Charakteristika správního obvodu Vysoké Mýto

 

Správní obvod Vysoké Mýto leží ve střední části Pardubického kraje, přičemž na severu tvoří část hranice s Královéhradeckým krajem. Na východě hraničí s obcemi správního obvodu Ústí nad Orlicí, na jihovýchodě s Litomyšlskem a z jihozápadní strany s Chrudimskem. Ze západní strany je obklopen obcemi Holicka. Území Vysokomýtska se rozkládá na 28 189 hektarech a zaujímá 6,2 % rozlohy kraje. Ve 40 obcích, které tvoří správní obvod, žilo k 31. 12. 2018 celkem 32 418 obyvatel (6,2 % obyvatelstva kraje). Hustota zalidnění 115,0 osob/km2 přibližně odpovídá krajskému průměru. Ve dvou městech správního území – Vysokém Mýtě a Chocni – žijí téměř dvě třetiny jeho obyvatel, z toho ve Vysokém Mýtě 38,0 %. Správní území je dále členěno na dvě spádové oblasti pověřených obecních úřadů, jejichž sídla jsou v uvedených městech.

Vysokomýtsko je regionem s nejvyšším podílem zemědělské půdy z celkové rozlohy mezi správními obvody v kraji. Ke konci roku 2018 činil tento podíl 70,1 %, což je deset procentních bodů nad krajským průměrem. Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 pracovalo v zemědělství 5,3 % zaměstnaného obyvatelstva správního obvodu (šestý nejvyšší podíl v kraji). Podíl nezaměstnaných osob (tj. dosažitelných uchazečů o zaměstnání na obyvatelstvu ve věku 15-64 let) ke konci roku 2018 činil 1,94 % a byl 0,2 procentního bodu nižší než krajský průměr. Úroveň vzdělanosti je nadprůměrná, v roce 2011 mělo středoškolské či vysokoškolské vzdělání 41,6 % obyvatel patnáctiletých a starších, touto hodnotou se region zařadil na čtvrté místo mezi správními obvody v kraji. 

Krajina Vysokomýtska spadá do Svitavské a Podorlické pahorkatiny, ze severu je obklopena smíšenými lesy, ve střední části se rozkládá řada rybníků. Město Vysoké Mýto je jedním z nejstarších a nejlépe dochovaných historických měst v republice. Nově zrekonstruované náměstí se dvěma radničními budovami patří k největším u nás. Od roku 2014 působí ve Vysokém Mýtě Muzeum českého karosářství. K turisticky atraktivním místům se řadí i renesanční zámek s rozsáhlým parkem v Chocni, na východ od Chocně se v údolí Tiché Orlice rozkládá přírodní rezervace Peliny s vysokými skalními bloky a výskytem mnoha vzácných rostlin. Zajímavá je expozice dřevěných barokních soch ve Vraclavi či pravoslavný dřevěný kostelík v Dobříkově, který byl do obce přemístěn z Podkarpatské Rusi v roce 1930. Turisté často navštěvují rokokový zámek v Nových Hradech s Galerií anglických klobouků, Prvním českým muzeem cyklistiky a rozmanitými typy zahrad.