Cizinci v Pardubickém kraji ke konci roku 2018

 

21. 10. 2019

Ke konci roku 2018 žilo v Pardubickém kraji 17 575 cizinců, což byl nejvyšší zaznamenaný počet za dobu existence kraje. Z celkových 564 345 cizinců, kteří pobývali na území naší republiky, jich 3,1 % žilo v Pardubickém kraji. Více než polovina cizinců v kraji spadala do věkové kategorie 25–44 let, čemuž odpovídal i průměrný věk cizinců v kraji (37,8 let).

V době vzniku Pardubického kraje v roce 2000 žilo v kraji 5 648 cizinců (občané cizích zemí s povolením k trvalému nebo dlouhodobému pobytu, bez azylantů). Od této doby až do konce roku 2018 se počet cizinců v kraji zvýšil o 11 927 na nejvyšší zaznamenanou hodnotu za dobu existence kraje. Celkově ke konci roku 2018 žilo v kraji 17 575 cizinců, z nichž 47,4 % pocházelo ze zemí EU. Nejpočetnější zastoupení mezi cizinci v kraji měli občané Ukrajiny (26,5 %) a Slovenska (23,3 %), následovali občané Vietnamu (8,5 %), Polska (7,1 %), Rumunska (6,1 %), Bulharska (5,8 %) a Mongolska (5,1 %).

I přesto, že v Pardubickém kraji žilo pouze 3,1 % ze všech cizinců pobývajících v České republice, žily v kraji také skupiny cizinců, které byly oproti ČR nadprůměrně zastoupené. Mezi ně můžeme zařadit zejména Mongoly a Rumuny. Téměř každý desátý Mongol pobývající v České republice žil v Pardubickém kraji (9,9 %), Rumuni byli zastoupeni 7,4 %.

Cizinci v Pardubickém kraji podle pohlaví a státního občanství (stav k 31. 12.)

Počet cizinců se od roku 2000 zvýšil nejen v celém Pardubickém kraji, ale zároveň také ve všech jeho okresech. Nejvyšší nárůst počtu cizinců byl zaznamenán v okrese Pardubice, kde bylo ke konci roku 2018 evidováno 5,6krát více cizinců než ke konci roku 2000. V okrese Chrudim se počet cizinců zvýšil 2,9krát, v okrese Svitavy 2,2krát a v okrese Ústí nad Orlicí 1,7krát.

Počet cizinců v okresech Pardubického kraje (stav k 31. 12.)

Podle územního členění regionů soudružnosti NUTS 2 měla nejvyšší podíl cizinců na obyvatelstvu ke konci roku 2018 Praha (15,7 %), následovaly regiony soudružnosti Střední Čechy (5,6 %), Severozápad (5,2 %), Jihozápad (4,6 %), Severovýchod (3,7 %, v samotném Pardubickém kraji 3,4 %), Jihovýchod (3,6 %), Moravskoslezsko (2,3 %) a Střední Morava (1,9 %). V rámci Pardubického kraje byl zaznamenán nejvyšší podíl cizinců na obyvatelstvu v okrese Pardubice (5,6 %, 13. nejvyšší podíl mezi okresy ČR), za ním můžeme zařadit okres Ústí nad Orlicí (2,9 %). V okresech Chrudim a Svitavy bylo zastoupení cizinců zhruba stejné, a to 1,9 % respektive 1,8 %.

Cizinci v okresech České republiky ke konci roku 2018

Ke konci roku 2018 žilo v okrese Pardubice 55,0 % z celkového počtu 17 575 cizinců v kraji. V okrese žila většina Rumunů (85,4 %), Mongolů (80,6 %) i Bulharů (78,1 %) z Pardubického kraje a také více než polovina Slováků (58,2 %).

Cizinci v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech podle státního občanství k 31. 12. 2018

Z celkového počtu 564 345 cizinců žijících ke konci roku 2018 na území České republiky jich 76,0 % pocházelo z evropských zemí. Z občanů mimoevropských zemí tvořili většinu občané Asie (83,4 %). Občané Severní Ameriky, Jižní Ameriky, Střední Ameriky a Karibiku se podíleli 11,0 %, občané Afriky 4,9 % a občané Austrálie, Nového Zélandu, ostatních zemí Oceánie a polárních oblastí 0,7 %.

