Lesnictví v Pardubickém kraji v roce 2017

 

Lesy pokrývají téměř třetinu Pardubického kraje. Jehličnany tvoří čtyři pětiny porostu na lesních pozemcích kraje. Výchovné zásahy byly v kraji v roce 2017 realizovány na nejmenší ploše za uplynulých 17 let.

V roce 2017 se lesní pozemky v Pardubickém kraji podle Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů rozprostíraly na výměře větší než 130 tisíc hektarů, tvořily 29 % z celkové rozlohy kraje a 5 % z rozlohy lesních pozemků ČR. Podíl jehličnatých porostů v kraji reprezentoval 79 % porostní plochy lesů, listnaté stromy tvořily 21 %. Zastoupení jehličnatých stromů je v Pardubickém kraji v mezikrajském srovnání páté nejvyšší. Nejvíce jehličnanů roste v Kraji Vysočina (87 %) a v Jihočeském kraji (85 %); nejvyšší podíl listnatých stromů má na svém území Hlavní město Praha (69 %) a Jihomoravský kraj (53 %).

 

V roce 2017 bylo v České republice podle statistického šetření ČSÚ (statistický výkaz Les 8-01) zalesněno (tzn. zalesnění a obnova lesa provedená uměle) celkem 19 973 hektarů půdy, Pardubický kraj se na republikovém úhrnu podílel 757 ha (4 %). Největší podíl zalesněné půdy z republikového úhrnu byl evidován v kraji Olomouckém (16 %) a Moravskoslezském (11 %); nejmenší podíl uměle zalesněné půdy vykázal (kromě Hlavního města Prahy) kraj Liberecký a Královéhradecký (shodně 3 %).

Struktura dřevin uměle zalesněných ploch v Pardubickém kraji a České republice v roce 2017

Z hlediska struktury nově vysazovaných porostů byly jehličnany v Pardubickém kraji v roce 2017 vysazeny na 500 hektarech, což představuje 66 % z celkové zalesněné výměry; tímto podílem jehličnanů v uměle obnovovaných lesních porostech se kraj zařadil na čtvrtou nejvyšší příčku v mezikrajském srovnání. Smrk byl v Pardubickém kraji vysazen na 302 hektarech (tj. 40 % z celkové zalesňované plochy), borovice na 104 hektarech (14 %) a na 71 hektarech (9 %) jedle.

Listnaté dřeviny byly v Pardubickém kraji v roce 2017 použity k zalesnění 257 hektarů (34 % zalesněné výměry). Z listnatých dřevin vysázených v kraji tvořil největší část dubový porost na 125 ha (17 % celkové zalesněné plochy), dále buk na 82 ha (11 %) a javor na 17 ha (2 %).

Výchovné zásahy (probírky a prořezávky) byly v roce 2017 v Pardubickém kraji realizovány na ploše 4 996 hektarů, což je zároveň nejnižší hodnota za posledních 17 let. Meziročně se snížila plocha lesních porostů ošetřených výchovnými zásahy v kraji o 20 %, v republice o 8 %. Plocha lesních pozemků, na kterých byly v roce 2017 realizovány výchovné zásahy v Pardubickém kraji, představovala 6 % z republikového úhrnu. Kraj vykázal čtvrtý nejvyšší podíl lesních porostů ošetřených výchovnými zásahy v mezikrajském srovnání.

Výchovné zásahy realizované v lesních porostech v Pardubickém kraji

Prořezávky, jako výchovné zásahy, které slouží především k odstranění nekvalitních jedinců v mladých nedospělých lesních porostech, byly v Pardubickém kraji v roce 2017 provedeny na ploše 2 021 hektarů, meziročně se plocha snížila o 9 % při republikovém poklesu o 4 %.

Při probírkách, které slouží k usměrnění a úpravě porostní skladby v porostu středního věku, bylo v roce 2017 v kraji upraveno celkem 2 975 hektarů plochy a při této činnosti bylo vytěženo 128,2 tis. m3 dřevní hmoty bez kůry. Ve srovnání s rokem předchozím se plocha, na které byly v lesích Pardubického kraje v roce 2017 realizovány probírky, snížila o 26 % při republikovém poklesu o 11 %.

Škody způsobené zvěří v lesích Pardubického kraje byly v roce 2017 vyčísleny na více než 1 mil. korun. Meziročně se snížily téměř o 300 tis. korun a byly čtvrté nejnižší v mezikrajském srovnání. Škody způsobené zvěří na hektar lesních pozemků byly v kraji v roce 2017 obdobně jako celkové škody ve srovnání krajů čtvrté nejnižší, po dvou sedmých místech v letech předchozích. Nejvyšší hodnotu škod způsobených zvěří na hektar lesních pozemků vykázaly v uplynulých třech letech kraje Ústecký a Jihomoravský.

V průběhu roku 2017 se v Pardubickém kraji vytěžilo 784 tis. m3 dřeva bez kůry (b. k.), což představuje 4% podíl na celkové těžbě dřeva v České republice. Meziročně se celková těžba v kraji zvýšila o 15 tis. m3 (nárůst o 2 % při republikovém nárůstu o 10 %).

Jehličnaté dřeviny se na vytěžené dřevní hmotě v kraji v roce 2017 podílely 89 % (697 tis. m3 b. k.), ve struktuře vytěženého dřeva podle dřevin převažoval smrk s podílem na celku 70 % a dřevo borové 14 %. Těžba listnatých dřevin představovala 11 % (87 tis. m3 b. k.) z celkové těžby v kraji a nejčetněji je zastoupen buk.

Těžba dřeva a nahodilá těžba dřeva v Pardubickém kraji

Objem zpracované nahodilé těžby dřeva v roce 2017 představoval v Pardubickém kraji 268 tis. mb. k., meziročně vzrostl o 18 %, při republikovém nárůstu o 25 %. Jedním z hlavních důvodů nahodilé těžby obecně jsou klimatické vlivy. Živelní pohromy byly v roce 2017 důvodem nahodilé těžby v Pardubickém kraji ze 44 % (v ČR 37 %); další významnou příčinou byly kalamity způsobené hmyzem (v kraji 26 %, v ČR 50 %).