Kulturní zařízení v Pardubickém kraji v roce 2018

 

10. 2. 2020

Obyvatelům Pardubického kraje bylo v roce 2018 k dispozici 394 veřejných knihoven s 27 pobočkami. Na jednu knihovnu (včetně poboček) připadalo průměrně 159 čtenářů. Průměrný registrovaný čtenář v kraji si vypůjčil 35 knih za rok. V posledních letech v kraji výrazně přibylo kin s letním provozem, jejichž počet se mezi lety 2013 až 2018 více než ztrojnásobil.

V Pardubickém kraji bylo na konci roku 2018 v provozu 394 veřejných knihoven a 27 poboček knihoven (lokálně vyčleněných částí knihoven (včetně pojízdných zařízení), které jsou jejich organizačními částmi a pracují pod jejich přímým vedením). Knihovny v kraji evidovaly celkem 2 903 700 knihovních jednotek, z nichž téměř tři tisíce tvořily elektronické dokumenty.

Tabulka Vybrané údaje o veřejných knihovnách v Pardubickém kraji

V roce 2018 bylo v knihovnách v Pardubickém kraji 67 023 registrovaných čtenářů. Jejich počet se v posledních letech snížil, od roku 2012 o devět procent. Čtenáři ve věku do 15 let tvořili v Pardubickém kraji 27,6 % ze všech registrovaných čtenářů knihoven v kraji, přičemž jejich podíl v roce 2018 byl na podobné úrovni jako v předcházejících letech. Při republikovém průměru 27,7 % v roce 2018 měl nejvyšší podíl registrovaných čtenářů do patnácti let Kraj Vysočina (31,3 %), nejnižší naopak Plzeňský kraj (21,7 %).

Za rok 2018 zaznamenaly knihovny v Pardubickém kraji celkem 2 347 179 výpůjček, což bylo oproti roku 2012 o 21 % méně. Počet výpůjček naučné literatury se v tomto období snížil o 36 %, oproti tomu u krásné literatury pouze o 14 %. Na jednoho registrovaného čtenáře v kraji připadalo průměrně 35 vypůjčených knih za rok, což bylo o 5 výpůjček méně než v roce 2012. Nejvíce výpůjček na jednoho čtenáře v roce 2018 evidovaly knihovny Karlovarského kraje (47), naopak nejméně knihovny v Praze (29).

Knihovny v Pardubickém kraji evidovaly v roce 2018 celkem 1 591 606 návštěv, z toho 594 984 bylo pouze prostřednictvím webového rozhraní z prostor mimo knihovnu. Na rozdíl od předchozích let nepřekročil v roce 2018 počet fyzických návštěv knihoven v Pardubickém kraji ani jeden milion, meziročně se snížil o téměř 4 %, oproti roku 2012 o 11 %.

Průměrný počet registrovaných čtenářů na knihovnu (včetně poboček) v letech 2008 a 2018

Pramen: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

graf

V Pardubickém kraji v roce 2018 připadalo na jednu knihovnu (včetně poboček) průměrně 159 registrovaných čtenářů. V mezikrajském srovnání připadalo nejvíce čtenářů na jednu knihovnu v Praze (2 496), naopak nejméně v Kraji Vysočina (118).

Registrovaní čtenáři ve veřejných knihovnách a jejich pobočkách podle věkových kategorií v roce 2018

Pramen: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

graf

V Pardubickém kraji bylo v knihovnách registrováno 22,7 % ze všech obyvatel kraje ve věku do 15 let. Mezi obyvateli kraje ve věkové skupině 15 let a více byl v knihovnách registrován přibližně každý desátý. Nejvyšší podíl registrovaných čtenářů v obou výše zmíněných kategoriích měly knihovny v Praze, nejnižší pak v Ústeckém kraji.

Podíl počítačů s připojením k internetu na všech počítačích pro uživatele ve veřejných knihovnách a jejich pobočkách v roce 2018

Pramen: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

graf

Kromě knih nabízely knihovny v Pardubickém kraji ke konci roku 2018 také 2 022 studijních míst a 612 počítačů pro uživatele. Většina těchto počítačů měla připojení k internetu (94 %). Obdobná situace byla také v dalších krajích, kde s výjimkou Prahy (62 % počítačů připojených k internetu) mělo připojení k internetu 90 až 98 % ze všech počítačů pro uživatele knihoven. Nejvyšší podíl počítačů připojených k internetu měly knihovny Karlovarského kraje.

Tabulka Vybrané údaje o muzeích, galeriích, památnících a památkových objektech v Pardubickém kraji

V Pardubickém kraji bylo ke konci roku 2018 v provozu celkem 30 muzeí a památníků, 3 galerie a 11 poboček muzeí a galerií. Tyto instituce evidovaly 936 tisíc sbírkových předmětů a uspořádaly celkem 391 expozic a výstav. Návštěvnost těchto expozic a výstav v Pardubickém kraji se v roce 2018 pohybovala stejně jako v posledních letech okolo 350 tisíc návštěvníků.

Pardubický kraj měl ke konci roku 2018 celkem 15 památkových objektů přístupných za vstupné, které během roku navštívilo 419 tisíc platících návštěvníků (mezi tyto památkové objekty s kulturně výchovným využitím se řadí hrady, zámky, kostely, kláštery, zříceniny, mlýny, věže a další památky, které nespadají pod správu muzea nebo galerie). Mezi památkovými objekty, které náležely do Pardubického kraje, můžeme zmínit zejména renesanční zámek a historické centrum v Litomyšli jako jeden z dvanácti památkových objektů na území České republiky zapsaných ke konci roku 2018 v seznamu UNESCO. Během roku 2019 byl pak jako první hřebčín na světě zapsán na seznam památek světového dědictví UNESCO i Národní hřebčín Kladruby nad Labem.

tabulka

Počet kin se stálým provozem se v Pardubickém kraji mezi lety 2013 až 2018 snížil o 4 kina, ke konci roku 2018 jich měl kraj 18, z toho 2 multikina. Celkový počet kin v kraji se ovšem během těchto let nesnížil, protože v kraji výrazně přibylo kin s letním provozem, jejichž počet se mezi lety 2013 až 2018 více než ztrojnásobil. Ke konci roku 2018 bylo v kraji evidováno celkem 54 kin, z nichž 13 kin vykazovalo nepravidelný provoz a 23 kin letní provoz.  

Metodika:

V oblasti kulturních zařízení jsou pro potřeby statistiky využívány výstupy z rezortních statistických informačních systémů, které zpracovává Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha. Údaje v tabulkách zachycují u stavových ukazatelů stav ke konci roku (např. počet knihoven, galerií), u intervalových ukazatelů úhrn za rok (např. počet návštěvníků). Údaje jsou šetřeny za kulturní organizace, jejichž zřizovatelem je stát (Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo jiná ministerstva a územně samosprávné celky) a dále kulturní zařízení zřizovatelů církevních, občanských sdružení, obecně prospěšných společností, podnikatelů (právnických i fyzických osob) aj.

 

 • Tabulka - Vybrané údaje o veřejných knihovnách v Pardubickém kraji
 • Tabulka - Vybrané údaje o muzeích, galeriích, památnících a památkových objektech v Pardubickém kraji
 • Tabulka - Vybrané údaje o kinech v Pardubickém kraji
 • Kulturní zařízení v Pardubickém kraji v roce 2018 - komentář v PDF
 • Více informací naleznete pod odkazy:

 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:
  Bc. et Bc. Aleš Trpík
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 466 743 480
  E-mail: ales.trpik@czso.cz