Chov a porážky hospodářských zvířat v Pardubickém kraji v roce 2019

 

28. 2. 2020

V průběhu roku 2019 poklesly v Pardubickém kraji stavy skotu; počet narozených a odchovaných telat na 100 krav však byl v republikovém srovnání nejvyšší. Stavy prasat se již druhým rokem snižují. Naproti tomu vzrostl počet narozených i odchovaných selat na prasnici. Výroba jatečných prasat byla k 31. 12. 2019 mezi kraji 3. nejvyšší. Podíl Pardubického kraje na stavech drůbeže, snáška vajec i výroba jatečné drůbeže byly v roce 2019 druhé nejvyšší v ČR.

Následující data byla získána dopočtem z výběrového zjišťování za zemědělské podniky sídlící v kraji (bez tzv. „hobby aktivit“ obyvatelstva). Data za Středočeský kraj zahrnují i hlavní město Prahu.

Podíl krajů na stavech skotu, prasat a drůbeže k 31. 12. 2019

graf

Na konci roku 2019 činily stavy skotu v ČR 1 367 tisíc zvířat, z toho 111,5 tis. kusů zvířat bylo chováno na území Pardubického kraje. Celostátně se chovy meziročně zvýšily o 0,1 %, pokles nastal v sedmi krajích včetně Pardubického (o 1,0 %). Krávy se na celkovém stavu skotu v Pardubickém kraji v roce 2019 podílely 41,3 %, což je mírně pod republikovým průměrem (41,7 %). Celkový počet krav v Pardubickém kraji v roce 2019 činil 46 tis. kusů a byl v mezikrajském srovnání pátý nejvyšší.

Počet narozených telat na 100 krav se v roce 2019 oproti roku předchozímu snížil ve čtyřech krajích včetně Pardubického, přesto zůstala krajská hodnota 101,8 narozených telat na 100 krav spolu s Jihomoravským krajem nejvyšší mezi všemi kraji v ČR.

V Pardubickém kraji byl v roce 2019 v porovnání s vývojem v celé ČR zaznamenán stejný pokles procenta úhynu telat z počtu narozených (o 0,6 procentního bodu) a kraj se nejnižší hodnotou (5,0 %) zařadil na poslední pozici v mezikrajském srovnání. Počtem 96,6 odchovaných telat na 100 krav se Pardubický kraj zařadil v roce 2019 na 1. místo v republice (také v letech 2013, 2014 a 2016 až 2018 zde byl odchov telat nejvyšší). 

Chov skotu v Pardubickém kraji (k 31. 12.)

tabulka

Výroba mléka se v roce 2019 v ČR meziročně snížila o 0,2 %, pokles se týkal 6 krajů včetně Pardubického (o 1,1 %); k růstu výroby mléka došlo v sedmi krajích s maximem v Moravskoslezském kraji (o 5,6 %). Pouze ve třech krajích včetně Pardubického se v roce 2019 meziročně zvýšila průměrná dojivost. V Pardubickém kraji dosáhla dojivost 8 532 litrů a byla o 60 litrů vyšší, než činil průměr v ČR.

Prodej mléka v kraji klesal pomaleji než jeho výroba. Tržnost mléka meziročně v kraji vzrostla o 0,3 procentního bodu na 96,6 % a byla již jen 0,2 p. b. pod republikovým průměrem (v roce 2018 byla tržnost mléka v kraji o 0,4 p. b. pod republikovým průměrem).

Výroba jatečného skotu (do roku 2013 používán pojem prodej jatečného skotu) se v roce 2019 celostátně snížila o 3,5 % (z hlediska hmotnosti), přitom k růstu výroby došlo pouze ve dvou krajích, Jihomoravském a Královéhradeckém. V Pardubickém kraji bylo v roce 2019 evidováno nadprůměrné meziroční snížení výroby jatečného skotu, které činilo 5,6 %.

Chov prasat v Pardubickém kraji (k 31. 12.)

tabulka

Celkový stav prasat na konci roku 2019 činil v Pardubickém kraji téměř 158 tisíc kusů, což představovalo 10,5 % republikového úhrnu. Celostátně stav prasat meziročně vzrostl o 0,1 %, v kraji se v roce 2019 meziročně snížil stav prasat o 1,8 %, což zařadilo kraj mezi osm krajů s meziročním poklesem. V úhrnu za celou ČR rostly především stavy prasat na výkrm v nejvyšší hmotnostní kategorii nad 110 kg živé hmotnosti, v Pardubickém kraji rostly hlavně stavy prasat na výkrm v hmotnostní kategorii 80 až 110 kg živé hmotnosti.

