Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v roce 2018

 

21. 3. 2019

Počet obyvatel Pardubického kraje vzrostl během roku 2018 o téměř dva tisíce osob na 520,3 tisíce, což představuje nejvyšší počet obyvatel od vzniku kraje v roce 2001. Na přírůstku počtu obyvatel se podílelo pouze stěhování. Ve srovnání s rokem 2017 přibylo narozených i zemřelých. Počet sňatků byl nejvyšší za posledních jedenáct let.

Podle předběžné statistické bilance žilo na území Pardubického kraje k 31. prosinci 2018 celkem 520 316 osob, v tom 257 948 mužů a 262 368 žen. Oproti 1. lednu 2018 vzrostl celkový počet obyvatel kraje o 1 979 osob, což představuje nejvyšší celkový přírůstek obyvatelstva v kraji za posledních deset let. Nárůst počtu obyvatel zajistilo zahraniční stěhování. Počet obyvatel se ve sledovaném období zvýšil celkem v osmi krajích České republiky. Absolutně i relativně (po přepočtu na 1 000 obyvatel) nejvíce obyvatel přibylo ve Středočeském kraji a v Hl. městě Praze (12,2 ‰, resp. 10,9 ‰). Pardubický kraj se s hodnotou 3,8 ‰ zařadil spolu s Jihomoravským krajem na čtvrté místo v mezikrajském srovnání. K nejvyššímu relativnímu úbytku obyvatel došlo v krajích Karlovarském a Moravskoslezském (-2,7 ‰, resp. -2,1 ‰).

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji v letech 2000 až 2018

Na kladné hodnotě migračního salda v kraji měla zásluhu zahraniční migrace. Ze zahraničí se na území Pardubického kraje během 1. až 4. čtvrtletí 2018 přistěhovalo 2 681 osob (nejvíce z Ukrajiny, Slovenska, Bulharska a Rumunska); do zahraničí se vystěhovalo 541 osob. Celkový přírůstek stěhováním se zahraničím tedy byl 2 140 osob, ze 45 % se na něm podíleli občané Ukrajiny. Naopak stěhováním mezi kraji České republiky přišel Pardubický kraj o 159 obyvatel (3 858 přistěhovalých a 4 017 vystěhovalých).

Počet obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2018

V průběhu roku 2018 přibylo obyvatel ve všech okresech kraje. K nejvyššímu absolutnímu i relativnímu celkovému přírůstku počtu obyvatel došlo v okrese Pardubice (+1 307 osob, 7,6 ‰). Většinu přírůstku zde zajistila migrace, ale kladné hodnoty dosáhl i přirozený přírůstek. Druhý nejvyšší celkový přírůstek obyvatelstva byl zaznamenán v okrese Ústí nad Orlicí (+401 osob, 2,9 ‰). I zde se na početním růstu podílelo jak stěhování, tak přirozená měna. O růst počtu obyvatel v okresech Chrudim a Svitavy se zasloužilo pouze stěhování, přirozený přírůstek zde byl záporný.

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2018

Během roku 2018 se podle předběžných údajů v kraji živě narodilo 5 526 dětí, to je o 154 dětí více než v předchozím roce. Meziročně přibylo nejvíce živě narozených dětí na Orlickoústecku (83 dětí). Prvorozené děti tvořily 47 % všech živě narozených, druhorozené 38 % a děti narozené ve třetím či vyšším pořadí 15 %. Mimo manželství se narodilo 2 704 dětí, tj. 48,9 % (o 0,1 procentního bodu více než v roce 2017 a zároveň o 0,4 p. b. nad republikovým průměrem). V rámci kraje nalezneme nejvyšší podíl dětí narozených neprovdaným matkám v okresech Ústí nad Orlicí a Chrudim (50,9 %, resp. 50,7 %), nejnižší pak v okrese Pardubice (45,9 %).

Během 1. až 4. čtvrtletí roku 2018 v kraji zemřelo 5 528 osob (z toho 2 797 mužů), což je o 139 více než v roce 2017. Nejvyšší podíl zemřelých byl ve věkové skupině 80 až 89 let (34 % všech zemřelých). V uvedeném období zemřelo v kraji 14 dětí do 1 roku, z toho 10 dětí do 28 dnů po narození.

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2018

V průběhu roku 2018 bylo v kraji uzavřeno 2 648 manželství, tj. o 198 více než v roce předchozím a zároveň nejvíce od roku 2007. V 69 % případů šlo u obou snoubenců o jejich první sňatek. V relativním vyjádření (po přepočtu na 1 000 obyvatel) dosáhla sňatečnost v Pardubickém kraji hodnoty 5,1 ‰, což je hodnota na úrovni republikového průměru.

Rozvedeno[1] bylo v kraji podle dostupných údajů v uplynulém roce 999 manželství. Rozvodovost na 1 000 obyvatel dosáhla v kraji 1,9 ‰, republikový průměr činil 2,3 ‰. Rozvod se v 61 % případů týkal manželství s nezletilými dětmi.

Podle předběžných údajů bylo v roce 2018 v kraji evidováno 1 331 potratů[1], z nich 51,3 % představovala umělá přerušení těhotenství. V relativním vyjádření (po přepočtu na 1 000 obyvatel) byla celková i indukovaná potratovost (2,6 ‰, resp. 1,3 ‰) v Pardubickém kraji nejnižší v mezikrajském srovnání.

Obyvatelstvo Pardubického kraje v 1. až 4. čtvrtletí
(absolutně, relativně, meziroční změny)[1] Údaje o rozvodech a potratech za rok 2018 nejsou plně srovnatelné s údaji za rok 2017 z důvodu neúplnosti dat poskytnutých Ministerstvem spravedlnosti ČR, resp. Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR.