Cestovní ruch v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)

 

Od ledna do března se v Pardubickém kraji ubytovalo o desetinu více hostů než v loňském prvním čtvrtletí. Více přitom vzrostl počet domácích hostů (téměř o 11 %) než hostů ze zahraničí (o necelých 9 %). Zvýšil se i celkový počet přenocování; v tomto případě s výraznějším navýšením u zahraničních hostů (téměř o 14 % při 10% přírůstku přenocování hostů z ČR). Průměrným počtem přenocování zahraničních hostů (2,7 noci) se kraj zařadil na 5. místo v mezikrajském srovnání.

1. čtvrtletí roku 2018 se v hromadných ubytovacích zařízeních1 Pardubického kraje ubytovalo celkem 92 431 hostů2, což představuje 2,3 % z republikového úhrnu (nejnižší počet hostů v republikovém srovnání). Nejvíce hostů směřovalo do Hlavního města Prahy (37,7 % z republikového úhrnu), Královéhradeckého kraje (9,1 %) a do Jihomoravského kraje (7,1 %).

Tabulka Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2018

Meziroční nárůst počtu hostů byl zaznamenán ve všech krajích. Největší dynamiku růstu příjezdu hostů mezi letošním a loňským prvním čtvrtletím zaznamenal Plzeňský kraj (o 24,0 %) a Jihočeský kraj (o 15,5 %). V Pardubickém kraji činil v prvním čtvrtletí roku 2018 nárůst počtu hostů 10,3 % a byl 5. nejnižší v republikovém srovnání.


Meziroční změna počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

Graf Meziroční změna počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

Meziročně se v Pardubickém kraji zvýšil jak počet hostů z České republiky, tzv. rezidentů3 (o 10,6 %), tak i ze zahraničí, tzv. nerezidentů4 (o 8,6 %). Meziročním nárůstem počtu hostů z České republiky se kraj umístil na 10. místě v pořadí krajů, u zahraničních hostů se jedná o třetí nejnižší nárůst počtu hostů. Meziroční přírůstky celkového počtu hostů (při porovnání čtvrtletních údajů) jsou v Pardubickém kraji patrné nepřetržitě od 1. čtvrtletí 2015.

Tabulka Počet hostů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí  v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2018

V 1. čtvrtletí letošního roku přijelo do Pardubického kraje nejvíce zahraničních hostů ze Slovenska (3,5 % všech hostů), Polska (2,6 %) a Německa (2,5 %). V úhrnu tvořili hosté z těchto tří zemí téměř dvě třetiny všech hostů ze zahraničí, následovali hosté z Francie a Itálie. Z hlediska počtu přenocování se za první tři nejčastěji zastoupené země zařadili Rumuni.

Zahraničí hosté podle zemí ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízeních
v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2018

Graf Zahraničí hosté podle zemí ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízeních v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2018

Nejvíce hostů ze zahraničí bylo mezi všemi hosty v průběhu letošního prvního čtvrtletí v kraji zastoupeno v měsíci březnu (14 %); březnového maxima z roku 2015 (16 %) však dosaženo nebylo.

Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Pardubickém kraji podle měsíců

Graf Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Pardubickém kraji podle měsíců

Ve všech krajích kromě Zlínského došlo v 1. čtvrtletí roku 2018 k meziročnímu nárůstu počtu přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních. Nejvyšší nárůst celkového počtu přenocování byl zjištěn v Plzeňském (o 22,0 %) a Středočeském kraji (o 17,2 %).

Tabulka Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2018

V Pardubickém kraji se meziročně zvýšil počet přenocování nejen u rezidentů (o 9,9 %), ale ještě větší měrou u hostů ze zahraničí (o 13,8 %). V obou případech jde o přírůstky přibližně uprostřed v mezikrajském srovnání. V absolutním počtu přenocování se Pardubický kraj v 1. čtvrtletí 2018 zařadil na předposlední místo před Kraj Vysočinu. Lednový, únorový i březnový počet přenocování v kraji byl letos oproti stejným měsícům v posledních pěti letech nejvyšší.

Přenocování domácích a zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
v Pardubickém kraji podle měsíců

Graf Přenocování domácích a zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Pardubickém kraji podle měsíců

Průměrný počet přenocování hostů (2,8 noci) řadí Pardubický kraj na 6. místo v republikovém srovnání. Největší průměrný počet přenocování hostů byl evidován v kraji Karlovarském (4,7 noci) a nejmenší v kraji Jihomoravském (1,8 noci); republikový průměr počtu přenocování hostů činil 2,7 noci. Průměrný počet přenocování u rezidentů je v Pardubickém kraji 2,8 noci (8. místo mezi kraji) a u nerezidentů 2,7 noci (5. místo).

1Hromadné ubytovací zařízení (HUZ) – zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod.

2Pojmem „host v ubytovacím zařízení“ rozumíme každou osobu (včetně dětí), která využila služeb ubytovacího zařízení k přechodnému ubytování. Mezi hosty nezapočítáváme občany ČR ani cizince, kteří využijí ubytovacích služeb pro přechodné ubytování za účelem zaměstnání.

3Rezident (domácí návštěvník), jehož rezidentská země je stejná jako navštívená země; může to být občan sledované země nebo cizí státní příslušníci žijící ve sledované zemi

4Nerezident (zahraniční návštěvník), jehož země sídla je jiná, než je navštívená země; za nerezidenta je považován také občan sledované země trvale žijící v cizině.

Pozn.:

Údaje o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu jsou získávány z měsíčního výběrového šetření CR 1-12 a čtvrtletního šetření CR 2-04. Uváděné údaje jsou souhrnem zpracovaných dat za předložené dotazníky a za statisticky dopočtená data ubytovacích zařízení, od kterých nebyl vyplněný dotazník získán.