Důchody v Pardubickém kraji v roce 2018

 

13. 5. 2019

V Pardubickém kraji pobíralo v prosinci 2018 některý z důchodů 147,8 tisíce osob, z toho 121,9 tisíce osob pobíralo starobní důchod sólo nebo v kombinaci s  pozůstalostním důchodem. Průměrná výše starobního důchodu sólo dosáhla částky 12 190 Kč, starobní důchodci muži pobírali v průměru 13 361 Kč, starobní důchod žen činil 11 111 Kč. Mezi všemi důchodci v kraji bylo 22 stoletých a starších žen.

V Pardubickém kraji v prosinci 2018 splňovalo podmínky pro výplatu některého z důchodů 147 772 osob. Mezi všemi příjemci důchodů převažovaly ženy z 59 % (86 764 žen), muži tvořili 41 % (61 008 mužů). Celkový počet osob pobírajících důchod v roce 2018 v Pardubickém kraji meziročně vzrostl o 222 osoby; zatímco počet mužů se meziročně zvýšil (nárůst o 345 osob), počet žen poklesl (o 123 osob). Poměr osob pobírajících některý z důchodů podle pohlaví v jednotlivých letech není stabilní, podíl mužů pobírajících důchod se v porovnání s ženami plynule zvyšuje. Zatímco v roce 2018 činil podíl mužů 41 %, v roce 2006 byl podíl 38%.

Z celkového počtu příjemců důchodů pobíralo starobní důchod vyplácený sólo a starobní důchod v kombinaci s pozůstalostním důchodem (tj. vdovským nebo vdoveckým) 82,5 % osob. Vdovský a vdovecký důchod sólo nebo v kombinaci s přímým důchodem (tj. starobním nebo invalidním)  pobíralo 21,8 % všech příjemců některého z důchodů; zatímco podíl příjemkyň vdovského důchodu činil 31,2 % ze všech žen pobírajících nějaký důchod, podíl příjemců vdoveckých důchodů (sólo a v kombinaci s přímým důchodem) byl pouze 8,4%. Invalidní důchody (sólo a v kombinaci s pozůstalostním důchodem) v roce 2018 připadly 15,4 % příjemců některého z důchodů a sirotčí důchod pobíralo 1,3 % osob.

Počet příjemců a průměrná výše důchodů podle druhu v Pardubickém kraji
v letech 2010 – 2018 (stav v prosinci)

Porovnáním počtu příjemců důchodů podle hlavních kategorií v letech 2010 a 2018 (viz předchozí tabulka) vidíme největší nárůst u příjemců starobních důchodů plných, jejichž počet v Pardubickém kraji vzrostl o 8 964 osob (tj. o 10,9 %). Další kategorií s nárůstem počtu příjemců jsou důchody pro invaliditu 2. stupně, které zaznamenaly zvýšení o 1 069 osob (tj. o 36,5 %). Poslední kategorií, která zaznamenala od roku 2010 početní nárůst, byli příjemci vdoveckých důchodů, jejichž počet se zvýšil o 188 osob (tj. o 3,8 %). Pokles počtu příjemců zaznamenaly ostatní důchodové kategorie. Početně největší snížení se týkalo příjemců důchodů pro invaliditu 3. stupně o 2 956 osob (tj. o 23,6 %).

Příjemci důchodů podle pohlaví a druhu pobíraného důchodu v Pardubickém kraji v prosinci 2018

Z genderového pohledu na příjemce důchodů v Pardubickém kraji v roce 2018 tvořili mezi muži největší podíl příjemci důchodů starobních (plných a poměrných vyplácených sólo a v kombinaci s vdoveckým důchodem), a to 79,6 %. U žen starobní důchod (plný a poměrný vyplácený sólo a v kombinaci s vdovským důchodem) převažuje ještě výrazněji, pobírá jej 84,5 % ze všech příjemkyň některého z důchodů. Druhý největší podíl mezi muži tvoří příjemci důchodů pro invaliditu 3. stupně – 8,6 %, za nimiž následují příjemci důchodů pro invaliditu 1. stupně – 6,6 %. Mezi příjemkyněmi důchodů tvoří druhý nejvyšší podíl příjemkyně důchodů pro invaliditu 1. stupně (5,7 %).