Pardubický kraj se dlouhodobě řadí mezi kraje s nejlepšími výsledky v odchovu selat. Počet narozených selat v roce 2019 vzrostl a v mezikrajském srovnání se Pardubický kraj zařadil na 3. místo, stejné pořadí obsadil kraj i v počtu narozených selat na prasnici. Počtem odchovaných selat na prasnici se kraj v roce 2019 zařadil opět na třetí pozici mezi kraji ČR.

V roce 2019 výroba jatečných prasat (do roku 2013 označováno jako prodej jatečných prasat), na úrovni ČR meziročně poklesla o 5,1 %, nárůst se týkal pouze 4 krajů. V Pardubickém kraji byl proti roku 2018 evidován pokles výroby jatečných prasat o 1,7 %, přesto byla v roce 2019 produkce v kraji 3. nejvyšší v republikovém srovnání.

Chov drůbeže v Pardubickém kraji (k 31. 12.)

tabulka

Celostátně stavy drůbeže v roce 2019 meziročně poklesly o 8,1 %, pokles se týkal osmi krajů, včetně Pardubického (o 4,7 %) s maximem v Ústeckém kraji (pokles o 30,7 %). Meziroční zvýšení stavu drůbeže se týkalo pěti krajů s maximem v Plzeňském kraji (o 33,8 %). Dlouhodobě patří stavy drůbeže v Pardubickém kraji s více než 4 miliony kusů k nejvyšším v republikovém srovnání (1. pozice v letech 2016 a 2017, 2. pozice v letech 2018 a 2019).

Stavy nosnic v Pardubickém kraji sice zaznamenaly třetí nejvyšší meziroční pokles (o 11,7 %) v krajském srovnání, přesto je jejich počet v roce 2019 mezi kraji nejvyšší. Snáška konzumních vajec se celostátně meziročně zvýšila o 5,7 %, k růstu došlo v osmi krajích. V Pardubickém kraji byl zaznamenán nejvyšší meziroční pokles o 17,2 %, přesto byl kraj s produkcí téměř 395 mil. kusů vajec v roce 2019 druhým největším producentem v ČR.

Výroba jatečné drůbeže se v roce 2019 celostátně zvýšila o 2,3 %. Proti roku 2018 poklesla produkce jatečné drůbeže v šesti krajích včetně Pardubického (o 2,2 %). Na celostátní výrobě jatečné drůbeže 263 tis tun v roce 2019 se Pardubický kraj podílel pětinou a byl druhým největším dodavatelem drůbežího masa v ČR.

V Pardubickém kraji v roce 2019 vzrostl počet porážek skotu i množství vyrobeného hovězího masa. Naopak počet porážek prasat i produkce vepřového masa v kraji se snížila.

Data jsou zpracována za všechny provozy porážek bez ohledu na výrobní kapacitu. Porážky zahrnují všechna jatečná zvířata bez ohledu na to, zda jsou tuzemského původu nebo byla dovezena ze zahraničí. Nejsou však zahrnuty domácí porážky.

V roce 2019 bylo v Pardubickém kraji poraženo bezmála 60 tisíc kusů skotu, což je již druhým rokem největší počet zvířat v republikovém srovnání (25 % republikového úhrnu). Počtem poražených zvířat v roce 2019 následuje Kraj Vysočina s 52 tisíci kusů skotu, oba kraje tvoří téměř polovinu počtu poražených zvířat České republice. Meziroční nárůst počtu poražených kusů skotu v Pardubickém kraji činil 6,1 %, zatímco republikový přírůstek byl pouze jednoprocentní. Méně bylo v kraji poražených krav a telat, zatímco počet poražených býků a jalovic vzrostl. Průměrná hmotnost v kraji poráženého skotu překročila celostátní průměr o 52 kg (o 9 %).

Pardubický kraj patří v České republice mezi významné producenty masa (v jatečné hmotnosti – bez drůbežího). Na celorepublikové produkci masa se kraj v roce 2019 podílel téměř 10 %. Významným producentem je Pardubický kraj především ve výrobě hovězího a telecího masa, kterého bylo v roce 2019 vyprodukováno 20 tisíc tun (27,4 % republikového úhrnu). Výroba hovězího a telecího masa meziročně v roce 2019 vzrostla na republikové úrovni o 1,8 %, v Pardubickém kraji byl nárůst ve sledovaném období 6%.

Počet poražených prasat v Pardubickém kraji se v roce 2019 meziročně snížil o 7,0 % a jen mírně převýšil 80 tisíc kusů. Porážka prasat v kraji tvořila 3,5 % republikového úhrnu, největším producentem se čtvrtinou republikového úhrnu (2,3 mil. kusů v ČR) byl v roce 2019 Jihočeský kraj. Průměrná živá hmotnost porážených prasat v kraji byla o necelý kilogram nižší, než činil republikový průměr.

Porážky hospodářských zvířat a výroba masa v Pardubickém kraji

tabulka

kartogram