Lesnictví v Pardubickém kraji v roce 2018

 

14. 11. 2019

Lesy pokrývají téměř třetinu rozlohy Pardubického kraje. Jehličnany tvoří čtyři pětiny porostu na lesních pozemcích kraje. Jehličnaté i listnaté lesy v kraji jsou mladší, než je průměrné stáří lesů v ČR. Výchovné zásahy byly v kraji v roce 2018 realizovány na nejmenší ploše od roku 2000. Objem těžby dřeva v Pardubickém kraji meziročně vzrostl o čtvrtinu, objem zpracované nahodilé těžby se zvýšil trojnásobně.

V roce 2018 se lesy v Pardubickém kraji podle Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (Lesních hospodářských plánů a osnov k 31. 12. 2018) rozprostíraly na výměře 131 tisíc hektarů, tvořily 29 % z celkové rozlohy kraje a 5 % z rozlohy lesních pozemků ČR. Podle kategorií lesů měl nejvyšší zastoupení v kraji les hospodářský (převažuje produkční funkce), a to z 87 %, což byl zároveň třetí nejvyšší podíl v mezikrajském srovnání. Do kategorie lesů zvláštního určení (převažuje poslání zlepšovat a chránit životní prostředí) patřilo 12 % a nejnižší zastoupení měl les ochranný (zajišťuje ochranu exponovaných přírodních lokalit) s 0,4 %.

Lesnatost a lesy podle kategorií v krajích ČR

Podíl jehličnatých porostů v kraji reprezentoval 79 % porostní plochy lesů, listnaté stromy tvořily 21 %. Zastoupení jehličnatých stromů je v Pardubickém kraji v mezikrajském srovnání páté nejvyšší. Nejvíce jehličnanů roste v Kraji Vysočina (87 %) a shodným podílem v Jihočeském a Plzeňském kraji (84 %); nejvyšší podíl listnatých stromů má na svém území Hlavní město Praha (69 %) a Jihomoravský kraj (53 %).

Dle stáří dřevin patří lesy v Pardubickém kraji v republikovém srovnání mezi mladší lesní porosty. Jak jehličnaté, tak i listnaté lesy v kraji se středním věkem zařadily na šestou nejnižší pozici v mezikrajském srovnání (střední věk jehličnatých dřevin v roce 2018 činil 64 let, listnatých 61 roků). K nejstarším jehličnatým dřevinám se v kraji zařadila kosodřevina (101 let), borovice (70 let) a jedle bělokorá (64 let).

V republice se nejstarší jehličnaté lesy kromě Hlavního města Prahy nacházejí v Jihočeském kraji (střední věk jehličnanů na daném území převyšuje 70 let). Nejmladší jehličnany rostou v Ústeckém kraji, ve kterém jako v jediném kraji v republice střední věk stromů nedosahuje ani 60 let).

Stáří a podíl jehličnatých lesů podle krajů ČR v roce 2018

Nejstarší listnaté stromy v ČR, jejichž střední věk se v roce 2018 blížil k 80 rokům, se nacházejí na území Hlavního města Prahy. Nadprůměrný podíl listnatých lesů a v pořadí druhé nejstarší listnaté porosty vykázal Zlínský kraj (70 let). Mezi nejmladší listnaté lesy se řadí lesy v Karlovarském kraji a na Vysočině (nedosahují v průměru ani 54 roků).

Mezi nejstarší listnaté porosty v kraji podle dřevin patří habry (střední věk v roce 2018 činil 78 let), duby (74 let) a akáty (65 let). Na republikové úrovni je pořadí dřevin dle středního věku obdobné jako v kraji, kdy se na první pozici umístil habr (79 let), následoval dub (73 let) a akát (66 let).