V Pardubickém kraji tvořili ke konci roku 2018 cizinci z Evropských zemí 80,9 % ze všech cizinců v kraji. Většina z 3 345 cizinců z mimoevropských zemí byla občany Asie (89,8 %). Občané Ameriky tvořili 5,9 %, občané Afriky 3,8 % a občané Austrálie, Nového Zélandu, ostatních zemí Oceánie a polárních oblastí 0,4 %.

Cizinci v Pardubickém kraji a ČR podle geografické zóny k 31. 12. 2018

Průměrný věk cizinců ke konci roku 2018 dosahoval v Pardubickém kraji stejné hodnoty jako za celou Českou republiku (37,8 let). V jednotlivých okresech Pardubického kraje se pohyboval od 36,4 let v okrese Pardubice až po 40,2 let v okrese Ústí nad Orlicí. Mezi tyto okresy pak můžeme zařadit okres Chrudim s průměrným věkem cizinců 37,5 roku a okres Svitavy, kde byl 39,8 roku.

Průměrný věk cizinců v kraji (37,8 let) byl ke konci roku 2018 nižší než průměrný věk celé populace v kraji (42,4 let). Stejně tak tomu bylo i za celou Českou republiku, kde průměrný věk celé populace dosahoval hodnoty 42,3 let, tedy o 4,5 roku více než u populace cizinců.

V meziokresním srovnání v rámci republiky byl ke konci roku 2018 zaznamenán nejnižší průměrný věk cizinců v okrese Brno-město (35,1 let). Naopak nejvyšší průměrný věk cizinců byl zaznamenán v okrese Karviná (46,8 let). Okres Pardubice můžeme s průměrným věkem cizinců 36,4 let zařadit na čtvrté nejnižší místo spolu s Prahou (36,4 let) za okresy Brno-město, Česká lípa (36,0 let) a Písek (36,2 let).

Cizinci v Pardubickém kraji podle věkových skupin a pohlaví k 31. 12. 2018

Podle pohlaví měli ke konci roku 2018 mezi cizinci převahu muži. Tato skutečnost platila pro všechna námi hodnocená území od celé České republiky, kde muži tvořili 56,8 % cizinců, přes Pardubický kraj (58,9 %) až po všechny okresy Pardubického kraje. Z okresů byli muži nejvíce zastoupeni v okrese Pardubice (60,8 %), dále následovaly okresy Chrudim (59,4 %), Svitavy (56,6 %) a Ústí nad Orlicí (55,1 %).

V rámci věkových skupin byla převaha mužů u cizinců v Pardubickém kraji patrná pouze mezi skupinou obyvatel v produktivním věku (ve věkové skupině 15–64 let), kde tvořili 60,2 %. Naopak ve věkové skupině 0–14 let muži netvořili ani polovinu (49,7 %). Obdobně tomu bylo také v nejstarší skupině cizinců 65letých a starších, kde byli muži zastoupeni 48,5 %. Podle podrobnějších věkových skupin bez ohledu na pohlaví pak můžeme 51,2 % cizinců v Pardubickém kraji zařadit do věkové kategorie 25–44 let. Pokud vezmeme v úvahu rozdělení cizinců v kraji podle jednotlivých pohlaví, pak do věkové skupiny 25–44 let spadalo 53,0 % ze všech cizinců-mužů a 48,6 % z žen.

Cizinci v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech podle pohlaví a věkových skupin k 31. 12. 2018

 

 • Tabulky použité v aktualitě:
 • Cizinci v Pardubickém kraji podle pohlaví a státního občanství (stav k 31. 12.)
 • Cizinci v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech podle státního občanství k 31. 12. 2018
 • Cizinci v Pardubickém kraji a ČR podle geografické zóny k 31. 12. 2018
 • Cizinci v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech podle pohlaví a věkových skupin k 31. 12. 2018
 • Přílohová tabulka:
 • Cizinci v Pardubickém kraji a ČR podle státního občanství k 31. 12. 2018
 • Cizinci v Pardubickém kraji ke konci roku 2018 - komentář v PDF
 • Více informací naleznete pod odkazy:

 • Cizinci na stránkách ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:
  Bc. et Bc. Aleš Trpík
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 466 743 480
  E-mail: ales.trpik@czso.cz