Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2021

 

13. 9. 2021

(předběžné údaje)

Počet obyvatel Pardubického kraje se v průběhu prvního pololetí roku 2021 snížil o více než 700 osob, ke konci června žilo na území kraje celkem 522 072 osob. Přirozenou měnou poklesl počet obyvatel o více než 1,2 tis. osob (zejména v důsledku vysokého počtu zemřelých v 1. čtvrtletí). Migrační přírůstek ve výši 484 osob byl v meziročním srovnání o téměř dvě pětiny nižší. Meziročně ubylo narozených, počty sňatků i rozvodů se zvýšily.

Podle předběžné statistické bilance žilo na území Pardubického kraje k 30. červnu 2021 celkem 522 072 osob (259 330 mužů a 262 742 žen). Oproti 1. lednu 2021 se celkový počet obyvatel kraje snížil o 784 osob. Výrazně poklesl počet obyvatel přirozenou měnou, když počet zemřelých osob byl o 1 268 vyšší než počet živě narozených dětí. Stěhováním přibylo 484 osob (o 300 osob méně než ve stejném období předchozího roku).

Počet obyvatel se v 1. pololetí letošního roku snížil v deseti krajích České republiky. Celkové úbytky počtu obyvatel se v relativním vyjádření (po přepočtu na 1 000 obyvatel) pohybovaly od -0,8 ‰ v Jihočeském kraji až po -9,7 ‰ v Karlovarském kraji. Hodnota -3,0 ‰ zjištěná v Pardubickém kraji představovala šestý nejvyšší úbytek obyvatel v mezikrajském srovnání. Nárůst počtu obyvatel zaznamenaly v období od ledna do června letošního roku pouze čtyři kraje: Středočeský (9,8 ‰), Hl. město Praha (9,5 ‰), Plzeňský (1,7 ‰) a Jihomoravský (0,9 ‰).

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2021
graf

Ke kladné hodnotě migračního salda (+484 osob) v kraji přispělo opět pouze zahraniční stěhování. Ze zahraničí se na území Pardubického kraje během 1. až 2. čtvrtletí 2021 přistěhovalo 1 284 osob (60 % z nich směřovalo do okresu Pardubice), do zahraničí se vystěhovalo 801 osob. Zahraničním stěhováním tedy vzrostl počet obyvatel kraje o 483 osob. Stěhováním mezi kraji České republiky se počet obyvatel kraje téměř nezměnil (2 211 přistěhovalých a 2 210 vystěhovalých).

Počet obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2021
tabulka

Mírný nárůst počtu obyvatel v 1. pololetí letošního roku zaznamenal pouze okres Pardubice (+24 osob, 0,3 ‰). V ostatních okresech kraje se počet obyvatel snížil (celkové relativní úbytky se pohybovaly od -2,3 ‰ na Chrudimsku do -7,3 ‰ na Orlickoústecku). Ve všech okresech byly zaznamenány výrazné úbytky počtu obyvatel přirozenou měnou (převaha počtu zemřelých nad narozenými), stěhováním naopak okresy (s výjimkou okresu Ústí nad Orlicí) obyvatele získaly.

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2021
tabulka

V průběhu prvních šesti měsíců roku 2021 se podle předběžných údajů v kraji živě narodilo 2 649 dětí, to je o 30 dětí méně než ve stejném období loni. Na 1 000 obyvatel středního stavu připadalo 10,2 živě narozených při republikovém průměru 10,4 ‰. Prvorozené děti tvořily 44 % všech živě narozených, druhorozené 42 % a děti narozené ve třetím či vyšším pořadí 14 %. Mimo manželství se narodilo 1 275 dětí, tj. 48,1 % ze všech živě narozených (o 0,2 procentního bodu méně než ve stejném období roku 2020) při 48,4% republikovém podílu. V rámci kraje měly děti narozené neprovdaným matkám nejvyšší zastoupení v okrese Chrudim (50,1 %), nejnižší pak na Pardubicku (46,3 %).

Obyvatelstvo Pardubického kraje v 1. až 2. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)

tabulka

V průběhu ledna až června roku 2021 v kraji zemřelo 3 917 osob (2 086 mužů a 1 831 žen), což je o 1,1 tis. osob více než v témže období loňského roku. Meziroční nárůst o 41 % (při 33% republikovém průměru) byl mezi kraji 4. nejvyšší po Karlovarském (meziroční zvýšení o 55 %), Královéhradeckém (50 %) a Libereckém kraji (44 %).

Postupně zlepšující se vývoj úmrtnostních poměrů můžeme pozorovat z pohledu jednotlivých čtvrtletí roku. Zatímco v 1. čtvrtletí 2021 dosáhl meziroční nárůst počtu zemřelých v kraji 75 %, ve 2. čtvrtletí roku 2021 bylo meziroční navýšení počtu úmrtí 6%. Největší meziroční přírůstek počtu zemřelých byl zaznamenán v březnu letošního roku (dvojnásobek oproti březnu 2020), v následujících měsících již převis zemřelých postupně klesal.

Úmrtnost vyjádřená počtem zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu dosáhla v kraji v 1. pololetí letošního roku 15,1 ‰ (hodnota uprostřed žebříčku krajů) při republikovém průměru 14,4 ‰. V uvedeném období zemřely v kraji 4 děti do 1 roku, z toho 2 děti do 28 dnů po narození.

V 1. pololetí roku 2021 bylo v kraji uzavřeno 695 manželství, tj. o 52 (o 8 %) více než ve stejném období roku 2020. V porovnání s 1. pololetím roku 2019 (před pandemií onemocnění covid-19) byl letošní počet sňatků v kraji o 35 % nižší. V 65 % událostí šlo u obou snoubenců o jejich první sňatek. V relativním vyjádření (po přepočtu na 1 000 obyvatel) dosáhla sňatečnost v Pardubickém kraji hodnoty 2,7 ‰, což byla hodnota mírně pod republikovým průměrem (2,8 ‰).

Rozvedeno bylo v kraji podle dostupných údajů během ledna až června letošního roku 547 manželství (ve srovnání s předchozím rokem o 23 více). Rozvodovost na 1 000 obyvatel dosáhla v kraji 2,1 ‰ při obdobném republikovém průměru (2,0 ‰). Mezi rozvedenými manželstvími převažovala ta s nezletilými dětmi (64 %).

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí

graf

Pohyb obyvatelstva v ČR a krajích v 1. až 2. čtvrtletí 2021

graf

 

Poznámky:

Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska
a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců
s platným azylem v České republice. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou
v Brně.

Veškeré údaje za rok 2021 jsou předběžné.

 

 • Tabulka - Počet obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2021
 • Tabulka - Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2021
 • Tabulka - Obyvatelstvo Pardubického kraje v 1. až 2. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)
 • Tabulka - Počet obyvatel podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2021
 • Tabulka - Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2021
 • Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2021 - komentář v PDF
 • Více informací naleznete:
 • Pohyb obyvatelstva - 1. pololetí 2021 Odkaz [nové okno]
  (Rychlá informace – ústřední stránky ČSÚ)
 • Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. pololetí 2021 Odkaz [nové okno]
  (publikace s daty za ČR, kraje, okresy)
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:
  Mgr. Klára Vávrová
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 466 743 433
  E-mail: klara.vavrova@czso.cz