Ekonomické subjekty v Pardubickém kraji k 31. prosinci 2016

 

V Pardubickém kraji mělo ke konci roku 2016 sídlo 118,8 tis. ekonomických subjektů, z nichž 61,5 tis. vyvíjelo ekonomickou aktivitu. Oproti roku 2015 se počet subjektů zvýšil o 1 256, přibyli především živnostníci, zemědělští podnikatelé, společnosti s ručením omezeným a spolky. Nejvíce ekonomických subjektů se koncentruje ve správním obvodě obce s rozšířenou působností Pardubice, kde má sídlo 28 % všech malých a středních podniků a 39 % velkých podniků sídlících v kraji.

Ke konci roku 2016 bylo v registru ekonomických subjektů1 (RES) zaevidováno 118 810 subjektů se sídlem v Pardubickém kraji.  Během roku 2016 se jejich počet zvýšil o 1 256, tj. o 1,1 %. Přírůstek se týkal především fyzických osob, a to zejména živnostníků a zemědělských podnikatelů. Naproti tomu ubylo 8,0 % ostatních fyzických osob nepodnikajících podle živnostenského zákona (označované též jako svobodná povolání). Pokračovalo snižování počtu zahraničních fyzických osob (z 1 163 v roce 2015 na 1 137 v roce 2016). Na přírůstku 825 právnických osob se podílely především obchodní společnosti, konkrétně společnosti s r. o. (přírůstek 613 subjektů), dále spolky, které byly do roku 2013 označovány jako sdružení (+142), a společenství vlastníků (bytových) jednotek (+96). Mezi subjekty se zjištěným počtem zaměstnanců přibývaly malé podniky s 10–49 zaměstnanci, mikropodniky s méně než 10 zaměstnanci i subjekty bez zaměstnanců. Z hlediska ekonomického zaměření rostl počet subjektů orientovaných na zemědělství a na obchod vč. ubytování a stravování (nárůst se týkal zejména subjektů zaměřených na velkoobchodní činnosti).

Ekonomické subjekty se sídlem v Pardubickém kraji v letech 2014 až 2016 (k 31. 12.)

tabulka Ekonomické subjekty se sídlem v Pardubickém kraji v letech 2014 až 2016 (k 31. 12.)

Celostátně přibylo oproti roku 2015 v RES 1,4 % subjektů, nejvíce v Hlavním městě Praze (2,9 %). Počtem 230 subjektů na 1 000 obyvatel se kraj řadí v mezikrajském srovnání na 10. místo; oproti celostátnímu průměru je to o 36 subjektů méně. V kraji jsou nadprůměrně zastoupeni živnostníci, podíl obchodních společností je jeden z nejnižších. Z hlediska počtu zaměstnanců jsou v kraji podprůměrně zastoupeny mikropodniky, nadprůměrný je podíl podniků bez zaměstnanců a malých podniků. V odvětvové struktuře podnikatelských subjektů v kraji je nadprůměrně zastoupeno zemědělství, průmysl i stavebnictví, tedy tzv. výrobní odvětví. Naproti tomu u odvětví služeb (hlavně činnosti v oblasti nemovitostí, profesních, vědeckých a technických činností) je zastoupení podprůměrné.

Ekonomické subjekty se sídlem v krajích k 31. 12. 2016

tabulka Ekonomické subjekty se sídlem v krajích k 31. 12. 2016

Podíl subjektů se zjištěnou aktivitou (vykazují ekonomickou aktivitu podle informací ze statistických zjišťování nebo z administrativních zdrojů) se v kraji příliš neliší od celostátního průměru, přitom u fyzických osob je podíl nadprůměrný o 1,2 procentního bodu a u právnických osob podprůměrný o 0,8 procentního bodu.

graf Ekonomické subjekty na 1 000 obyvatel podle krajů k 31. 12. 2016

Z porovnání struktury ekonomických subjektů v kraji podle odvětví ekonomické činnosti vyplývá, že mezi subjekty se zjištěnou aktivitou je oproti všem subjektům více zastoupeno zemědělství a průmyslové obory a méně obchodní činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí. V kraji jsou nejvíce zastoupeny subjekty zaměřené na obchod (18,7 % subjektů se zjištěnou aktivitou), průmysl (17,2 %), stavebnictví (14,4 %) a profesní, vědecké a technické činnosti (11,2 %).

graf Ekonomické subjekty podle převažující ekonomické činnosti v Pardubickém kraji k 31. 12. 2016

Po zohlednění počtu obyvatel v obcích je z následujícího kartogramu patrné, že intenzita podnikatelské aktivity je vyšší nejen ve velkých městech a jejich zázemí, ale i v horských oblastech Šumavy a Krkonoš.

kartogram Ekonomické subjekty se sídlem v obcích a okresech v roce 2016

V Pardubickém kraji je dlouhodobě nejvyšší počet ekonomických subjektů na 1 000 obyvatel v okrese Pardubice. V roce 2016 jich bylo 253, následoval okres Chrudim (230 subjektů) a Ústí nad Orlicí (217); nejmenší ekonomická aktivita byla zaznamenána v okrese Svitavy (209 subjektů).