Průměrná výše důchodů podle jejich druhu a pohlaví příjemce v Pardubickém kraji v prosinci 2018

Průměrná měsíční výše důchodů stoupla absolutně oproti roku 2017 v kraji u všech sledovaných důchodových kategorií. Nejvíce meziročně vzrostla průměrná výše vdoveckých důchodů kombinovaných s přímým důchodem (tj. starobním nebo invalidním) o 636 Kč, tj. o 4,5 %; následoval nárůst průměrné výše u důchodů starobních plných (sólo) o 561 Kč, tj. o 4,8 %. U důchodů invalidních došlo k nejvyššímu meziročnímu zvýšení u důchodu pro invaliditu 3. stupně (sólo) o 428 Kč, tj. o 4,0 %.

V republikovém srovnání průměrné výše důchodů v jednotlivých kategoriích v roce 2018 si nejlépe stojí Hlavní město Praha, kde nejvyšší hodnoty připadaly na důchody starobní plné (sólo), vdovské a vdovecké kombinované s přímým důchodem i vdovecké důchody (sólo) a důchody sirotčí. Důchody starobní poměrné (sólo) měly nejvyšší hodnotu v Královéhradeckém kraji, důchody pro invaliditu 3. stupně sólo byly nejvyšší ve Zlínském kraji, důchody pro invaliditu 1. a 2. stupně sólo byly nejvyšší v Kraji Vysočina a důchody vdovské sólo v Moravskoslezském kraji. 

Průměrná výše důchodů podle druhu v krajích České republiky v prosinci 2018

Starobní důchod plný (sólo) v Pardubickém kraji v prosinci 2018 dosáhl průměrné měsíční výše 12 190 Kč, což bylo o 245 Kč méně, než činil republikový průměr a zároveň čtvrtá nejnižší hodnota v mezikrajském srovnání. Nejvyšší starobní důchody byly vyplaceny v Hlavním městě Praze (13 299 Kč) a Středočeském kraji (12 605 Kč); nejnižší starobní důchody pobírali důchodci v Karlovarském (12 054 Kč) a v Olomouckém kraji (12 063 Kč).

Porovnáním průměrné hodnoty starobních důchodů plných sólo vyplacených na konci roku 2018 mužům 76 okresech ČR a Hlavním městě Praze vidíme na níže uvedeném kartogramu nejvyšší vyplacené částky v okresech Moravskoslezského kraje (Karviná, Ostrava-město a Frýdek-Místek) a Hlavním městě Praze. Nejvyšší průměrná hodnota v rámci Pardubického kraje byla dosažena  v okrese Pardubice, který se umístil na 30. nejvyšší pozici, okres Svitavy s nejnižší hodnotou v rámci kraje na 11. nejnižší pozici. Nejnižší průměrné hodnoty starobních důchodů mužů  v okresním srovnání byly v roce 2018 vyplaceny v okresech Znojmo (v Jihomoravském kraji), Jeseník (v Olomouckém kraji) a Bruntál (v Moravskoslezském kraji). Rozdíl mezi nejvyšší průměrnou hodnotou starobního důchodu mužů v roce 2018, která byla dosažena v okrese Karviná, a nejnižší hodnotou dosaženou v okrese Znojmo, činil 2 573 Kč.

meziokresního srovnání průměrných měsíčních starobních důchodů plných vyplácených ženám sólo na konci roku 2018 spatřujeme nejvyšší hodnoty v Hlavním městě Praze, okrese Praha-západ (ve Středočeském kraji) a Brně-městě (v Jihomoravském kraji). S nejvyšší hodnotou v Pardubickém kraji se okres Pardubice zařadil na 22. nejvyšší pořadové místo a s nejnižší hodnotou v rámci kraje se okres Svitavy umístil na 21. nejnižším místě. Nejnižší průměrné hodnoty starobních důchodů žen byly evidovány v okrese Karviná (v Moravskoslezském kraji), Znojmo (v Jihomoravském kraji) a Jeseník (v Olomouckém kraji). Rozdíl mezi nejvyšší průměrnou hodnotou starobních důchodů žen dosaženou v Hlavním městě Praze a nejnižší průměrnou hodnotou vyplacenou v okrese Karviná činil 1 902 Kč.

V souvislosti s prodloužením věku odchodu do důchodu a obtížnějším uplatněním osob v předdůchodovém věku na trhu práce se v posledních letech trvale zvyšuje počet lidí, kteří odchází do předčasného starobního důchodu. V roce 2018 pobíralo předčasný starobní důchod sólo a v kombinaci s vdovským nebo vdoveckým důchodem v Pardubickém kraji 31,2 % starobních důchodců, což představuje 2. nejvyšší podíl v mezikrajském srovnání za Krajem Vysočina. Nejnižší podíl příjemců předčasného starobního důchodu na počtu příjemců starobního důchodu sólo a v kombinaci s pozůstalostním důchodem byl v roce 2018 evidován v Hlavním městě Praze (13,7 %) a Středočeském kraji (22,7 %).

Příjemci předčasných starobních důchodů v Pardubickém kraji podle pohlaví

Předčasný starobní důchod sólo a v kombinaci s pozůstalostním důchodem v prosinci roku 2018 v Pardubickém kraji pobíralo 38,0 tisíc osob (16,7 tisíce mužů a 21,3 tisíce žen); počet příjemců celkem byl proti roku 2010 o 12,4 tisíc osob vyšší. Mezi příjemci předčasných důchodů v kraji na konci roku 2018 převažovaly ženy (56,0 %). Nejvyšší podíl osob pobírajících předčasný starobní důchod mezi okresy Pardubického kraje byl v prosinci 2018 zaznamenán v okrese Ústí nad Orlicí (33,7 %) a Svitavy (33,6 %), nejnižší podíly v okrese Chrudim (29,1 %) a Pardubice (29,2 %).

Podíl příjemců předčasného starobního důchodu na počtu příjemců starobního důchodu včetně souběhu s pozůstalostním důchodem v Pardubickém kraji a jeho okresech (stav v prosinci)

Vdovské a vdovecké důchody

Pozůstalostní důchod, nebo-li vdovský a vdovecký sólo nebo v kombinaci s přímým důchodem (tj. starobním nebo invalidním) pobíralo na konci roku 2018 v Pardubickém kraji celkem 32,2 tisíce osob. Žen pobírajících vdovský důchod sólo a v kombinaci s přímým důchodem bylo v prosinci 2018 v Pardubickém kraji celkem 27,1 tis., a to bylo 5 krát více, než činil počet mužů s vdoveckým důchodem sólo a v kombinaci s přímým důchodem (5,1 tis. osob). Z porovnání počtu příjemkyň vdovských důchodů od roku 2010 je patrný klesající trend (pokles o 6 %), u mužů vdovců je trend rostoucí (od roku 2010 nárůst o 4 %).

Invalidní důchody

Kategorie důchodů invalidních vykazuje dlouhodobě pokles počtu příjemců. Od roku 2010 počet důchodců invalidních (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně) sólo v kraji poklesl o 8 % na 22,4 tis. osob na konci roku 2018. Důchody pro invaliditu 3. stupně pobíralo v kraji 43 % ze všech invalidních důchodců (9,6 tis. osob). Počet příjemců důchodů pro invaliditu 2. stupně tvořil více než šestinu ze všech invalidních důchodců (4 tis. osob) a příjemci důchodů pro invaliditu 1. stupně sólo představovali 40 % invalidních důchodců (8,8 tis. osob). Kromě příjemců výhradně invalidního důchodu, další 404 osoby v kraji pobírají invalidní důchod v kombinaci s vdovským nebo vdoveckým důchodem.

Všechny údaje použité v tomto příspěvku (včetně dat v tabulkách, grafech a kartogramech) vycházejí ze zdrojů České správy sociálního zabezpečení, resp. Ministerstva práce a sociálních věcí, od nichž ČSÚ datové podklady přebírá. Všechny údaje jsou uváděny podle stavu v prosinci daného roku.