Městské obvody v Pardubicích v datech Sčítání lidu, domů a bytů 2011

 

Český statistický úřad zahájil zveřejňování definitivních výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011, které jsou postupně publikovány na internetové adrese www.scitani.cz. Definitivní výsledky sčítání poskytují údaje o obyvatelstvu podle místa obvyklého pobytu. Součástí již zveřejněných údajů zjišťovaných k 26.3.2011 jsou také základní data za jednotlivé městské obvody v krajském městě. V příspěvku jsou využita data vygenerovaná ke dni 19.11.2012 (před revizí).
Ke dni sčítání žilo na území krajského města 90 764 obyvatel, z toho nejvíce v MO Pardubice I (23 % celkového počtu obyvatel metropole). Přibližně pětina obyvatel města má svůj obvyklý pobyt v městském obvodu Pardubice II a také v MO Pardubice III. Přestože je městský obvod Pardubice II (Polabiny, Cihelna) druhým nejvíce zalidněným obvodem ve městě, na celkovém počtu domů se podílí pouze pěti procenty, což je dáno typem zástavby území s převahou bytových domů. Nejvíce obydlených domů stojí na území MO Pardubice V (téměř pětina domů města). Na druhé straně nejmenším obvodem co do počtu obyvatel i domů je MO Pardubice VIII, před rokem 2006 samostatná obec Hostovice.Ve všech městských obvodech kromě MO Pardubice III žije více žen než mužů. Nejvyšší procentní převahu mají ženy v MO Pardubice V (52,5 % obyvatel obvodu). V obvodu Pardubice III (Studánka, Bílé Předměstí) bylo naopak sečteno o 254 více mužů než žen.

Data SLDB 2011 umožňují rovněž analyzovat věkovou strukturu populace (v dostupných výsledcích zatím podle základních věkových skupin). Nejvyšší podíl dětí ve věku 0-14 let žije v MO Pardubice VI (17 % obyvatel obvodu). Na jeho území probíhá v posledních letech významná výstavba především rodinných domů (Svítkov, Staré Čívice) a jedná se tak o atraktivní oblast pro mladé rodiny.


Nejméně příznivá věková skladba obyvatel charakterizuje MO Pardubice II, kde se osoby pětašedesátileté a starší podílejí na celkové populaci obvodu přibližně pětinou a na sto osob do 14 let jich zde připadá přibližně 170, tj. nejvíce ve městě. Převahu počtu osob v nejvyšší věkové kategorii nad počtem dětí ve věku 0-14 let sledujeme rovněž v MO Pardubice V, I, III a IV.


Díky datům ze sčítání lidu lze získat také informace o míře zaměstnanosti, neboli podílu počtu zaměstnaných osob na celkovém počtu osob ekonomicky aktivních (tj. zaměstnaných i nezaměstnaných). Nejvyšší míra zaměstnanosti je typická pro obyvatele MO Pardubice III (94 %), naopak nejnižší zaměstnanost (91 %) charakterizuje obyvatele MO Pardubice V.Ke dni sčítání bylo ve městě Pardubice obydleno 9 738 domů s celkovým počtem 38 414 obydlených bytů (údaje o počtu neobydlených domů a bytů zatím nebyly zveřejněny). Nejvíce obydlených bytů se nachází na území MO Pardubice I a II (v úhrnu téměř polovina bytů ve městě). Na jeden dům připadá nejvíce obydlených bytů v MO Pardubice II (17 bytů na dům; sídliště Polabiny). Naopak v MO Pardubice VI (zástavba rodinných domů v částech Svítkov, Staré Čívice a dalších) je počet bytů na jeden dům nejnižší (1,3 bytu). S tím souvisí i rozdílný počet obyvatel připadajících na jeden dům, který se ve městě pohybuje od 37 v MO Pardubice II po 3,5 v MO Pardubice VI.