Lesnictví v Pardubickém kraji v roce 2019

 

14. 9. 2020

Listnaté dřeviny v nově zalesňovaných a uměle obnovovaných porostech Pardubického kraje převážily nad jehličnatými dřevinami. Výchovné zásahy byly v kraji v roce 2019 realizovány na nejmenší ploše a objem těžby dřeva vzrostl na nejvyšší hodnotu od roku 2009. Objem zpracované nahodilé těžby dřeva tvořil 94,4% podíl z celkového množství vytěženého dřeva.

V roce 2019 se lesy v Pardubickém kraji podle Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (Lesní hospodářské plány a osnovy platné k 31. 12. 2019) rozprostíraly na výměře 131,5 tisíce hektarů, tvořily 29,1 % z celkové rozlohy kraje a 5,0 % z rozlohy lesních pozemků ČR. Podle kategorie lesa měl v kraji nejvyšší – 87,2% zastoupení les hospodářský (převažuje produkční funkce). Do kategorie lesa zvláštního určení (převažuje poslání zlepšovat a chránit životní prostředí) patřilo 12,4 % výměry lesních pozemků v kraji a nejnižší zastoupení měl les ochranný (zajišťuje ochranu exponovaných přírodních lokalit) s 0,4 % výměry.

Podíl jehličnatých porostů reprezentoval 78,0 % porostní plochy lesů v kraji, listnaté stromy tvořily 22,0 %. Zastoupení jehličnatých stromů je v Pardubickém kraji, jak naznačuje výše umístěný kartodiagram, v mezikrajském srovnání páté nejvyšší. Nejvíce jehličnanů roste v Kraji Vysočina (86,7 %) a v Jihočeském kraji (84,0 %); nejvyšší (nadpoloviční) podíl listnatých stromů má na svém území Hlavní město Praha (69,1 %) a Jihomoravský kraj (53,3 %).

V roce 2019 bylo v České republice podle zpracovaných výkazů ČSÚ – Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví Les 8-01 zalesněno (tzn. zalesnění a obnova lesa provedená uměle) celkem 28 670 hektarů půdy, přičemž Pardubický kraj se na republikovém úhrnu podílel 821 ha (2,9 %). Celková výměra plochy, na které bylo realizováno zalesňování a přirozená obnova lesa v kraji v roce 2019, překonala výměru roku předchozího o 5,6 %.

Zalesňování a přirozená obnova lesa v Pardubickém kraji

Z hlediska struktury nově vysazovaných porostů byly jehličnany (s převahou smrku) v Pardubickém kraji v roce 2019 vysazeny na 363 hektarech, což představuje 44,2 % z celkové zalesněné výměry. Listnaté dřeviny byly v kraji použity k zalesnění 458 hektarů – 55,8 % zalesněné výměry s převahou dubu. Podíl listnatých dřevin na nově zalesňovaných plochách v kraji se proti předchozímu roku zvýšil o 18,3 procentního bodu a byl nejvyšší od roku 2009. Poprvé v kraji v roce 2019 byla nově zalesněná plocha listnatých dřevin vyšší než plocha jehličnanů, které převažovaly v letech předchozích.

Výchovné zásahy realizované v lesních porostech Pardubického kraje

Výchovné zásahy (probírky a prořezávky) byly v roce 2019 v Pardubickém kraji realizovány na ploše 2,1 tis. hektarů, což je zároveň, jak naznačuje výše umístěný graf, nejnižší hodnota od roku 2009. Meziročně se v kraji snížila plocha lesních porostů ošetřených výchovnými zásahy o 40,5 % (v ČR pokles o 33,0 %).

Škody způsobené zvěří v krajích ČR v roce 2019

Škody způsobené zvěří v lesích Pardubického kraje v roce 2019 byly vyčísleny na necelých 900 tis. Kč, meziročně se snížily o necelá 4 % a celkově byly druhé nejnižší v mezikrajském srovnání po Královéhradeckém kraji (410 tis. Kč). Nejvyšší hodnotu škod způsobených zvěří na lesních porostech přesahující 3,5 milionu Kč vykázal v roce 2019 Ústecký kraj, který patří dlouhodobě k nejpostiženějším.

Těžba dřeva z hlediska důvodu těžby v Pardubickém kraji

V průběhu roku 2019 se v Pardubickém kraji vytěžilo 1 285 tis. m3 dřeva bez kůry (b. k.), což představuje 3,9% podíl na celkové těžbě dřeva v České republice a zároveň nejvyšší hodnotu v kraji od roku 2000. Meziročně se celková těžba dřeva v kraji zvýšila o 29,1 % (tempo růstu v ČR bylo nižší o 2,2 procentní body).

Jehličnaté dřeviny se na vytěžené dřevní hmotě v kraji v roce 2019 podílely 95,0 % (1 221 tis. mb. k.). Ve struktuře vytěženého dřeva podle druhu převažoval smrk s 86% podílem na celku, dřevo borové tvořilo 7,4 %. Těžba listnatých dřevin reprezentovala 5,0 % (64 tis. m3 b. k.) z celkové těžby dřeva v kraji. Čtvrtinu vytěženého listnatého dřeva tvořilo dřevo dubové, pětinu dřevo bukové.

Objem zpracované nahodilé těžby dřeva v roce 2019 představoval v Pardubickém kraji 1 213,4 tis. mb. k. a tvořil 94,4% podíl z celkového množství vytěženého dřeva. Celkový objem nahodilé těžby v kraji za rok 2019 meziročně vzrostl o polovinu, při třetinovém nárůstu v ČR. Téměř 60 % objemu nahodilé těžby dřeva v kraji tvořila těžba z důvodu kalamit způsobených hmyzem, meziročně vzrostla téměř 2,5 krát. Těžba v důsledku živelních příčin meziročně poklesla o 17,9 % a tvořila čtvrtinu objemu nahodilé těžby dřeva v kraji. Ve všech krajích ČR kromě Karlovarského kraje převažovala v roce 2019 těžba v důsledku poškození hmyzem, především kůrovcem nad jinými vlivy.

Lesnictví v Pardubickém kraji