Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2020

 

11. 9. 2020

(předběžné údaje)

Počet obyvatel Pardubického kraje se v průběhu prvního pololetí roku 2020 zvýšil o 768 osob; ke konci června žilo na území kraje celkem 523 430 osob. Na přírůstku počtu obyvatel se podílelo pouze zahraniční stěhování, přirozenou měnou kraj obyvatele ztrácel. Meziročně se snížil počet narozených i zemřelých. V souvislosti s opatřeními přijatými proti šíření onemocnění Covid-19 meziročně výrazně poklesl počet sňatků.

Podle předběžné statistické bilance žilo na území Pardubického kraje k 30. červnu 2020 celkem 523 430 osob (260 152 mužů a 263 278 žen). Oproti 1. lednu 2020 vzrostl celkový počet obyvatel kraje o 768 osob. Přirozenou měnou se počet obyvatel snížil, když počet zemřelých byl o 108 osob vyšší než počet živě narozených. Stěhováním přibylo 876 osob.

Počet obyvatel se v 1. pololetí letošního roku zvýšil celkem v šesti krajích České republiky. Nejvyšší celkový relativní (po přepočtu na 1 000 obyvatel) přírůstek počtu obyvatel zaznamenal Středočeský kraj (9,9 ‰). Pardubický kraj se s hodnotou 3,0 ‰ zařadil spolu s Jihomoravským krajem na čtvrté místo v mezikrajském srovnání. K nejvyššímu relativnímu úbytku obyvatel došlo v krajích Moravskoslezském a Zlínském (-5,9 ‰, resp. -4,2 ‰).

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2020

graf

Na kladné hodnotě migračního salda (+876 osob) v kraji měla zásluhu zahraniční migrace. Ze zahraničí se na území Pardubického kraje během 1. až 2. čtvrtletí 2020 přistěhovalo 1 323 osob, do zahraničí se vystěhovalo 439 osob. Zahraničním stěhováním tedy vzrostl počet obyvatel kraje o 884 osob (v loňském 1. pololetí byl však přírůstek zahraniční migrací o více než 150 osob vyšší). Stěhováním mezi kraji České republiky ztratil Pardubický kraj 8 obyvatel (1 858 přistěhovalých a 1 866 vystěhovalých).

Počet obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2020
tabulka

K nejvyššímu absolutnímu i relativnímu celkovému přírůstku obyvatel došlo v 1. pololetí letošního roku v okrese Pardubice (+793 osob, 9,1 ‰). Na zvýšení počtu obyvatel se na Pardubicku podílelo zejména stěhování (+763 osob), v menší míře (+30 osob) zde přispěla k početnímu růstu i přirozená měna (jediný okres kraje s kladným přirozeným přírůstkem). Obyvatel ve sledovaném období přibylo ještě v okrese Chrudim (+198 osob), ve zbývajících okresech kraje se počet obyvatel snížil.

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2020
tabulka

V průběhu prvních šesti měsíců roku 2020 se podle předběžných údajů v kraji živě narodilo 2 661 dětí, to je o 103 dětí méně než ve stejném období vloni. Na 1 000 obyvatel středního stavu připadalo 10,2 živě narozených, republikový průměr činil 10,1 ‰. Prvorozené děti tvořily 47 % všech živě narozených, druhorozené 39 % a děti narozené ve třetím či vyšším pořadí 14 %. Mimo manželství se narodilo 1 286 dětí, tj. 48,3 % (o 0,9 procentního bodu více než ve stejném období vloni). V rámci kraje měly děti narozené neprovdaným matkám nejvyšší zastoupení v okrese Chrudim (51,8 %), nejnižší pak v okrese Pardubice (46,1 %).

Během 1. až 2. čtvrtletí 2020 v kraji zemřelo 2 769 osob (1 424 mužů a 1 345 žen), což je o 94 osob méně než v témže období loňského roku. Úmrtnost vyjádřená počtem zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu dosáhla 10,6 ‰, což je hodnota pod republikovým průměrem (10,7 ‰). Téměř polovina (47 %) zemřelých byla starší 80 let. V uvedeném období zemřelo v kraji 8 dětí do 1 roku, z toho 5 dětí do 28 dnů po narození.

V prvním pololetí roku 2020 bylo v kraji uzavřeno 637 manželství, tj. o 436 méně než v roce předchozím. V nízkém počtu sňatků se odrazila opatření přijatá proti šíření onemocnění Covid-19. V 62 % událostí šlo u obou snoubenců o jejich první sňatek. V relativním vyjádření (po přepočtu na 1 000 obyvatel) dosáhla sňatečnost v Pardubickém kraji hodnoty 2,4 ‰, což je hodnota pod republikovým průměrem (2,5 ‰).

Rozvedeno bylo v kraji podle dostupných údajů během ledna až června letošního roku 503 manželství (o 108 méně než ve stejném období vloni). Meziročně nižší počet rozvodů pravděpodobně souvisí i s omezením činnosti soudů v době nouzového stavu. Rozvodovost na 1 000 obyvatel dosáhla v kraji 1,9 ‰, což je hodnota shodná s republikovým průměrem. Mezi rozvedenými manželstvími převažovala ta s nezletilými dětmi (60 %). Přibližně u čtyř pětin mužů i žen šlo o první rozvod.

Obyvatelstvo Pardubického kraje v 1. až 2. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)

tabulka

 

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí

graf

 

Poznámky:

Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají občanů ČR, cizinců, kteří mají v České republice trvalé bydliště, občanů třetích zemí s vízy k pobytu nad 90 dnů nebo s povolením k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU s přechodným pobytem a cizinců s platným azylem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.

Veškeré údaje za rok 2020 jsou předběžné.

 

 • Tabulka - Počet obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2020
 • Tabulka - Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2020
 • Tabulka - Obyvatelstvo Pardubického kraje v 1. až 2. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)
 • Tabulka - Počet obyvatel podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2020
 • Tabulka - Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2020
 • Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2020 - komentář v PDF
 • Více informací naleznete:
 • Pohyb obyvatelstva - 1. pololetí 2020 Odkaz [nové okno]
  Rychlá informace – ústřední stránky ČSÚ
 • Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. pololetí 2020 Odkaz [nové okno]
  publikace s daty za ČR, regiony soudržnosti, kraje a okresy
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
  • Kontakt:
   Mgr. Klára Vávrová
   Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
   Tel.: 466 743 433
   E-mail: klara.vavrova@cszo.cz