Kriminalita v Pardubickém kraji v roce 2019

 

19. 3. 2020

Mezi lety 2018 a 2019 počet registrovaných trestných činů v Pardubickém kraji i celé České republice vzrostl. Z dlouhodobého pohledu však ve všech krajích zaznamenáváme pokles kriminality. Za posledních deset let ubylo trestných činů registrovaných policií v kraji téměř o 40 %. V roce 2019 bylo v kraji objasněno více než 3,5 tisíce trestných činů, z toho polovina byla spáchána opakovaně trestanými osobami.

V roce 2019 bylo v Pardubickém kraji registrováno 5 636 trestných činů. Oproti předchozímu roku se počet registrovaných trestných činů v kraji zvýšil o 1,4 %. Nejvyšší meziroční nárůst trestných činů byl zaznamenán v Karlovarském kraji (13,9 %). Naopak v Libereckém a Zlínském kraji počet trestných činů meziročně poklesl (o 5,4 %, respektive o 0,2 %). Na území celé České republiky bylo zaznamenáno zvýšení počtu registrovaných trestných činů o 3,5 % z 192 405 na 199 221 trestných činů.

Kriminalita v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v roce 2019 (předběžné údaje)
Pramen: Policejní prezidium ČR

Z hlediska klasifikace tvořily v Pardubickém kraji ze všech 5,6 tis. registrovaných trestných činů 22,1 % krádeže prosté, 7,6 % krádeže vloupáním a 9,1 % ostatní majetkové činy (podvod, zpronevěra, neoprávněné užívání cizí věci, zatajení věci, poškozování cizí věci a pytláctví). Hospodářské činy, které zahrnují především trestné činy v obchodních a finančních vztazích, se na trestné činnosti podílely 13,6 % a násilné činy 8,0 %. Z dalších v tabulce neprezentovaných trestných činů v kraji byly nejvíce zastoupeny maření výkonu úředního rozhodnutí (8,6 % ze všech trestných činů v kraji), zanedbání povinné výživy (7,2 %), ohrožení pod vlivem návykové látky (6,7 %) a nedbalostní silniční dopravní nehody (5,8 %).

Z téměř 200 tisíc registrovaných trestných činů v České republice tvořily 30,0 % krádeže prosté, 11,1 % krádeže vloupáním, 10,1 % ostatní majetkové činy, 12,3 % hospodářské činy a 6,8 % násilné činy. Z dalších v tabulce neprezentovaných trestných činů byly stejně jako v kraji i v ČR nejvíce zastoupeny maření výkonu úředního rozhodnutí (6,1 %), zanedbání povinné výživy (5,1 %), ohrožení pod vlivem návykové látky (4,5 %) a nedbalostní silniční dopravní nehody (3,2 %).

Registrované trestné činy podle krajů v letech 2009, 2014 a 2019
Pramen: Policejní prezidium ČR

Počet registrovaných trestných činů se mezi lety 2009 až 2019 snížil ve všech krajích České republiky. Nejvyšší snížení registrovaných trestných činů zaznamenal Středočeský kraj (o 50,4 %), nejnižší snížení naopak Plzeňský kraj (o 27,8 %). V Pardubickém kraji poklesl počet registrovaných trestných činů o 38,9 % z 9 226 v roce 2009 na 5 636 v roce 2019.

Registrované trestné činy na 1 000 obyvatel podle krajů v roce 2019

V rámci mezikrajského srovnání bylo nejvíce registrovaných trestných činů na tisíc obyvatel v roce 2019 zaznamenáno v hlavním městě Praze (37,9), dále s odstupem následoval Ústecký kraj (20,8), Moravskoslezský kraj (19,9), Karlovarský kraj (19,5), Liberecký kraj (19,4), Plzeňský kraj (17,6) a Jihomoravský kraj (16,6). Naopak mezi kraje s nejnižším počtem registrovaných trestných činů na tisíc obyvatel patřil Zlínský kraj (10,6), Pardubický kraj (10,8) a Kraj Vysočina (10,9).

Registrované trestné činy na 1 000 obyvatel podle okresů v roce 2019

V rámci meziokresního srovnání bylo nejvíce registrovaných trestných činů na tisíc obyvatel zaznamenáno v hlavním městě Praze (37,9), následovaly okresy Ostrava-město (31,7) a Brno-město (28,9). Mezi 22 až 27 registrovanými trestnými činy na tisíc obyvatel pak měly okresy Most (26,7), Plzeň-město (26,2), Chomutov (23,7) a Ústí nad Labem (23,5). Naopak nejméně registrovaných trestných činů na tisíc obyvatel měl okres Žďár nad Sázavou (8,3), dále následovaly okresy Blansko (8,5), Uherské Hradiště (8,8), Vyškov (8,8) a Rychnov nad Kněžnou (9,1). Šestý nejnižší počet měl okres Ústí nad Orlicí (9,1), sedmý nejnižší počet okres Chrudim (9,2). Také zbývající okresy Pardubického kraje patřily mezi okresy s nižším počtem registrovaných trestných činů na tisíc obyvatel. Okres Svitavy obsadil 10. místo, okres Pardubice 32. místo.

V roce 2019 bylo v Pardubickém kraji zaznamenáno 3 613 objasněných trestných činů (skutků, u kterých je datum zahájení trestního řízení i datum objasnění ve stejném období (tj. od 1. 1. předmětného roku)). Celkový počet objasněných trestných činů v kraji se oproti předchozímu roku snížil o 62. Z více než 3,5 tisíce objasněných trestných činů v kraji bylo 52,1 % spácháno opakovaně trestanými osobami, což byl po Moravskoslezském kraji (54,0 %) druhý nejvyšší podíl v mezikrajském srovnání. Pod vlivem alkoholu bylo v kraji spácháno 18,2 % z objasněných trestných činů, což bylo o 5,9 procentního bodu více než za celé území ČR. Cizinci spáchali v Pardubickém kraji 7,4 % z objasněných trestných činů, tedy méně, než činil republikový průměr.

Objasněné trestné činy v ČR a v krajích v roce 2019 (předběžné údaje)
Pramen: Policejní prezidium ČR

Dodatečně objasněných trestných činů bylo v kraji 368 (za dodatečně objasněné jsou považovány skutky, u kterých je datum zahájení trestního řízení před 1. 1. předmětného roku a datum objasnění je v období od 1. 1. předmětného roku).

 • Tabulka - Kriminalita v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v roce 2019 (předběžné údaje)
 • Tabulka - Objasněné trestné činy v ČR a v krajích v roce 2019 (předběžné údaje)
 • Kriminalita v Pardubickém kraji v roce 2019 - komentář v PDF
 • Více informací naleznete pod odkazy:
 • Kontakt:

  Bc. et Bc. Aleš Trpík
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 466 743 480
  E-mail: ales.trpik@czso.cz