Stáří a podíl listnatých lesů podle krajů ČR v roce 2018

V roce 2018 bylo v České republice podle statistického šetření ČSÚ (statistický výkaz Les 8-01) zalesněno (tzn. zalesnění a obnova lesa provedená uměle) celkem 21 245 hektarů půdy, Pardubický kraj se na republikovém úhrnu podílel 777 ha (3,7 %). Výměra provedeného zalesňování a přirozené obnovy v kraji v roce 2018 jen mírně překonala výměru roku 2017, která byla však nejnižší od roku 2001.

Umělé zalesňování podle druhu dřevin a přirozená obnova lesa v Pardubickém kraji

Z hlediska struktury nově vysazovaných porostů byly jehličnany (s převahou smrku) v Pardubickém kraji vysazeny téměř na 500 hektarech, což představuje 62,5 % z celkové zalesněné výměry v roce 2018. Listnaté dřeviny byly v Pardubickém kraji v roce 2018 použity k zalesnění bezmála 300 hektarů (37,5 % zalesněné výměry) s převahou dubu.

Výchovné zásahy (probírky a prořezávky) byly v roce 2018 v Pardubickém kraji realizovány na ploše 3,5 tis. hektarů, což je zároveň nejnižší hodnota od roku 2000 jak naznačuje graf. Meziročně se snížila plocha lesních porostů ošetřených výchovnými zásahy v kraji o 30 % (v ČR pokles o 33 %). Plocha lesních pozemků, na kterých byly v roce 2018 realizovány výchovné zásahy v Pardubickém kraji, představovala 6 % z republikového úhrnu. Kraj vykázal pátý nejvyšší podíl lesních porostů ošetřených výchovnými zásahy v mezikrajském srovnání.

Výchovné zásahy realizované v lesních porostech Pardubického kraje

Při probírkách, které slouží k usměrnění a úpravě porostní skladby v porostu středního věku, bylo v roce 2018 v kraji upraveno celkem 1 785 hektarů plochy a při této činnosti bylo vytěženo 68,5 tis. m3 dřevní hmoty bez kůry. Ve srovnání s rokem předchozím se plocha, na které byly v lesích Pardubického kraje v roce 2018 realizovány probírky, snížila o 40 % při republikovém poklesu o 49 %.

Škody způsobené zvěří v lesích Pardubického kraje se v roce 2018 blížily k 1 mil. korun. Meziročně se snížily téměř o 10 %, přesto byly čtvrté nejnižší v mezikrajském srovnání. Nejvyšší hodnotu škod způsobených zvěří přesahující 3 miliony Kč vykázaly v roce 2018 kraje Jihočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský.

Škody způsobené zvěří podle krajů ČR

V průběhu roku 2018 se v Pardubickém kraji vytěžilo 995 tis. m3 dřeva bez kůry (b. k.), což představuje 4% podíl na celkové těžbě dřeva v České republice. Meziročně se celková těžba v kraji zvýšila o čtvrtinu (republikové tempo růstu bylo vyšší a činilo 33 %).

Jehličnaté dřeviny se na vytěžené dřevní hmotě v kraji v roce 2018 podílely 92 % (917 tis. mb k.), ve struktuře vytěženého dřeva podle dřevin převažoval smrk s podílem na celku 80 % a dřevo borové 10 %. Těžba listnatých dřevin představovala 8 % (78 tis. m3 b. k.) z celkové těžby dřeva v kraji. Čtvrtinu vytěženého listnatého dřeva tvořilo dřevo dubové.

Těžba dřeva a nahodilá těžba dřeva v Pardubickém kraji

Objem zpracované nahodilé těžby dřeva v roce 2018 představoval v Pardubickém kraji 801 tis. mb. k., meziročně vzrostl trojnásobně, při dvojnásobném republikovém nárůstu. Na krajské úrovni převládala nahodilá těžba z důvodu klimatických vlivů (46 % nahodilé těžby), na republikové úrovni to byly kalamity způsobené hmyzem (57 % nahodilé těžby).

Lesnictví v Pardubickém kraji