Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2021

 

13. 12. 2021

(předběžné údaje)

Počet obyvatel Pardubického kraje se v průběhu 1. až 3. čtvrtletí roku 2021 snížil o 1,4 tis. osob, ke konci září žilo na území kraje celkem 521 435 osob. Přirozenou měnou poklesl počet obyvatel téměř o 1,2 tisíce osob, a to zejména v důsledku vysokého počtu zemřelých v 1. čtvrtletí. Meziročně ubylo narozených i rozvodů.

Podle předběžné statistické bilance žilo na území Pardubického kraje k 30. září 2021 celkem 521 435 osob (258 987 mužů a 262 448 žen). Oproti 1. lednu 2021 se celkový počet obyvatel kraje snížil o 1 421 osob. Výrazně poklesl počet obyvatel přirozenou měnou, když počet zemřelých osob byl o 1 151 vyšší než počet živě narozených dětí. Stěhováním ubylo 270 osob.

Počet obyvatel se v 1. až 3. čtvrtletí letošního roku snížil celkem ve dvanácti krajích České republiky. Celkové úbytky počtu obyvatel se v relativním vyjádření (po přepočtu na 1 000 obyvatel) pohybovaly od -1,0 ‰ v Libereckém a Jihočeském kraji až po -14,3 ‰ v Karlovarském kraji. Hodnota -3,6 ‰ zjištěná v Pardubickém kraji představovala šestý nejvyšší úbytek obyvatel v mezikrajském srovnání. Nárůst počtu obyvatel zaznamenaly v období od ledna do září letošního roku pouze kraje Středočeský (5,7 ‰) a Jihomoravský (0,5 ‰).

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021
graf

Mírný nárůst počtu obyvatel zaznamenal v průběhu 1. až 3. čtvrtletí letošního roku pouze okres Pardubice (+110 osob, 0,8 ‰). V ostatních okresech kraje se počet obyvatel snížil (celkové relativní úbytky se pohybovaly od -1,4 ‰ na Chrudimsku do -12,0 ‰ na Orlickoústecku). Ve všech okresech byly zaznamenány výrazné úbytky počtu obyvatel přirozenou měnou (převaha počtu zemřelých nad narozenými), stěhováním naopak okresy (s výjimkou okresu Ústí nad Orlicí) obyvatele získaly.

Počet obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021
tabulka

V průběhu prvních devíti měsíců roku 2021 se podle předběžných údajů v kraji živě narodilo 4 053 dětí, to je o 107 dětí méně než ve stejném období loni. Na 1 000 obyvatel středního stavu připadalo 10,4 živě narozených při republikovém průměru 10,6 ‰. Prvorozené děti tvořily 44 % všech živě narozených, druhorozené 42 % a děti narozené ve třetím či vyšším pořadí 14 %. Mimo manželství se narodilo 1 957 dětí, tj. 48,3 % ze všech živě narozených (o 0,7 procentního bodu méně než ve stejném období roku 2020) při shodném republikovém podílu. V rámci kraje měly děti narozené neprovdaným matkám nejvyšší zastoupení v okrese Chrudim (50,5 %), nejnižší pak na Pardubicku (46,2 %).

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021
tabulka

 

Obyvatelstvo Pardubického kraje v 1. až 3. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)

tabulka

Během 1. až 3. čtvrtletí roku 2021 v kraji zemřelo 5 204 osob (2 733 mužů a 2 471 žen), což je o 977 osob více než v témže období loňského roku. Meziroční nárůst počtu zemřelých o 23 % (při 21% republikovém průměru) byl mezi kraji 6. nejvyšší, maximum bylo zaznamenáno v Karlovarském kraji (nárůst o 34 %), minimum v kraji Zlínském (o 13 %).

Z pohledu jednotlivých čtvrtletí roku pozorujeme postupně zlepšující se vývoj úmrtnostních poměrů. Zatímco v 1. čtvrtletí 2021 dosáhl meziroční nárůst počtu zemřelých v kraji 75 %, ve 2. čtvrtletí roku 2021 bylo meziroční navýšení počtu úmrtí 6%, ve 3. čtvrtletí letošního roku pak ve srovnání s rokem 2020 zemřelo o 11 % osob méně. Největší meziroční přírůstek počtu zemřelých byl zaznamenán v březnu letošního roku (dvojnásobek oproti březnu 2020), v následujících měsících již převis zemřelých postupně klesal.

Úmrtnost vyjádřená počtem zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu dosáhla v kraji v 1. až 3. čtvrtletí letošního roku 13,3 ‰ (hodnota přibližně uprostřed žebříčku krajů) při republikovém průměru 12,9 ‰. V uvedeném období zemřelo v kraji 6 dětí do 1 roku, z toho 4 děti do 28 dnů po narození.

V prvních třech čtvrtletích roku 2021 bylo v kraji uzavřeno 1 998 manželství, tj. o 122 (o 7 %) více než ve stejném období roku 2020. V porovnání s 1. až 3. čtvrtletím roku 2019 (před pandemií onemocnění covid-19) byl letošní počet sňatků v kraji o 12 % nižší. V 69 % událostí šlo u obou snoubenců o jejich první sňatek. V relativním vyjádření (po přepočtu na 1 000 obyvatel) dosáhla sňatečnost v Pardubickém kraji hodnoty 5,1 ‰, což byla hodnota nad republikovým průměrem (4,9 ‰).

Rozvedeno bylo v kraji podle dostupných údajů během ledna až září letošního roku 714 manželství (ve srovnání s předchozím rokem o 73 méně). Rozvodovost na 1 000 obyvatel dosáhla v kraji 1,8 ‰ při 2,0‰ republikovém průměru. Mezi rozvedenými manželstvími převažovala ta s nezletilými dětmi (63 %).

Pohyb obyvatelstva v ČR a krajích v 1. až 3. čtvrtletí 2021

graf

 

Poznámky:

Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska
a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou v Brně.

Veškeré údaje za rok 2021 jsou předběžné.

V letech 2020 a 2021 docházelo k aktualizacím údajů v informačním systému CIS v návaznosti na novelizaci zákona o pobytu cizinců na území České republiky z roku 2019, která mj. omezila osvědčení o registraci pobytu (dříve označované jako potvrzení o přechodném pobytu) občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků na dobu platnosti 10 let. Docházelo tak k ukončování pobytu osob, které měly potvrzení o přechodném pobytu delší než 10 let a zároveň jim nebylo vydáno potvrzení (osvědčení) nové. Tyto aktualizace přitom nebyly centralizované, jejich časování a intenzita se lišily regionálně (v datech za rok 2021 se projevily zejména v srpnu). Z pohledu statistiky jsou přitom veškeré osoby, které přestanou figurovat v CIS, považovány za osoby vystěhovalé.

 

 • Tabulka - Počet obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021
 • Tabulka - Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021
 • Tabulka - Obyvatelstvo Pardubického kraje v 1. až 3. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)
 • Tabulka - Počet obyvatel podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2021
 • Tabulka - Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2021
 • Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2021 – komentář v PDF
  • Více informací naleznete:
 • Pohyb obyvatelstva – 1. – 3. čtvrtletí 2021 Odkaz [nové okno]
  (Rychlá informace – ústřední stránky ČSÚ)
 • Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – 1. – 3. čtvrtletí 2021 Odkaz [nové okno]
  (publikace s daty za ČR, kraje, okresy)
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
  • Kontakt:
   Mgr. Klára Vávrová
   Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
   Tel.: 466 743 433
   E-mail: klara.vavrova@czso.cz