Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2019

 

12. 6. 2019

Počet obyvatel Pardubického kraje se za první tři měsíce roku 2019 zvýšil o 267 osob, k 31. 3. 2019 tak žilo na území kraje celkem 520 583 osob. Na přírůstku počtu obyvatel se podílelo pouze zahraniční stěhování, přirozenou měnou kraj obyvatele ztrácel. Meziročně se snížil počet zemřelých, mírně ubylo také narozených. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostl počet sňatků i rozvodů.

Podle předběžné statistické bilance žilo na území Pardubického kraje k 31. březnu 2019 celkem 520 583 osob, v tom 258 240 mužů a 262 343 žen. Oproti 1. lednu 2019 vzrostl celkový počet obyvatel kraje o 267 osob. Přirozenou měnou se počet obyvatel snížil, když počet zemřelých byl o 170 osob vyšší než počet živě narozených. Stěhováním přibylo 437 osob.

Počet obyvatel se ve sledovaném období zvýšil celkem v osmi krajích České republiky. Absolutně i relativně (po přepočtu na 1 000 obyvatel) nejvíce obyvatel přibylo ve Středočeském a Plzeňském kraji (10,4 ‰, resp. 7,3 ‰). Pardubický kraj se s hodnotou 2,1 ‰ zařadil na třetí místo v mezikrajském srovnání. K nejvyššímu relativnímu úbytku obyvatel došlo v krajích Moravskoslezském a Karlovarském (-4,9 ‰, resp. -2,6 ‰).

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019

Na kladné hodnotě migračního salda v kraji měla zásluhu zahraniční migrace. Ze zahraničí se na území Pardubického kraje během 1. čtvrtletí 2019 přistěhovalo 851 osob, do zahraničí se vystěhovalo 361 osob. Celkový přírůstek stěhováním se zahraničím tedy byl 490 osob. Stěhováním mezi kraji České republiky přišel Pardubický kraj o 53 obyvatel (1 099 přistěhovalých a 1 152 vystěhovalých).

Počet obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019

V průběhu prvních tří měsíců roku 2019 vzrostl počet obyvatel v okresech Pardubice (+421 osob, 9,8 ‰) a Ústí nad Orlicí (+53 osob, 1,6 ‰), a to díky kladnému migračnímu saldu. Ve zbývajících okresech kraje se počet obyvatel oproti stavu na počátku roku snížil. Převaha počtu zemřelých nad narozenými byla zaznamenána ve všech okresech kraje.

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019

Během 1. čtvrtletí roku 2019 se podle předběžných údajů v kraji živě narodilo 1 323 dětí, to je o 9 dětí méně než ve stejném období vloni. Prvorozené děti tvořily 46 % všech živě narozených, druhorozené 39 % a děti narozené ve třetím či vyšším pořadí 15 %. Mimo manželství se narodilo 647 dětí, tj. 48,9 % (o 0,8 procentního bodu více než ve stejném období roku 2018). V rámci kraje měly děti narozené neprovdaným matkám nejvyšší zastoupení v okrese Ústí nad Orlicí (55,4 %), nejnižší pak v okrese Pardubice (45,0 %).

V průběhu prvních tří měsíců roku 2019 v kraji zemřelo 1 493 osob (z toho 742 mužů), což je o 116 méně než v témže období loňského roku. Nejvyšší podíl zemřelých byl ve věkové skupině 80 až 89 let (35 % všech zemřelých). V uvedeném období zemřely v kraji 4 děti do 1 roku, z toho 2 děti do 28 dnů po narození.

V 1. čtvrtletí roku 2019 bylo v kraji uzavřeno 162  manželství, tj. o 25 více než ve stejném období roku 2018. Téměř v polovině případů (48 %) šlo u obou snoubenců o jejich první sňatek. V relativním vyjádření (po přepočtu na 1 000 obyvatel) dosáhla sňatečnost v Pardubickém kraji hodnoty 1,3 ‰, což je hodnota mírně pod úrovní republikového průměru (1,4 ‰).

Rozvedeno bylo v kraji podle dostupných údajů během ledna až března 2019 celkem 302 manželství. Rozvodovost na 1 000 obyvatel dosáhla v kraji 2,4 ‰, republikový průměr činil 2,2 ‰. Mezi rozvedenými manželstvími převažovala ta s nezletilými dětmi (64 %).

Obyvatelstvo Pardubického kraje v 1. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)

 

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji