nelichotivé sedmé a osmé příčce v meziokresním srovnání.

Přímá škoda způsobená požáry v Pardubickém kraji v roce 2017 ve výši 201,6 mil. Kč se proti roku 2016 zvýšila o 13 % a byla druhá nejvyšší za posledních dvacet let. Nejvyšší škody na majetku v kraji byly způsobeny požáry v roce 2014 (252 mil. Kč), nejméně škod bylo vyčísleno v roce 2001 (35 mil. Kč).

Hodnota majetku uchráněného před požáry v roce 2017 dosáhla v kraji částky 1 419 mil. Kč, proti roku 2016 se snížila o 6 % a byla šestou nejvyšší od roku 1997. Nejvyšší hodnota majetku uchráněného před požáry za posledních 20 let byla 2 037 mil. Kč v roce 2013, nejnižší hodnota činila 168 mil. Kč v roce 1998.

Přímá škoda a uchráněné hodnoty při požárech v Pardubickém kraji

Graf  Přímá škoda a uchráněné hodnoty při požárech v Pardubickém kraji

Při požárech vznikají nejen škody na majetku, ale i na zdraví občanů. V roce 2017 bylo v kraji při požárech zraněno 114 osob, což je nejvyšší počet za posledních dvacet let. Žádná osoba v důsledku požárů v Pardubickém kraji v roce 2017 nezemřela.

Škody na životě a zdraví při požárech v Pardubickém kraji

Graf Škody na životě a zdraví při požárech v Pardubickém kraji

Rozdělením likvidovaných požárů v Pardubickém kraji v roce 2017 do kategorií dle hodnoty způsobené hmotné škody vidíme, že nejpočetnější kategorie zahrnovala požáry se škodou menší než 10 tis. Kč a tvořila 63,7% podíl. Následovala kategorie zahrnující požáry se škodou v rozmezí 10–250 tis. Kč, která tvořila 27,9 %. Požáry s vyšší hodnotou škody než 250 tis. Kč tvořily 8,4 % všech požárů v kraji.

Požáry dle způsobené hmotné škody v Pardubickém kraji v roce 2017

Graf Požáry dle způsobené hmotné škody v Pardubickém kraji v roce 2017

 

V roce 2017 likvidovali hasiči v Pardubickém kraji dva požáry, které spadaly do kategorie požárů se škodou větší než 10 mil. Kč. V únoru 2017 došlo k explozi munice a následnému požáru v Poličských strojírnách. Materiální škoda byla původně vyčíslena na 50 mil. Kč, v lednu 2018 policie odhadovala škodu na 25 mil. Kč. V prosinci 2017 zasahovali hasiči u požáru v areálu elektrárny Chvaletice. Předběžná škoda byla vyčíslena na 70 milionů korun.

V roce 2016 patřil do kategorie s nejvyšší hodnotou způsobené škody požár zauhlovací věže Elektrárny Chvaletice, jehož způsobená škoda třikrát převýšila původní odhady a byla vyčíslena na 139 mil. Kč.

Požáry v krajích a okresech Pardubického kraje v roce 2017

Tabulka Požáry v krajích a okresech Pardubického kraje v roce 2017

Na celkovém počtu požárů v ČR v roce 2017 se Pardubický kraj podílel 4,1 % a tento podíl byl druhý nejnižší. Nejvyšší podíl byl evidován ve Středočeském kraji a činil 14,3 %, nejnižší podíl požárů byl zaznamenán v Karlovarském kraji (3,8 %). Po přepočtení počtu požárů na 1 000 obyvatel měl Pardubický kraj třetí nejnižší hodnotu (1,3 ‰) v mezikrajském srovnání. Nejvíce požárů na 1 000 obyvatel vykázal Karlovarský kraj (2,2 ‰), nejméně Zlínský a Královéhradecký kraj (1,2 ‰).

Požáry v krajích ČR v roce 2017

Graf Požáry v krajích ČR v roce 2017

Přímá škoda způsobená požáry v Pardubickém kraji v roce 2017 (201,6 mil. Kč) byla v mezikrajském srovnání pátá nejvyšší a průměrná hodnota škody na 1 požár v kraji (296,5 tis. Kč) byla mezi kraji ČR třetí nejvyšší.  Na prvním místě v pořadí krajů s nejvyšší hodnotou přímé škody na 1 požár se umístil Ústecký kraj (698 tis. Kč), nejnižší průměrnou hodnotu mělo Hlavní město Praha (100 tis. Kč).

Z porovnání hodnoty uchráněného majetku a hodnoty přímých škod způsobených požáry v Pardubickém kraji v roce 2017 vidíme, že hodnota uchráněného majetku sedminásobně převýšila hodnotu škod; je to nejvyšší podíl v mezikrajském srovnání.

