Požáry v Pardubickém kraji v roce 2016

 

V roce 2016 bylo na území Pardubického kraje likvidováno 660 požárů, oproti předchozímu roku se počet požárů snížil téměř o pětinu, naproti tomu přímá škoda (179 mil. Kč) byla druhá nejvyšší za posledních 20 let. Uchráněné hodnoty ve výši 1 506 mil. Kč osminásobně převýšily způsobené přímé škody.

Počet požárů se v Pardubickém kraji v roce 2016 meziročně snížil téměř o 20 % (o 148 případů). Během dvaceti let byl v kraji nejvyšší počet požárů zaznamenán v roce 2003 (973 požárů) a nejméně v roce 2001 (555 požárů). Naproti tomu přímá škoda způsobená požáry v Pardubickém kraji v roce 2016 ve výši 179 mil. Kč se proti roku 2015 zvýšila o 44 % a byla druhá nejvyšší za posledních dvacet let. Nejvyšší škody na majetku v kraji byly způsobeny požáry v roce 2014 (252 mil. Kč), nejméně škod bylo vyčísleno v roce 2001 (35 mil. Kč).

Škoda způsobená jedním požárem v roce 2016 činila v Pardubickém kraji v průměru 271 tis. Kč; byla téměř o 80 % vyšší než v roce předchozím a za posledních 20 let byla druhá nejvyšší. Hodnota majetku uchráněného před požáry v roce 2016 dosáhla částky 1 506 mil. Kč, proti roku 2015 se snížila bezmála o 20 % a byla pátou nejvyšší od roku 1997.

Na nárůst hodnoty škod způsobených požáry v Pardubickém kraji v roce 2016 měl zásadní vliv požár zauhlovací věže Elektrárny Chvaletice z 30. 8., který spadá do nejvyšší kategorie požárů s hmotnou škodou přesahující 10 mil. Kč.

Při požárech vznikají nejen škody na majetku, ale i na zdraví občanů. V roce 2016 bylo v kraji při požárech zraněno 49 osob a 5 osob zemřelo, meziročně se počet zraněných osob snížil o polovinu, přičemž v roce 2015 se zranilo nejvíce osob za posledních dvacet let (96 osob). Nejtragičtějším rokem od roku 1997 byl v kraji rok 2005, kdy při požárech zemřelo celkem 11 osob.

Na celkovém počtu požárů v ČR v roce 2016 se Pardubický kraj podílel 4,1 % a tento podíl byl třetí nejnižší. Nejvyšší podíl byl evidován ve Středočeském kraji a činil 14,7 %, nejnižší podíl požárů byl zaznamenán ve Zlínském a Karlovarském kraji (3,7 %). Po přepočtení počtu požárů na 1 000 obyvatel měl Pardubický kraj druhou nejnižší hodnotu (1,3 ‰) v mezikrajském srovnání. Nejvíce požárů na 1 000 obyvatel vykázal Ústecký kraj (2,1 ‰), nejméně stejně jako v absolutním počtu požárů Zlínský kraj (1,0 ‰).

Přímá škoda způsobená požáry v Pardubickém kraji v roce 2016 (179 mil. Kč) byla v mezikrajském srovnání šestá nejnižší a průměrná hodnota škody na 1 požár v kraji (271 tis. Kč) byla mezi kraji ČR pátá nejvyšší.  Na prvním místě v pořadí krajů s nejvyšší hodnotou přímé škody na 1 požár se umístil Moravskoslezský kraj (378 tis. Kč), nejnižší průměrnou hodnotu měl Královéhradecký kraj (75 tis. Kč).

Z porovnání hodnoty uchráněného majetku a hodnoty přímých škod způsobených požáry v Pardubickém kraji v roce 2016 vidíme, že hodnota uchráněného majetku osminásobně převýšila hodnotu škod, je to i třetí nejvyšší podíl v mezikrajském srovnání. První pořadové místo obsadil Královéhradecký kraj s desetinásobným podílem.

