Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

Počet obyvatel Pardubického kraje vzrostl od počátku roku do konce září o 1,5 tisíce osob, k  30. 9. 2018 žilo na území kraje celkem 519 878 osob. Na přírůstku počtu obyvatel se podílelo stěhování, přirozený přírůstek byl zanedbatelný. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku přibylo narozených i zemřelých. Uzavřeno bylo také více manželství, zatímco rozvodů meziročně ubylo.

Podle předběžné statistické bilance žilo na území Pardubického kraje k 30. září 2018 celkem 519 878 osob, v tom 257 675 mužů a 262 203 žen. Oproti 1. lednu 2018 vzrostl celkový počet obyvatel kraje o 1 541 osob. Nárůst počtu obyvatel zajistilo zahraniční stěhování, přirozenou měnou přibylo v kraji pouze osm obyvatel. Počet obyvatel se ve sledovaném období zvýšil celkem v osmi krajích České republiky. Absolutně i relativně (po přepočtu na 1 000 obyvatel) nejvíce obyvatel přibylo ve Středočeském kraji a v Hl. městě Praze (12,3 ‰, resp. 10,6 ‰). Pardubický kraj se s hodnotou 4,0 ‰ zařadil na čtvrté místo v mezikrajském srovnání. K nejvyššímu relativnímu úbytku obyvatel došlo v Karlovarském kraji (-3,9 ‰).

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Na kladné hodnotě migračního salda v kraji měla zásluhu zejména zahraniční migrace. Ze zahraničí se na území Pardubického kraje během 1. až 3. čtvrtletí 2018 přistěhovalo 2 074 osob (z toho téměř 50 % mířilo do okresu Pardubice), naopak do zahraničí se vystěhovalo 430 osob. Celkový přírůstek stěhováním se zahraničím tedy byl 1 644 osob. Naopak stěhováním mezi kraji České republiky přišel Pardubický kraj o 111 obyvatel (3 045 přistěhovalých a 3 156 vystěhovalých).

Počet obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Během prvních tří čtvrtletí roku 2018 přibylo obyvatel ve všech okresech kraje. K nejvyššímu absolutnímu i relativnímu celkovému přírůstku počtu obyvatel došlo v okrese Pardubice (+990 osob, 7,7 ‰). Většinu přírůstku zajistila migrace, ale kladné hodnoty dosáhl i přirozený přírůstek. Druhý nejvyšší celkový přírůstek obyvatelstva byl zaznamenán v okrese Ústí nad Orlicí (+409 osob, 4,0 ‰). I zde se na početním růstu podílelo jak stěhování, tak přirozená měna. O růst počtu obyvatel v okresech Chrudim a Svitavy se zasloužilo pouze stěhování.

V průběhu prvních devíti měsíců roku 2018 se podle předběžných údajů v kraji živě narodilo 4 188 dětí, to je o 122 dětí více než ve stejném období předchozího roku. Prvorozené děti tvořily 48 % všech živě narozených, druhorozené 37 % a děti narozené ve třetím či vyšším pořadí 15 %. Mimo manželství se narodilo 2 043 dětí, tj. 48,8 % (o 0,4 procentního bodu více než ve stejném období loňského roku). V rámci kraje nalezneme nejvyšší podíl dětí narozených neprovdaným matkám v okrese Ústí nad Orlicí (51,7 %), nejnižší pak v okrese Pardubice (45,5 %).

Během 1. až 3. čtvrtletí roku 2018 v kraji zemřelo 4 180 osob (z toho 2 097 mužů), což je o 121 více než v témže období roku 2017. Nejvyšší podíl zemřelých byl ve věkové skupině 80 až 89 let (34 % všech zemřelých). V uvedeném období zemřelo 8 dětí do 1 roku, z toho 6 do 28 dnů po narození.

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2018

V prvních třech čtvrtletích roku 2018 bylo v kraji uzavřeno 2 357 manželství, tj. o 141 více než v témže období o rok dříve. V 71 % případů šlo u obou snoubenců o jejich první sňatek.

Rozvedeno bylo v kraji podle dostupných informací během ledna až září 2018 celkem 719 manželství, což je o 143 méně než ve stejném období v roce 2017. Ve 41 % případů bylo manželství rozvedeno na základě společného návrhu manželů. Mezi rozvedenými manželstvími převažovala ta s nezletilými dětmi (62 %).

Informace o potratech nejsou za sledované období k dispozici z důvodu neúplnosti dat poskytnutých Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR.

Obyvatelstvo Pardubického kraje v 1. až 3. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)

 

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji