Naděje dožití obyvatel Pardubického kraje, jeho okresů a správních obvodů ORP v roce 2017

 

28. 2. 2019

Podle posledních dostupných údajů o naději dožití při narození by se chlapec narozený v letech 2016–2017 v Pardubickém kraji mohl dožít 76,6 let, dívka narozená ve stejném období pak 82,2 let. Střední délka života se prodlužuje, od roku 2001 vzrostla u mužů i u žen o více než tři roky.

Český statistický úřad v pravidelných intervalech zpracovává a vydává tzv. úmrtnostní tabulky[1], které pomocí tabulkových funkcí vyjadřují intenzitu úmrtnosti dané populace. Součástí těchto tabulek je ukazatel, který se velmi často používá k popisu zdravotního stavu a úmrtnostních poměrů v populaci – tzv. naděje dožití (střední nebo také očekávaná délka života). Naděje dožití říká, kolik let (průměrně) má před sebou osoba v daném věku za předpokladu, že zůstanou po zbytek jejího života zachovány stávající úmrtnostní poměry. Naděje dožití může být počítána pro jakýkoliv věk, nejčastěji se však setkáváme s nadějí dožití při narození, tj. ve věku 0.

Vzhledem k rozdílům v úmrtnosti mužů a žen se tento ukazatel udává pro každé pohlaví zvlášť. Z důvodů vyloučení náhodných výkyvů způsobených nízkým počtem událostí (úmrtí) v některých věcích a letech jsou tabulky do krajů zpracovány za dvouleté kalendářní období (tj. aktuálně za roky 2016–2017), údaje za okresy a správní obvody ORP za pětileté kalendářní období (2013 až 2017). Data za celou Českou republiku jsou propočtena za rok 2017.

Pardubický kraj

Chlapec narozený v Pardubickém kraji v roce 2017 se pravděpodobně dožije věku 76,6 let (meziroční zvýšení o 0,3 roku), což je čtvrtý nejvyšší věk mezi všemi kraji ČR. Dívka narozená v roce 2017 v Pardubickém kraji má před sebou pravděpodobně 82,2  let života (meziroční nárůst o 0,1 roku), což je mezi kraji šestý nejvyšší věk. Hodnoty očekávané délky života mužů i žen v Pardubickém kraji se nacházejí nad celorepublikovým průměrem.

Naděje dožití při narození podle krajů ČR v období 2016–2017

Z porovnání hodnot naděje dožití v období 2016–2017 mezi kraji České republiky zjišťujeme nejdelší očekávanou délku života u mužů v Hl. městě Praze (78,1 roku), u žen pak shodně v Kraji Vysočina a v Praze (82,7 roku). Oblastí s nejnižší nadějí dožití mužů i žen zůstává Ústecký kraj. Jednu z nejnižších středních délek života mají dlouhodobě také obyvatelé Karlovarského a Moravskoslezského kraje.

Střední délka života se dlouhodobě prodlužuje. Od roku 2001 vzrostla v Pardubickém kraji naděje dožití při narození u mužů o 3,7 roku a u žen o 3,3 roku. Střední délka života mužů se prodlužuje rychleji, čímž se snižuje rozdíl v naději dožití mezi pohlavími – v období 2016–2017 činil tento rozdíl 5,6 roku.

Naděje dožití při narození v Pardubickém kraji a ČR

Muž, který v roce 2017 v Pardubickém kraji dovršil 65 let, má pravděpodobně před sebou ještě 16,4 let života, stejně stará žena pak 19,9 let. Kolika let by se měl obyvatel Pardubického kraje pravděpodobně ještě dožít, pokud by se nezměnila úroveň úmrtnosti z období 2016–2017, udává následující tabulka.

Naděje dožití obyvatel Pardubického kraje (2016–2017)

 

Okresy Pardubického kraje

V průměru nejdelší délku života mohou očekávat muži a ženy žijící na Pardubicku. Muž narozený v letech 2013 až 2017 v okrese Pardubice má před sebou pravděpodobně 76,9 let života, naproti tomu muž narozený v okrese Svitavy v průměru o 1,4 roku méně.