Přímá škoda a uchráněné hodnoty při požárech v krajích ČR v roce 2017

Graf Přímá škoda a uchráněné hodnoty při požárech v krajích ČR v roce 2017

Počet zraněných osob při požárech v České republice v roce 2017 činil 1 392, meziročně vzrostl o 101 osob (z toho 65 osob činil přírůstek v Pardubickém kraji). Nezáviděníhodné prvenství v počtu zraněných osob patří Středočechům (201 osob), Pardubický kraj byl na 5. nejvyšší pozici (114 osob), nejméně zraněných osob vykázal Kraj Vysočina (39).

Celkem bylo v roce 2017 v České republice usmrceno v důsledku požárů 92 osob, což je o 32 osob méně než v roce předchozím. Nejtragičtější následky měly požáry ve Středočeském kraji, kde v jejich důsledku zemřelo 16 osob. Pardubický kraj jako jediný neevidoval v roce 2017 žádný případ úmrtí v důsledku požárů.

V rámci okresů Pardubického kraje likvidovali hasiči v roce 2017 nejvíce požárů v okrese Pardubice (218 požárů, 32 % krajského úhrnu), přímá škoda způsobená požáry byla nejvyšší opět v okrese Pardubice (85,5 mil. Kč, 42 % krajského úhrnu), ale přímá škoda na 1 požár byla nejvyšší v okrese Svitavy (451 tis. Kč). Uchráněné hodnoty byly nejvyšší v okrese Pardubice (1 042 mil. Kč, 73 % krajského úhrnu).

Požáry a plané poplachy v evidenci HZS Pardubického kraje podle měsíce vzniku v roce 2017

Graf Požáry a plané poplachy v evidenci HZS Pardubického kraje podle měsíce vzniku v roce 2017 

K nejmenšímu počtu požárů došlo v roce 2017 v Pardubickém kraji v podzimních měsících a květnu. Více než 10 % požárů během roku bylo likvidováno v měsících březnu, červnu a prosinci. Plané poplachy měly nejčetnější výskyt v letních a podzimních měsících, na jaře byly hlášeny plané poplachy nejméně z celého roku.

Podle hodiny vzniku nejčastěji během dne vypukl požár mezi 16. a 17. hodinou, nejbezpečnější je doba mezi 3. a 4. hodinou ranní.

Požáry a plané poplachy v evidenci HZS Pardubického kraje podle hodiny vzniku v roce 2017

Graf Požáry a plané poplachy v evidenci HZS Pardubického kraje podle hodiny vzniku v roce 2017

V roce 2017 evidoval hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 7 273 událostí (1,4 x více událostí proti roku 2016). Nejčastěji vyjížděly jednotky požární ochrany k technickým haváriím, které tvořily 60 % z celkového počtu událostí. Dopravní nehody se na celkovém počtu událostí podílely 20 %, požáry tvořily 9 % událostí (648 požárů proběhlo s účastí jednotek požární ochrany; 32 požárů bez účasti JPO) a plané poplachy se na celkovém počtu událostí podílely 6 %. Události v souvislosti s únikem nebezpečné látky tvořily 4 % ze všech evidovaných událostí v roce 2017.

Podle dne vzniku události došlo v Pardubickém kraji v roce 2017 nejčastěji k požáru v pondělí (15,7 % všech evidovaných požárů), jednotky požární ochrany nejčastěji vyjížděly k dopravním nehodám v pátek (18,1 %), ve středu byl nejčetnější únik nebezpečné chemické látky (17,8 %) a planý poplach (17,7 %), k technickým haváriím docházelo nejčastěji v neděli (21,8 %).

Druhy událostí v evidenci HZS Pardubického kraje podle dne vzniku v roce 2017

Graf Druhy událostí v evidenci HZS Pardubického kraje podle dne vzniku v roce 2017

Mezi okresy Pardubického kraje byl největší počet požárů v roce 2017 zaznamenán v okrese Pardubice (218 požárů) a nejnižší v okrese Chrudim (136 požárů). Při přepočtu na 1 000 obyvatel zaznamenal nejnižší hodnotu v kraji okres Pardubice – 1,27 ‰, což představuje současně 7. nejnižší pozici mezi 76 okresy České republiky a Hlavním městem Prahou. Nejvyšší počet požárů na 1 000 obyvatel v rámci kraje připadal v okrese Svitavy – 1,38 ‰, což je 21. nejnižší hodnota mezi všemi okresy v ČR.

Škody způsobené požáry na majetku z pohledu celkové škody byly největší v okrese Pardubice (85 mil. Kč), při přepočtu hmotné škody na 1 požár dosáhly nejvyšší hodnoty v okrese Svitavy (451 tis. Kč). Škody na zdraví v důsledku požárů byly v roce 2017 největší v okrese Svitavy (71 zraněných osob).