Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2022

 

13. 6. 2022

(předběžné údaje)

Počet obyvatel Pardubického kraje během ledna až března letošního roku vzrostl o více než 200 osob, k 31. březnu 2022 měl kraj celkem 514,7 tis. obyvatel. Na přírůstku počtu obyvatel se podílelo pouze zahraniční stěhování, přirozenou měnou obyvatel ubylo. Meziročně se snížil počet zemřelých i živě narozených dětí, naopak sňatků bylo oproti 1. čtvrtletí 2021 uzavřeno více.

Podle předběžné statistické bilance žilo na území Pardubického kraje k 31. březnu 2022 celkem 514 725 osob (255 464 mužů a 259 261 žen). Oproti 1. lednu 2022 se celkový počet obyvatel kraje zvýšil o 207 osob. Přirozenou měnou (rozdíl mezi počtem živě narozených dětí a zemřelých osob) ubylo v kraji 436 obyvatel, 2,6krát méně ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2021. Stěhováním získal kraj 643 osob, což bylo téměř 3,5krát více než ve stejném období předchozího roku.

Počet obyvatel se v prvním čtvrtletí letošního roku zvýšil v šesti krajích České republiky. Nejvyšší celkový relativní (po přepočtu na 1 000 obyvatel) přírůstek počtu obyvatel zaznamenal Středočeský kraj (10,2 ‰) a Hl. město Praha (8,1 ‰). Pardubický kraj se s hodnotou 1,6 ‰ zařadil na čtvrté místo v mezikrajském srovnání za Plzeňský kraj (5,1 ‰). K nejvyššímu relativnímu úbytku obyvatel došlo v krajích Moravskoslezském (-6,2 ‰) a Ústeckém (-5,2 ‰).

Pohyb obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022
graf

Ke kladné hodnotě migračního salda (+643 osob) v kraji přispělo pouze zahraniční stěhování. Ze zahraničí se na území Pardubického kraje během 1. čtvrtletí 2022 přistěhovalo 955 osob (více než polovina z nich směřovala do okresu Pardubice), do zahraničí se vystěhovalo 279 osob. Zahraničním stěhováním tedy vzrostl počet obyvatel kraje o 676 osob. Stěhováním mezi kraji České republiky ztratil Pardubický kraj 33 obyvatel (1 180 přistěhovalých a 1 213 vystěhovalých).

Počet obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022
tabulka

V průběhu prvních tří měsíců roku 2022 vzrostl počet obyvatel v okresech Pardubice (+275 osob, 6,5 ‰) a Chrudim (+80 osob, 3,1 ‰). Relativně (po přepočtu na 1 000 obyvatel) nejvyšší pokles počtu obyvatel byl evidován na Svitavsku (-3,4 ‰), v okrese Ústí nad Orlicí dosáhl celkový populační úbytek -1,9 ‰. Ve všech okresech kraje byly v prvním čtvrtletí letošního roku zaznamenány úbytky počtu obyvatel přirozenou měnou (převaha počtu zemřelých nad narozenými), stěhováním naopak okresy obyvatele získávaly.

Pohyb obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022
tabulka

Během 1. čtvrtletí 2022 se podle předběžných údajů v kraji živě narodilo 1 110 dětí, o 218 dětí méně než ve stejném období loni. Na 1 000 obyvatel středního stavu připadalo 8,7 živě narozených při republikovém průměru 9,3 ‰. Prvorozené děti tvořily 43 % všech živě narozených, druhorozené 38 % a děti narozené ve třetím či vyšším pořadí 18 %. Mimo manželství se narodilo 558 dětí, tj. 50,3 % ze všech živě narozených (o 1,6 procentního bodu více než ve stejném období roku 2021). V rámci kraje měly děti narozené neprovdaným matkám nejvyšší zastoupení v okrese Chrudim (53,0 %), nejnižší pak na Orlickoústecku (48,1 %).

Obyvatelstvo Pardubického kraje v 1. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)

tabulka

V průběhu ledna až března 2022 v kraji zemřelo 1 546 osob (800 mužů a 746 žen), což bylo o 930 osob méně než v témže období loňského roku. Počet zemřelých se tak vrátil na úroveň před vypuknutím pandemie covidu-19, ve srovnání s průměrným počtem zemřelých v 1. čtvrtletí v období let 2015–2019 zemřelo letos v kraji „pouze“ o 1,4 % osob více. Úmrtnost vyjádřená počtem zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu dosáhla v kraji 12,2 ‰ při republikovém průměru 12,3 ‰. Téměř polovina (47 %) zemřelých byla starší 80 let. V uvedeném období zemřely v kraji 4 děti do 1 roku, z toho 2 děti do 28 dnů po narození.

V 1. čtvrtletí roku 2022 bylo v kraji uzavřeno 187 manželství, tj. o 60 více než ve stejném období roku 2021. V 59 % událostí šlo u obou snoubenců o jejich první sňatek. V relativním vyjádření (po přepočtu na 1 000 obyvatel) dosáhla sňatečnost v Pardubickém kraji hodnoty 1,5 ‰, což byla hodnota mírně pod republikovým průměrem (1,6 ‰). Celá čtvrtina všech sňatků uzavřených v kraji v 1. čtvrtletí připadá na jediný den, a to na úterý 22. 2. 2022.

Pohyb obyvatel v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí
graf

Přírůstky obyvatel v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí
graf

Pohyb obyvatel v ČR a krajích v 1. čtvrtletí 2022

graf

 

Poznámky:

Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou v Brně.

V počtu a pohybu obyvatel nejsou zahrnuty osoby s udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Veškeré údaje za rok 2022  jsou předběžné.

 

 • Tabulka - Počet obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022
 • Tabulka - Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022
 • Tabulka - Obyvatelstvo Pardubického kraje v 1. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)
 • Tabulka - Počet obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2022
 • Tabulka - Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. čtvrtletí 2022
 • Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2022 - komentář v PDF
 • Více informací naleznete:

 • Pohyb obyvatelstva - 1. čtvrtletí 2022 Odkaz [nové okno]
  (Rychlá informace – ústřední stránky ČSÚ)
 • Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. čtvrtletí 2022 Odkaz [nové okno]
  (publikace s daty za ČR, regiony soudržnosti, kraje, okresy a správní obvody ORP)
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:
  Mgr. Klára Vávrová
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 466 743 433
  E-mail: klara.vavrova@czso.cz