V období 2013–2017 dosáhla naděje dožití žen v okrese Pardubice hodnoty 82,3, což je o 0,6 roku  více než v okrese Ústí nad Orlicí, kde byla naopak zjištěna v průměru nejkratší očekávaná délka života žen (81,7 roku).

Naděje dožití v okresech Pardubického kraje v období 2013–2017

Srovnáme-li aktuální hodnoty naděje dožití při narození v okresech Pardubického kraje s hodnotami z období let 2001–2005, pak k největšímu nárůstu střední délky života mužů došlo shodně v okresech Chrudim a Svitavy, a to o 3,6 roku. V případě žen se očekávaná pravděpodobná délka života prodloužila nejvíce v okrese Svitavy – o 3,1 roku.

Naděje dožití při narození v okresech Pardubického kraje v období 2001–2005 a 2013–2017

V rámci celé České republiky mohou v průměru nejdelší střední délku života očekávat muži narození v Hl. městě Praze (77,7 roku) a ženy v okrese Třebíč (83,0 let) v Kraji Vysočina. Očekávaná délka života mužů v okrese Pardubice (76,9 roku) je při srovnání 77 okresů ČR desátá nejvyšší. Pravděpodobný věk dožití žen v okrese Pardubice (82,3 roku) je v meziokresním srovnání 14. nejvyšší.

Mezi okresy ČR s nejnižší nadějí dožití při narození jak u mužů, tak i u žen patří okresy Ústeckého kraje. Nejkratší očekávaná délka života byla v období let 2013–2017 zjištěna v okrese Most – u mužů dosáhla hodnoty 72,9 roku, u žen 78,5 roku.

Kartogram Naděje dožití mužů při narození v okresech ČR v období 2013–2017

 

Kartogram Naděje dožití žen při narození v okresech ČR v období 2013–2017

 

Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje

Naději na nejdelší život mají mezi správními obvody ORP Pardubického kraje muži a ženy narození v období 2013–2017 na Žambersku (77,8 roku, resp. 82,8 roku). Nejméně příznivá hodnota ukazatele naděje dožití byla zjištěna u mužů na Moravskotřebovsku (74,5 roku) a u žen na Králicku (79,0 roku).

Mezi všemi 206 SO ORP v ČR je naděje dožití mužů v SO ORP Žamberk ve sledovaném pětiletém období druhá nejvyšší. Nejdelší očekávaná délka života mužů byla zjištěna v SO ORP Nové Město nad Metují (78,6 roku, Královéhradecký kraj), nejkratší pak v SO ORP Bílina (72,1 roku, Ústecký kraj). Naděje dožití žen v SO ORP Žamberk je při srovnání všech obvodů ORP desátá nejvyšší. Nejvyšší hodnota střední délky života žen byla zjištěna v SO ORP Náměšť nad Oslavou (84,0 roku, Kraj Vysočina), nejnižší v SO ORP Litvínov (78,0 roku, Ústecký kraj).

Naděje dožití ve správních obvodech ORP Pardubického kraje v období 2013–2017

 

Naděje dožití při narození ve správních obvodech ORP Pardubického kraje v období 2013–2017

 

 [1] V roce 2018 (při výpočtu dat za rok 2017, resp. 2016–2017 přistoupil Český statistický úřad k úpravě metodiky konstrukce úmrtnostních tabulek (blíže viz https://www.czso.cz/csu/czso/umrtnostni-tabulky-metodika). Údaje v tomto komentáři vycházejí z úmrtnostních tabulek zpracovaných novou metodikou.

 

 • Naděje dožití obyvatel Pardubického kraje, jeho okresů a správních obvodů ORP - aktualita v PDF
 • Více informací naleznete:

 • Úmrtnostní tabulky Odkaz [nové okno]
  (data za ČR, regiony soudržnosti, kraje, okresy a správní obvody ORP)
 • Kontaktní osoba:
  Mgr. Klára Vávrová
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  tel.: 466 743 433
  e-mail: klara.vavrova@czso.cz