Charakteristika správního obvodu Polička

 

Správní obvod Polička leží na jihu Pardubického kraje, západní částí sousedí s obcemi Hlinecka, na severu je obklopen obcemi správního obvodu Litomyšl a na východě hraničí se Svitavskem. Jižní částí hraničí s obcemi Jihomoravského kraje a na jihozápadě s Krajem Vysočina. Území Poličska se rozkládá na 27 267 hektarech a zaujímá 6,0 % rozlohy kraje. Ve 20 obcích, které tvoří správní obvod, žilo k 31. 12. 2022 celkem 19 904 obyvatel (3,8 % obyvatelstva kraje). Hustota zalidnění 73,0 osob/km2 je třetí nejnižší po Králicku a Moravskotřebovsku. Ve dvou městech správního obvodu – Poličce a Bystrém – žije 52,7 % obyvatel regionu, pouze na Poličku připadá 44,8 %.

Poličsko je regionem s nejvyšším stupněm religiozity v kraji. Mezi obyvatelstvem, které v rámci Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 zodpovědělo dobrovolnou otázku ohledně náboženské víry, mělo Poličsko téměř padesátiprocentní zastoupení věřících (46,5 %). S tímto podílem bylo na prvním místě mezi správními obvody v kraji a zároveň o 17,2 procentního bodu předčilo krajský průměr. Z hlediska odvětvové skladby zaměstnanosti, která byla zjišťována v rámci Sčítání lidu, domů a bytů 2021, byl na Poličsku zaznamenán čtvrtý nejvyšší podíl obyvatel zaměstnaných v zemědělství mezi správními obvody v kraji. Podíl nezaměstnaných osob (tj. dosažitelných uchazečů o zaměstnání na obyvatelstvu ve věku 15–64 let) v regionu se ke konci roku 2022 nacházel 0,30 procentního bodu pod krajským průměrem a činil 2,56 %, což byla šestá nejnižší hodnota mezi správními obvody v kraji. Podíl cizinců na celkovém počtu obyvatelstva má tento region třetí nejnižší v celokrajském srovnání.

Krajina regionu je členitá, na západě zasahuje do správního obvodu CHKO Žďárské vrchy. Turisty láká množství cyklostezek, na své si přijdou i příznivci zimních sportů. Obdivovatelé historie mohou zavítat do města Poličky, jehož jádro obklopené hradbami je městskou památkovou zónou. Ve městě je možné navštívit i rodnou světničku zdejšího rodáka – hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Na jeho počest je ve městě pořádán mezinárodní hudební festival Martinů fest, svoji tradici má i mezinárodní festival jazzové hudby Polička JAZZ a multižánrový festival Polička 555. Ve městě Bystré je možné zhlédnout barokní radnici a zámek ze 16. století, který dosud sloužil sociálním službám, do budoucna se však počítá s jeho využitím v oblasti cestovního ruchu. Dominantou jižní části regionu je hrad Svojanov založený ve 13. století. Na tomto hradě s dochovanými mohutnými hradbami se pořádá velké množství kulturních akcí. V Telecím roste již více než 700 let lípa (Lukasova, též zvaná „zpívající“), která v roce 2021 zvítězila v populární anketě Strom roku.