Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v roce 2023

 

20. 3. 2024

(předběžné údaje)

Počet obyvatel Pardubického kraje vzrostl v průběhu roku 2023 o 1,8 tis. osob, k 31. prosinci 2023 žilo na jeho území 530,6 tis. obyvatel. Na přírůstku počtu obyvatel se podílelo pouze zahraniční stěhování, přirozenou měnou obyvatel ubylo. Meziročně se snížil počet zemřelých osob, živě narozených dětí i sňatků.

Podle předběžné statistické bilance žilo na území Pardubického kraje k 31. prosinci 2023 celkem 530 560 osob (262 028 mužů a 268 532 žen). Oproti 1. lednu 2023 se celkový počet obyvatel kraje zvýšil o 1,8 tis. osob. K nárůstu počtu obyvatel došlo v průběhu roku 2023 ve všech krajích České republiky s výjimkou krajů Ústeckého a Moravskoslezského. V přepočtu na tisíc obyvatel přibylo nejvíce osob v Hl. městě Praze (19,9 ‰), Plzeňském (13,1 ‰) a Středočeském kraji (11,4 ‰). Pardubický kraj se s hodnotou 3,4 ‰ zařadil na osmé místo.

Na růstu počtu obyvatel v Pardubickém kraji se podílelo pouze stěhování. Migrační přírůstek v roce 2023 v kraji dosáhl 2,7 tis. osob, což bylo ve srovnání s předchozím rokem o 12,7 tis. osob méně. Na kladné hodnotě migračního salda má v kraji dlouhodobě zásluhu pouze zahraniční stěhování. Ze zahraničí se na území Pardubického kraje v průběhu roku 2023 přistěhovalo 5,6 tis. osob (tj. o 65 % méně ve srovnání s rokem 2022), do zahraničí se vystěhovalo 1,9 tis. osob. Zahraniční migrací tedy vzrostl počet obyvatel kraje o 3 750 osob, což představuje pouze čtvrtinu rekordního přírůstku z roku 2022 způsobeného příchodem uprchlíků z Ukrajiny. Právě u občanů Ukrajiny bylo v roce 2023 zaznamenáno nejvyšší kladné migrační saldo (3,4 tis. osob). Stěhováním mezi kraji České republiky ztratil Pardubický kraj 1 040 obyvatel (5 381 přistěhovalých a 6 421 vystěhovalých).

Pohyb obyvatel v Pardubickém kraji v letech 2001 až 2023

graf 

Přirozenou měnou kraj již čtvrtým rokem v řadě počet obyvatel ztratil, když počet zemřelých osob byl o 911 vyšší než počet živě narozených dětí. Meziročně zemřelo o 622 osob méně, zároveň výrazně klesl také počet živě narozených dětí (meziročně o 413 dětí méně).

Počet obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2023

tabulka

Počet obyvatel vzrostl v průběhu roku 2023 ve všech okresech Pardubického kraje. Nejvyšší absolutní i relativní celkový přírůstek obyvatel zaznamenal okres Pardubice (+1 351 osob, 7,5 ‰), nejnižší pak Svitavsko (+93 osob, 0,9 ‰). Ve všech okresech kraje byly ve sledovaném období evidovány úbytky počtu obyvatel přirozenou měnou (převaha počtu zemřelých nad narozenými), stěhováním naopak okresy obyvatele získaly.

Pohyb obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2023

graf

Během  roku 2023 se podle předběžných údajů v kraji živě narodilo 4 516 dětí (meziročně o 413 dětí méně), nejméně za posledních 22 let. Na 1 000 obyvatel středního stavu připadalo 8,5 živě narozených při republikovém průměru 8,4 ‰. Prvorozené děti tvořily 44 % všech živě narozených, druhorozené 40 % a děti narozené ve třetím či vyšším pořadí 16 %. Mimo manželství se narodilo 2 139 dětí, tj. 47,4 % ze všech živě narozených (o 1,0 procentního bodu méně než v roce 2022) při 47,1% podílu za celou ČR. V rámci kraje měly děti narozené neprovdaným matkám nejvyšší zastoupení v okrese Ústí nad Orlicí (50,2 %), nejnižší pak na Pardubicku (43,7 %).

Pohyb obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2023

tabulka

V roce 2023 v kraji zemřelo 5 427 osob (2 816 mužů a 2 611 žen), což bylo o 622 osob méně než v předchozím roce. Úmrtnost vyjádřená počtem zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu dosáhla v kraji 10,2 ‰ při republikovém průměru 10,4 ‰. Téměř polovina (48 %) zemřelých byla starší 80 let. V uvedeném období zemřelo v kraji 9 dětí do 1 roku, z toho 8 dětí do 28 dnů po narození.

V průběhu roku 2023 bylo v kraji uzavřeno 2 231 manželství, tj. o 416 méně než v roce 2022. V relativním vyjádření (po přepočtu na 1 000 obyvatel) dosáhla sňatečnost v Pardubickém kraji hodnoty 4,2 ‰, což byla hodnota pod republikovým průměrem (4,4 ‰).

Rozvedeno bylo v kraji podle dostupných údajů v uplynulém roce 907 manželství, což bylo ve srovnání s rokem 2022 o 78 více. Rozvodovost na 1 000 obyvatel dosáhla v kraji 1,7 ‰ při mírně vyšším republikovém průměru (1,8 ‰).

Obyvatelstvo Pardubického kraje v 1. až 4. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)

tabulka

Pohyb obyvatel v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí

graf

Přírůstky počtu obyvatel v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí

graf

Pohyb obyvatel v ČR a krajích v 1. až 4. čtvrtletí 2023

graf

K 31. 12. 2023 žilo ve 38 městech Pardubického kraje celkem 323 134 obyvatel, městské obyvatelstvo tak aktuálně tvoří 60,9 % obyvatel kraje. Na meziročním nárůstu počtu obyvatel o 741 osob se podílelo stěhování, přirozenou měnou města obyvatele ztratila.

Nejlidnatějším městem kraje bylo ke konci roku 2023 krajské město Pardubice s 92,4 tis. obyvateli, početně nejmenším městem zůstal Brandýs nad Orlicí (1,3 tis. obyvatel). Mezi okresy Pardubického kraje se nejvyšším podílem městského obyvatelstva vyznačuje okres Pardubice (69,0 %), nejnižším pak okres Svitavy (49,0 %).

Bilance počtu obyvatel ve městech Pardubického kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2023

tabulka

 

Poznámky:

Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Od roku 2022 jsou do obyvatelstva zahrnovány osoby s udělenou dočasnou ochranou v České republice s obvyklým pobytem v ČR. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou v Brně.

Veškeré údaje za rok 2023 jsou předběžné.

 

 • Tabulka - Počet obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2023
 • Tabulka - Pohyb obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2023
 • Tabulka - Obyvatelstvo Pardubického kraje v 1. až 4. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)
 • Tabulka - Počet obyvatel podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2023
 • Tabulka - Pohyb obyvatel podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2023
 • Tabulka - Bilance počtu obyvatel ve městech Pardubického kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2023
 • Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v roce 2023 - komentář v PDF
 • Více informací naleznete:

 • Pohyb obyvatelstva - rok 2023 Odkaz [nové okno]
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Mgr. Klára Vávrová, Tel.: 466 743 433, E-mail: klara.vavrova@czso.cz
  Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 466 743 418, 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz