Cizinci v Pardubickém kraji v roce 2015

 

Na konci roku 2015 žilo v Pardubickém kraji podle předběžných údajů více než 12 tisíc cizinců, více než polovina z nich měla v kraji trvalý pobyt. Proti předchozímu roku se zvýšil počet cizinců o 538 osob, což představuje pětiprocentní nárůst. Podíl cizinců na celkovém obyvatelstvu kraje činí 2,3 % a je pátý nejnižší v republikovém srovnání.

 

Počet cizinců (bez azylantů) a jejich podíl na počtu obyvatel v Pardubickém kraji v letech 1996 až 2015 (k 31. 12.)

Graf - Počet cizinců (bez azylantů) a jejich podíl na počtu obyvatel v Pardubickém kraji v letech 1996 až 2015 (k 31. 12.)

 

 Počet cizinců i jejich podíl na populaci Pardubického kraje byl v posledních dvaceti letech nejnižší na začátku sledovaného období v roce 1996 a činil 5 335 osob, resp. 1,0% podíl. V roce 2008 dosáhl počet cizinců (12 588) i jejich podíl na obyvatelstvu kraje (2,4 %) maxima. V letech následujících se hodnota počtu i podílu cizinců na obyvatelstvu příliš neměnila, hodnota se pohybovala kolem 12 tisíc osob a podíl nepřesáhl 2,3 %.

Dle předpokladu žije nejvíce cizinců v Pardubickém kraji v okrese Pardubice. V roce 2015 to bylo podle předběžných výsledků 53 procent ze všech cizinců žijících v kraji (6 410 osob), přičemž před deseti lety byl tento podíl pouze 36%. Ve všech ostatních okresech Pardubického kraje podíl cizinců za poslední dekádu poklesl. Nejméně cizinců žilo v roce 2015 v okrese Svitavy (1 211 osob).

Počet cizinců (bez azylantů) v Pardubickém kraji a jeho okresech v letech 2005 až 2015 (k 31. 12.)

Tabulka - Počet cizinců (bez azylantů) v Pardubickém kraji a jeho okresech v letech 2005 až 2015 (k 31. 12.)

 

V České republice žilo na konci roku 2015 téměř 468 tisíc cizinců, 56 % z nich zde mělo trvalý pobyt. Nejvíce cizinců (37 % z celku) žilo v Hlavním městě Praze a téměř 3 procenta cizinců žijících v ČR pobývala na území Pardubického kraje. K meziročnímu nárůstu počtu cizinců došlo v roce 2015 ve všech krajích České republiky.

Následující kartogram porovnává počet cizinců a celkový počet obyvatel na daném území. Z krajského srovnání je vidět větší koncentrace cizinců v severozápadní části republiky. Nejvyšší podíl cizinců žije v Hlavním městě Praze (13,7 %), za kterým s odstupem následuje Karlovarský kraj (6,4 %). Pardubický kraj se umístil na desátém místě (2,3 %), nejnižší podíl cizinců žije ve Zlínském kraji (1,5 %) a Kraji Vysočina (1,6 %). Porovnáním 77 okresů ČR včetně Hlavního města Prahy se opět s nejvyšším podílem cizinců na obyvatelstvu řadí na první místo Hlavní město Praha (13,7 %), za ním následují okresy z Karlovarského kraje - Cheb (8,0 %) a Karlovy Vary (7,8 %). Nejvýše z Pardubického kraje se v republikovém srovnání umístil na 22. místě okres Pardubice (3,8 %) a okres s nejmenším podílem cizinců v Pardubickém kraji je okres Svitavy (1,2 %), který obsadil až 70. pořadové místo. Nejmenší podíl cizinců na obyvatelstvu žije v okresech, které leží v Moravskoslezském kraji - Opava (0,9 %) a Bruntál (1,0 %). Hlavními důvody pobytu cizinců na našem území jsou pracovní příležitosti a podnikání, proto jistě nepřekvapí, že obvykle největší podíl cizinců žije v okresech, na jejichž území leží krajské město daného kraje, kde je více možností pracovního uplatnění.

 

Cizinci v krajích a okresech České republiky v roce 2015

Kartogram - Cizinci v krajích a okresech České republiky v roce 2015

 

Mezi cizinci žijícími v Pardubickém kraji postupně narůstal podíl cizinců s trvalým pobytem. Předběžné údaje roku 2015 ukazují, že 51,6 % cizinců v kraji má trvalý pobyt, přičemž v roce 2005 to bylo pouze 42,0 % cizinců. Nejvyšší nárůst podílu cizinců s trvalým pobytem v kraji byl v poslední dekádě zaznamenán v okresech Chrudim a Svitavy (o 25, resp. 24 procentní body).

Cizinci (bez azylantů) podle kategorie pobytu v České republice, Pardubickém kraji a jeho okresech v letech 2005 a 2015 (stav k 31. 12.)

Tabulka - Cizinci (bez azylantů) podle kategorie pobytu v České republice, Pardubickém kraji a jeho okresech v letech 2005 a 2015 (stav k 31. 12.)

Podle státního občanství (údaje k 31. 12. 2014) tvořily početně největší skupinu cizinců v Pardubickém kraji osoby ze Slovenska (3 333) a z Ukrajiny (2 729). Z celkového počtu cizinců (11 559) žijících na území kraje bylo 6 054 (52 %) ze zemí Evropské unie (EU 28) a 5 505 osob z jiných zemí.

Cizinci (bez azylantů) podle státního občanství

v Pardubickém kraji k 31. 12. 2014

Graf - Cizinci (bez azylantů) podle státního občanství  v Pardubickém kraji k 31. 12. 2014

Cizinci (bez azylantů) podle státního občanství v České republice, Pardubickém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2014

Tabulka - Cizinci (bez azylantů) podle státního občanství v České republice, Pardubickém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2014

V České republice v roce 2014 měla nejpočetnější skupina cizinců (23,2 %) ukrajinské státní občanství, druhou nejpočetnější skupinou byli Slováci (21,4 %) a za nimi následovali cizinci s vietnamským občanstvím. Občané EU28 tvořili mezi všemi cizinci žijícími v roce 2014 v České republice 41 %.

Zastoupení žen mezi cizinci v poslední dekádě (nejnovější údaje k 31. 12. 2014) v kraji sice mírně narůstá, přesto nejvyšší hodnota dosažená ke konci roku 2014 činí pouze 45 procent, na republikové úrovni byl podíl žen mezi cizinci v roce 2014 o 1,5 p. b. nižší.

V zastoupení cizinců dle věkových skupin v Pardubickém kraji je zřetelně vidět nejvyšší podíl skupiny cizinců v produktivním věku 15-64 let, která dlouhodobě dosahuje až 90% zastoupení (88 % v roce 2014). Nejmladší věková kategorie 0-14 let v posledních letech mírně posiluje, přesto nedosahuje ani 10 procent (8 % v roce 2014). Nejmenší podíl mezi cizinci tvoří skupina osob v seniorském věku (4% v roce 2014).  

 

Zdroj dat: https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_pocet_cizincu