Ekonomické subjekty se sídlem v Pardubickém kraji podle okresů k 31. 12. 2016

tabulka Ekonomické subjekty se sídlem v Pardubickém kraji podle okresů k 31. 12. 2016

Podnikatelské aktivita fyzických osob (se zjištěnou aktivitou) je v kraji nejvyšší v okresech Chrudim (104 na 1 000 obyvatel v roce 2016) a Pardubice (100). Naproti tomu v okresech Svitavy a Ústí nad Orlicí připadá na 1 000 obyvatel pouze 87 podnikajících fyzických osob.

 kartogram Soukromí podnikatelé (se zjištěnou aktivitou) na 1 000 obyvatel v roce 2016

Vysoký počet právnických osob a fyzických osob podnikajících podle jiného než živnostenského zákona vede k tomu, že v okrese Pardubice je v porovnání s ostatními okresy v kraji podprůměrný podíl živnostníků na celkovém počtu ekonomických subjektů. Obdobná situace je i mezi subjekty se zjištěnou aktivitou.

kartogram Podíl živnostníků v okresech a krajích k 31. 12. 2016

Ekonomické subjekty se sídlem v kraji se zjištěnou aktivitou podle okresů k 31. 12. 2016

tabulka Ekonomické subjekty se sídlem v kraji se zjištěnou aktivitou podle okresů k 31. 12. 2016

Z hlediska počtu zaměstnanců jsou velké podniky nejvíce zastoupeny v okresech Pardubice a Ústí nad Orlicí, střední podniky v okrese Ústí nad Orlicí, malé podniky v okrese Svitavy, mikropodniky v okrese Pardubice a podniky bez zaměstnanců v okrese Chrudim.

Přehled největších zaměstnavatelů se sídlem v Pardubickém kraji, který je uveden v následující tabulce, je řazen v rámci jednotlivých okresů abecedně podle obcí a v nich podle kategorie počtu zaměstnanců.

Největší zaměstnavatelé se sídlem v Pardubickém kraji podle okresů k 31. 12. 2016

 tabulka Největší zaměstnavatelé se sídlem v Pardubickém kraji podle okresů k 31. 12. 2016

Z hlediska odvětví ekonomické činnosti jsou zemědělské podniky více koncentrovány v okrese Svitavy, průmyslové a stavební v okrese Chrudim. Důsledkem toho je nejvyšší podnikatelská aktivita mezi okresy Pardubického kraje na Chrudimsku.

Mezi správními obvody obcí s rozšířenou působností v kraji je nejvíce aktivních ekonomických subjektů na Pardubicku, následuje Chrudimsko a Žambersko. Stejné pořadí správních obvodů je na prvních dvou místech i po přepočtu na 1 000 obyvatel. Na třetí místo se řadí Hlinecko. Nejnižší podnikatelská aktivita fyzických osob je na Moravskotřebovsku a Českotřebovsku (na 1 000 obyvatel), z hlediska právnických osob bylo v roce 2016 nejméně ekonomických subjektů vzhledem k počtu obyvatel na Přeloučsku, Králicku a Holicku.

graf Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou v Pardubickém kraji podle SO ORP k 31. 12. 2016

Z celkového počtu 2 482 malých a středních podniků (s 10–249 zaměstnanci) se sídlem v kraji jich 27,9 % podnikalo na Pardubicku, 16,6 % na Chrudimsku a 5,9 % na Svitavsku a Žambersku. Velkých podniků s více než 250 zaměstnanci sídlilo v kraji 92, z nich 39 % na Pardubicku.

graf Malé, střední a velké podniky v Pardubickém kraji podle SO ORP k 31. 12. 2016

Mezi správními obvody v kraji mělo nejvyšší podíl subjektů zaměřených na zemědělství Králicko (14,3 %), na průmysl Hlinecko (21,7 %), na stavebnictví Králicko (17,8 %), na obchod Českotřebovsko (28,5 %), na ubytování, stravování a pohostinství Králicko (7,4 %) a na zbývající činnosti Pardubicko (42,2 %).

graf Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou v Pardubickém kraji podle vybraných odvětví a podle SO ORP k 31. 12. 2016

 

1 Registr ekonomických subjektů (RES) je veřejným seznamem, který vytváří a spravuje ČSÚ na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů. RES je průběžně aktualizován daty ze statistických zjišťování a z administrativních zdrojů. Po spuštění základních registrů veřejné správy od 1. 7. 2012 se základním zdrojem pro aktualizaci stal Registr osob (ROS). Vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje od roku 2013 plně srovnatelné s předchozími roky.

 

Ve Veřejné databázi jsou k dispozici tabulky porovnávající kraje, okresy a správní obvody obcí s rozšířenou působností podle počtu zaměstnanců, vybraných právních forem a vybraných odvětví za období 2010 až 2016 (podle počtu zaměstnanců od roku 2007).

Údaje z registru ekonomických subjektů k 31. 12. 2016 za Pardubický kraj a jeho okresy budou také publikovány ve Statistickém bulletinu Pardubického kraje za rok 2016, který bude zveřejněn v dubnu na internetových stránkách KS ČSÚ v Pardubicích.

 

 

Kontaktní osoba:
RNDr. Petr Dědič
Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
tel.: 737 858 698
e-mail: petr.dedic@czso.cz