Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2022

 

12. 9. 2022

(předběžné údaje)

Počet obyvatel Pardubického kraje v průběhu prvního pololetí letošního roku vzrostl o 369 osob, ke konci června žilo na území kraje celkem 514,9 tis. obyvatel. Na přírůstku počtu obyvatel se podílelo pouze zahraniční stěhování, přirozenou měnou obyvatel ubylo. Meziročně se snížil počet zemřelých, živě narozených dětí i rozvodů; naopak sňatků bylo oproti 1. pololetí 2021 uzavřeno více.

Podle předběžné statistické bilance žilo na území Pardubického kraje k 30. červnu 2022 celkem 514 887 osob (255 489 mužů a 259 398 žen). Oproti 1. lednu 2022 se celkový počet obyvatel kraje zvýšil o 369 osob. Přirozenou měnou (rozdíl mezi počtem živě narozených dětí a zemřelých osob) ubylo v kraji 538 obyvatel, tj. 2,3krát méně ve srovnání s 1. až 2. čtvrtletím roku 2021. Stěhováním získal kraj 907 osob (o 175 více než ve stejném období loni).

Počet obyvatel se v prvním pololetí letošního roku zvýšil v sedmi krajích České republiky. Nejvyšší celkový relativní (po přepočtu na 1 000 obyvatel) přírůstek počtu obyvatel zaznamenal Středočeský kraj (10,4 ‰) a Hl. město Praha (7,7 ‰). Pardubický kraj se s hodnotou 1,4 ‰ zařadil na páté místo v mezikrajském srovnání za Plzeňský (4,3 ‰) a Jihomoravský kraj (2,0 ‰). K nejvyššímu relativnímu úbytku obyvatel došlo v krajích Moravskoslezském (-4,9 ‰) a Ústeckém (-3,6 ‰).

Pohyb obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2022
graf

Ke kladné hodnotě migračního salda (+907 osob) v kraji přispělo pouze zahraniční stěhování. Ze zahraničí se na území Pardubického kraje během 1. až 2. čtvrtletí 2022 přistěhovalo 1 576 osob (téměř tři pětiny z nich směřovaly do okresu Pardubice), do zahraničí se vystěhovalo 603 osob. Zahraničním stěhováním tedy vzrostl počet obyvatel kraje o 973 osob. Stěhováním mezi kraji České republiky přišel Pardubický kraj o 66 obyvatel (2 339 přistěhovalých a 2 405 vystěhovalých).

Počet obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2022
tabulka

V průběhu 1. pololetí roku 2022 vzrostl počet obyvatel v okresech Pardubice (+434 osob, 5,1 ‰) a Chrudim (+171 osob, 3,3 ‰). Relativně (po přepočtu na 1 000 obyvatel) byl nejvyšší pokles počtu obyvatel evidován na Svitavsku (-2,7 ‰), v okrese Ústí nad Orlicí dosáhl celkový populační úbytek -1,4 ‰. Ve všech okresech kraje byly ve sledovaném období zaznamenány úbytky počtu obyvatel přirozenou měnou (převaha počtu zemřelých nad narozenými), stěhováním naopak okresy obyvatele získaly.

Pohyb obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2022
tabulka

V průběhu prvních šesti měsíců roku 2022 se podle předběžných údajů v kraji živě narodilo 2 426 dětí, o 251 dětí méně než ve stejném období loni. Na 1 000 obyvatel středního stavu připadalo 9,5 živě narozených při republikovém průměru 9,6 ‰. Prvorozené děti tvořily 44,5 % všech živě narozených, druhorozené 39,3 % a děti narozené ve třetím či vyšším pořadí 16,2 %. Mimo manželství se narodilo 1 224 dětí, tj. 50,5 % ze všech živě narozených (o 2,4 procentního bodu více než ve stejném období roku 2021). V rámci kraje měly děti narozené neprovdaným matkám nejvyšší zastoupení v okrese Chrudim (53,8 %), nejnižší pak na Pardubicku (48,6 %).

Obyvatelstvo Pardubického kraje v 1. až 2. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)
tabulka

V průběhu ledna až června 2022 v kraji zemřelo 2 964 osob (1 550 mužů a 1 414 žen), což bylo o 964 osob méně než v témže období loňského roku. Téměř celý tento meziroční úbytek počtu zemřelých přitom spadá do 1. čtvrtletí letošního roku (meziročně o 930 zemřelých méně), v samotném 2. čtvrtletí letos zemřelo ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 o 34 osob méně. V porovnání s průměrným počtem zemřelých v 1. pololetí v období let 2015–2019 (před vypuknutím pandemie covid-19) zemřelo letos v kraji o 5,5 % osob více. Úmrtnost vyjádřená počtem zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu dosáhla v kraji 11,6 ‰ při republikovém průměru 11,4 ‰. Téměř polovina (48 %) zemřelých byla starší 80 let. V uvedeném období zemřelo v kraji 5 dětí do 1 roku, z toho 3 děti do 28 dnů po narození.

V 1. pololetí roku 2022 bylo v kraji uzavřeno 1 022 manželství, tj. o 295 více než ve stejném období roku 2021. V 67 % událostí šlo u obou snoubenců o jejich první sňatek. V relativním vyjádření (po přepočtu na 1 000 obyvatel) dosáhla sňatečnost v Pardubickém kraji hodnoty 4,0 ‰, což byla hodnota mírně pod republikovým průměrem (4,1 ‰).

Rozvedeno bylo v kraji podle dostupných údajů během ledna až června letošního roku 478 manželství (ve srovnání s předchozím rokem o 66 méně). Rozvodovost na 1 000 obyvatel dosáhla v kraji 1,9 ‰ při obdobném republikovém průměru (2,0 ‰).

Pohyb obyvatel v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí

graf

Přírůstky obyvatel v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí

graf

Pohyb obyvatel v ČR a krajích v 1. až 2. čtvrtletí 2022

graf

 

Poznámky:

Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců
s platným azylem v České republice. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou
v Brně.

V počtu a pohybu obyvatel nejsou zahrnuty osoby s udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Veškeré údaje za rok 2022  jsou předběžné.

 

 • Tabulka - Počet obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2022
 • Tabulka - Pohyb obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2022
 • Tabulka - Obyvatelstvo Pardubického kraje v 1. až 2. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)
 • Tabulka - Počet obyvatel podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2022
 • Tabulka - Pohyb obyvatel podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2022
 • Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2022 - komentář v PDF
 • Více informací naleznete:

 • Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. pololetí 2022 Odkaz [nové okno]
  (publikace s daty za ČR, regiony soudržnosti, kraje, okresy a správní obvody ORP)
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Mgr. Klára Vávrová, Tel.: 466 743 433, E-mail: klara.vavrova@czso.cz
  Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 466 743 418, 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz