Cizinci v Pardubickém kraji v roce 2016

 

Podle předběžných údajů Ředitelství služby cizinecké policie žilo na konci roku 2016 v Pardubickém kraji více než 13 tisíc cizinců, z toho téměř polovina na základě uděleného povolení k trvalému pobytu. Jedná se o nejvyšší hodnotu za posledních dvacet let. Proti předchozímu roku se zvýšil počet cizinců na území kraje o 1 378 osob, což představuje více než desetiprocentní nárůst. Cizinci se na obyvatelstvu kraje podílí 2,6 % (5. nejnižší podíl v mezikrajském srovnání).
 

Počet cizinců (bez azylantů) a jejich podíl na počtu obyvatel v Pardubickém kraji
v letech 1996 až 2016 (k 31. 12.)

K 31. 12. 2016 žilo na území Pardubického kraje 13 389 cizinců (předběžné údaje), 6 474 z nich zde mělo trvalý pobyt, zbývajících 6 915 osob pobývalo v kraji na některý z typů přechodného pobytu (občané tzv. třetích zemí dlouhodobá víza nebo dlouhodobý pobyt, občané EU a jejich rodinní příslušníci přechodný pobyt). V kraji momentálně žije nejvíce cizinců za posledních dvacet let, oproti roku 1996 vzrostl jejich počet o více než 8 tisíc. 

Cizinci (bez azylantů) v České republice, Pardubickém kraji a jeho okresech (k 31. 12.)

Meziročně se zvýšil počet cizinců ve všech okresech kraje, nejvíce na Pardubicku (o 15 %) a Svitavsku (o 11 %). Více než polovina všech cizinců v kraji žije podle předběžných údajů v okrese Pardubice (55  %, 7 354). Následuje okres Ústí nad Orlicí, na jehož území bylo ke konci loňského roku evidováno 3 098 cizinců (23 % z celkového počtu v kraji). Téměř 12 % (1 594 osob) z celkového počtu cizinců pobývalo v okrese Chrudim, zbývajících 10 % cizinců (1 343 osob) připadá na okres Svitavy. K největšímu relativnímu nárůstu počtu cizinců v dlouhodobém horizontu došlo na Chrudimsku, počet cizinců v loňském roce zde byl více než čtyřnásobný ve srovnání s rokem 1996.

 Počet cizinců (bez azylantů) v okresech Pardubického kraje v letech 1996 až 2016 (k 31. 12.)

V České republice žilo na konci roku 2016 téměř půl milionu cizinců (496,4 tis.), 55 % (273,4 tis.) z nich zde mělo trvalý pobyt. V porovnání s předcházejícím rokem vzrostl počet cizinců v ČR o více než 30 tisíc (tj. o 6,8 %). Nejvíce cizinců (37 % z celku) žilo v Hlavním městě Praze, s velkým odstupem následuje kraj Středočeský se 13 %. Naopak nejméně cizinců z celorepublikového úhrnu žije na Vysočině a ve Zlínském kraji (1,7, resp. 1,8  %). Cizinci pobývající na území Pardubického kraje představují 2,7 % z cizinců žijících v ČR (čtvrtý nejnižší podíl v mezikrajském srovnání).

 

 Cizinci v krajích a okresech České republiky v roce 2016

 

Podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel daného území je znázorněn v kartogramu. Z krajského srovnání je vidět větší koncentrace cizinců v severozápadní části republiky. Nejvyšší podíl cizinců žije v Hlavním městě Praze (14,5 % obyvatel Prahy), za kterým s odstupem následuje Karlovarský kraj (6,5 %). Pardubický kraj se umístil na desátém místě (2,6 %). Nejnižší podíl cizinců žije ve Zlínském kraji (1,5 %) a Kraji Vysočina (1,7 %).

Porovnáním 77 okresů ČR včetně Hlavního města Prahy se opět s nejvyšším podílem cizinců na obyvatelstvu řadí na první místo Hlavní město Praha (14,5 %), za ním následují okresy Cheb (8,2 %), Mladá Boleslav (8,0 %), Karlovy Vary a Plzeň-město (7,9 %). Nejvýše z Pardubického kraje se v republikovém srovnání umístil na 20. místě okres Pardubice (4,3 %). Okres s nejmenším podílem cizinců v Pardubickém kraji je okres Svitavy (1,3 %), který obsadil až 69. pořadové místo. Nejmenší podíl cizinců na obyvatelstvu žije v okresech Opava, Žďár nad Sázavou, Bruntál a Šumperk (1,0 %). Hlavními důvody pobytu cizinců na našem území jsou pracovní příležitosti a podnikání, proto jistě nepřekvapí, že obvykle největší podíl cizinců žije v okresech, na jejichž území leží krajské město daného kraje, kde je více možností pracovního uplatnění.

Cizinci v Pardubickém kraji podle typu pobytu v letech 2005 až 2016 (k 31. 12.)

Mezi cizinci žijícími v Pardubickém kraji postupně narůstá podíl cizinců s trvalým pobytem. Předběžné údaje roku 2016 ukazují, že 48 % cizinců v kraji má povolení k trvalému pobytu, přičemž v roce 2005 to bylo pouze 42 % cizinců. Nejvyšší nárůst podílu cizinců s trvalým pobytem v kraji byl v poslední dekádě zaznamenán v okresech Chrudim a Svitavy (o 24, resp. 19 procentních bodů). Svitavsko a Chrudimsko se vyznačují výraznější převahou cizinců s trvalým pobytem (64 %, resp. 61 %). Proti tomu v okrese Pardubice dlouhodobě převažují cizinci s ostatními druhy pobytů (58 % v roce 2016). Na Orlickoústecku je poměr mezi jednotlivými kategoriemi pobytu nejvyrovnanější.

Cizinci (bez azylantů) podle kategorie pobytu v České republice, Pardubickém kraji a jeho okresech v letech 2005 a 2016 (stav k 31. 12.)

Z dat o státním občanství cizinců žijících ke konci roku 2016 v Pardubickém kraji vyplývá, že občané států Evropské unie tvořili 52 % cizinců žijících v Pardubickém kraji (celorepublikový průměr byl 42 %). Podíl občanů EU na celkovém počtu cizinců se zvyšuje, v roce 2005 byl v kraji o téměř dvacet procentních bodů nižší (35 %).

Cizinci (bez azylantů) podle státního občanství

v Pardubickém kraji k 31. 12. 2016

(předběžné údaje)

Pramen: Ředitelství služby cizinecké policie

Nejpočetnější skupinu cizinců v kraji tvořili ke konci roku 2016 občané Slovenska (28 %), Ukrajiny (22 %), Vietnamu (10 %) a Polska (9 %). Ve srovnání s republikovým průměrem je v kraji vyšší zastoupení občanů Slovenska (v kraji o 6 p. b. vyšší než v ČR jako celku) a Polska (8,9 % v kraji, 4,1 % v ČR), dále pak také občanů Mongolska, Rumunska a Bulharska. Naopak méně jsou v Pardubickém kraji mezi cizinci zastoupeni občané Ruska a Německa.

Cizinci (bez azylantů) podle státního občanství v České republice, Pardubickém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2016 (předběžné údaje)

V okrese Chrudim tvořili v roce 2016 pětinu všech cizinců občané Vietnamu, nadprůměrné zastoupení zde měli také Ukrajinci. Okres Ústí nad Orlicí se vyznačuje vysokým podílem občanů Polska, k 31. 12. 2016 zde žilo téměř 70 % všech Poláků pobývajících v Pardubickém kraji. V okrese Pardubice jsou nadprůměrně zastoupeni cizinci s mongolským, rumunským (shodně 8 %) a bulharským (7 %) státním občanstvím.

Cizinci (bez azylantů) podle státního občanství v České republice, Pardubickém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2016

Podíl žen mezi cizinci v poslední dekádě v kraji mírně vzrostl, a to o 1,5 p. b. na 43 procent ke konci roku 2016.

V zastoupení cizinců dle věkových skupin v Pardubickém kraji je zřetelně vidět nejvyšší podíl skupiny cizinců v produktivním věku 15–64 let, která dlouhodobě dosahuje až 90% zastoupení (87,5 % dle dostupných dat v roce 2015). Nejmladší věková kategorie 0–14 let v posledních letech mírně posiluje, přesto nedosahuje ani 10 procent (8,6 % v roce 2015). Nejmenší podíl mezi cizinci tvoří skupina osob v seniorském věku (3,9 % v roce 2015).