Počet zraněných osob při požárech v České republice v roce 2016 meziročně poklesl o 158 osob. Nezáviděníhodné prvenství v počtu zraněných osob patří Středočechům (200 osob), Pardubický kraj byl na 4. nejnižší pozici (49 osob), nejméně zraněných osob vykázal Karlovarský kraj (39).

Celkem bylo v roce 2016 v České republice usmrceno v důsledku požárů 124 osob, což je o 9 osob více než v roce předchozím. Nejtragičtější následky měly požáry v Moravskoslezském kraji, kde v jejich důsledku zemřelo 19 osob a Jihomoravském kraji – 15 osob. Pardubický kraj spolu s Olomouckým a Zlínským krajem evidoval druhý nejnižší počet zemřelých osob (5) v mezikrajském srovnání.

Rozdělením likvidovaných požárů v Pardubickém kraji v roce 2016 do kategorií dle hodnoty způsobené hmotné škody vidíme, že nejpočetnější kategorie zahrnovala požáry se škodou menší než 10 tis. Kč a tvořila 63% podíl. Následovala kategorie zahrnující požáry se škodou v rozmezí 10 – 250 tis. Kč a tvořila 29 %. Požáry s vyšší hodnotou škody než 250 tis. Kč tvořily necelých 10 % všech požárů v kraji. Porovnáním hodnot jednotlivých kategorií v posledních pěti letech vidíme pokles podílu v nejnižší kategorii škod do 10 tis. Kč a posílení kategorie škod v rozmezí 10 – 250  tis. Kč.

Ke čtvrtině všech požárů v roce 2016 v Pardubickém kraji došlo v měsících srpnu a září, nejméně požárů vzniklo v měsíci únoru (5,3 %) a shodně v měsících červen a červenec (5,6 %).  Podle hodiny vzniku nejčastěji během dne vypukl požár mezi 15. a 16. hodinou, nejbezpečnější je doba mezi 2. a 3. hodinou ranní.

V roce 2016 evidoval hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 5 276 událostí (pokles o 411 událostí proti roku 2015). Nejčastěji vyjížděly jednotky požární ochrany k technickým haváriím, které tvoří 49 % z celkového počtu událostí. Dopravní nehody se na celkovém počtu událostí podílí 26 %, požáry tvoří 12 % událostí a 8 % se na celkovém počtu událostí podílí plané poplachy. Události v souvislosti s únikem nebezpečné látky tvoří 5 %.

Podle dne vzniku události došlo v Pardubickém kraji v roce 2016 nejčastěji k požáru v sobotu (18,3 % všech evidovaných požárů), jednotky požární ochrany nejčastěji vyjížděly k dopravním nehodám v pátek (17,1 %), únik nebezpečné chemické látky byl nejčetnější v pondělí (18,8 %), k technickým haváriím dochází nejvíce v úterý (15,4 %), stejně jako hlášení planého poplachu (18,4 %).

Mezi okresy Pardubického kraje byl největší počet požárů v roce 2016 zaznamenán v okrese Pardubice (228 požárů) a nejnižší v okrese Chrudim (117 požárů). Při přepočtu na 1 000 obyvatel zaznamenal nejnižší hodnotu v kraji okres Chrudim – 1,1 ‰, což představuje současně 7. nejnižší pozici mezi 76 okresy České republiky. Škody způsobené požáry na majetku byly největší v okrese Pardubice jak z pohledu celkové škody (140 mil. Kč), tak i při přepočtu hmotné škody na 1 požár (614 tis. Kč); škoda na 1 požár zde dosáhla zároveň 5. nejvyšší hodnoty v republikovém srovnání okresů. Škody na zdraví v důsledku požárů byly v roce 2016 největší v okrese Ústí nad Orlicí (17 zraněných osob); v okrese Svitavy a Chrudim zemřely v důsledku požárů shodně 2 osoby.

Další informace o této tematice naleznete na adrese:

http://www.hzscr.cz/clanek/statisticka-rocenka-statisticka-rocenka-2016.aspx