Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu v Pardubickém kraji v roce 2020

 

27. 5. 2021

Protiepidemická opatření dopadla na návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení uvnitř kraje rozdílnou měrou. V rámci turistických oblastí byl zaznamenán nejvyšší (více než 40%) meziroční propad počtu hostů na Pardubicku a Českomoravském pomezí. Mezi správními obvody obcí s rozšířenou působností se návštěvnost nejvíce (o více než polovinu) snížila na Moravskotřebovsku a Českotřebovsku.

V roce 2020 bylo v evidenci ČSÚ v Pardubickém kraji celkem 383 hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu (HUZ = zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky), což je v absolutním vyjádření nejnižší počet v mezikrajském srovnání a po přepočtu na obyvatelstvo kraje se jedná o pátou nejnižší hodnotu mezi kraji. Oproti roku 2019 se počet evidovaných HUZ v kraji zvýšil o 32, tedy o 9 % (jde o nejnižší meziroční procentní navýšení mezi kraji). Rozšíření počtu HUZ ve všech krajích lze dát do souvislosti i se žádostmi o čerpání dotací v souvislosti s pandemií nového coronaviru (a s tím spojeném požadavku MMR v nich uvádět identifikaci HUZ z evidence ČSÚ).

V hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu se v Pardubickém kraji v roce 2020 nacházelo 6,9 tis. pokojů s 20,2 tis. lůžky. V obou případech se jedná o nejnižší počty v absolutním vyjádření mezi kraji, po přepočtu na 1 000 obyvatel se kraj v počtu pokojů i lůžek dostává na 11. místo v mezikrajském srovnání.

Ve struktuře hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie postupně narůstá zastoupení hotelů a penzionů. V roce 2020 v kraji tvořily téměř 68 % všech HUZ při 70% republikovém podílu.  Pětinový podíl úhrnného počtu kempů, chatových osad a turistických ubytoven v kraji (při 15% podílu v celé ČR) patří v mezikrajském srovnání k nejvyšším.

Tabulka Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v turistických oblastech Pardubického kraje v roce 2020

Podle revidovaných definitivních údajů se v HUZ Pardubického kraje v roce 2020 ubytovalo 322 270 hostů, což byl nejnižší počet za posledních deset let. Oproti roku 2019 se počet hostů v kraji snížil o 32,9 % (při poklesu v celé ČR o 50,7 %). Procentní pokles počtu hostů v Pardubickém kraji byl v mezikrajském srovnání 3. nejnižší (za Libereckým a sousedním Královéhradeckým krajem). Počet hostů z ČR, tzv. rezidentů, v kraji meziročně klesl o 28,8 %, tj. obdobnou měrou jako v celé ČR (o 27,5 %). Zahraničních hostů, tzv. nerezidentů, v kraji ubylo o 61,3 %, tedy méně než v průměru za celou republiku (o 74,4 %).

Návštěvnost v kraji meziročně klesla ve všech měsících roku 2020 s výjimkou ledna a února (kdy ještě neplatila protiepidemická opatření) a července a srpna (kdy došlo k rozvolnění, přičemž lidé preferovali častěji pobyt mimo zahraničí, což se v kraji projevilo růstem počtu hostů z ČR, tzv. rezidentů). Nejvýraznější propad počtu hostů byl (v souvislosti s pandemií) v kraji zaznamenán v dubnu, květnu a v celém posledním čtvrtletí loňského roku.

Území Pardubického kraje je shodné s územím turistického regionu Východní Čechy. Dále se na území kraje nachází celkem 5 turistických oblastí (TO), přičemž oblast Orlické hory a Podorlicko zasahuje rovněž na území Královéhradeckého kraje. Nejvíce HUZ v kraji je spolu s posledně jmenovanou oblastí evidováno také na Českomoravském pomezí. Nejvyšší úhrnný podíl hotelů a penzionů mezi HUZ je v oblasti Králického Sněžníku a Pardubicka.

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v turistických oblastech
Pardubického kraje

graf

Dlouhodobě nejvyšší počet hostů v rámci kraje směřoval do turistické oblasti Pardubicko. Pro cestovní ruch krizový rok 2020 však právě v tomto regionu způsobil meziroční propad návštěvnosti o 41,6 %, tedy relativně nejvíce mezi TO v kraji. Nejvíce hostů v HUZ (téměř 78 tis.) bylo tak v roce 2020 zaznamenáno na Chrudimsku - Hlinecku. Obdobně vysoký meziroční procentní pokles návštěvnosti jako Pardubicko postihl v loňském roce i Českomoravské pomezí (o 41,5 %). Na druhé straně nejnižší měrou (o 18,8 %) se snížila návštěvnost v TO Orlické hory a Podorlicko (Východní Čechy). V oblasti Králického Sněžníku došlo k propadu počtu hostů o čtvrtinu a na Chrudimsku - Hlinecku o necelých 30 %.

Při pohledu na podrobnější územní strukturu na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP) zjišťujeme nejvyšší absolutní počet HUZ na Chrudimsku, Pardubicku, ŽamberskuKrálicku; po přepočtu na 1 000 obyvatel pak s velkým odstupem před ostatními regiony na Králicku. Nejnižší počet HUZ se nachází na Českotřebovsku, Holicku a Přeloučsku, po přepočtu na 1 000 obyvatel je počet HUZ rovněž nejnižší na území SO ORP Česká Třebová, následuje Přeloučsko a Pardubicko. Hotely a penziony jsou nejvíce zastoupeny ve struktuře HUZ na Vysokomýtsku, a to z 93,3 %. Nejnižší podíl hotelů a penzionů naopak nacházíme na Žambersku (51,2 %).

Počtem pokojů i lůžek v HUZ zaujímá první místo mezi SO ORP v kraji Chrudimsko a Pardubicko, po přepočtu na 1 000 obyvatel pak Králicko a s odstupem za Králickem následuje ŽamberskoLanškrounskem.

Tabulka Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje v roce 2020

Útlum návštěvnosti spojený s ubytováním v HUZ postihl v loňském roce největší měrou SO ORP Moravská Třebová a Česká Třebová (v obou regionech klesl počet hostů meziročně o více než polovinu). Na druhé straně na HlineckuLanškrounsku byl (díky návštěvníkům z ČR, tzv. rezidentů) zaznamenán mírný meziroční nárůst návštěvnosti.

Pořadí správních obvodů ORP v kraji podle počtu hostů v HUZ v přepočtu na 1 000 obyvatel zůstalo v roce 2020 na prvních pěti pozicích stejné jako v roce předchozím. Nejvíce hostů na tisíc obyvatel regionu nadále směřovalo na Králicko, s velkým odstupem následovaly Žambersko, Chrudimsko, Litomyšlsko a Poličsko. Nejméně hostů na tisíc obyvatel v roce 2020 zaznamenalo Českotřebovsko následované Vysokomýtskem, Svitavskem, Holickem a Moravskotřebovskem.

Meziroční změna počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
v SO ORP Pardubického kraje v roce 2020

graf

 

Je třeba brát v úvahu, že údaje o návštěvnosti HUZ jsou zčásti dopočítávané a za menší území mohou být méně spolehlivé.